Протокол № 28 от 07.12.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 28

На 07.12.2022 г. от 14.07 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е НР Е Д:

1. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

2. Прием на адвокати и младши адвокати.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4.Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Финансови въпроси.

5.1. Разглеждане и обсъждане на искания и предложения във връзка с изготвянето на отчет за изпълнението на бюджета на САК за 2022 г.

5.2. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2023 г., както и предложения на постоянните комисии.

5.3. Обсъждане на приходната част на бюджета на САК за 2023 г. и на въпроса за необходимостта за увеличаване на месечната вноска към колегията, считано от 2023 г.

5.4 - Обсъждане на постъпили оферти/ценови предложения на „АПИС ЕВРОПА“ АД и"Сиела Норма" АД за сключване на договори за подновяване на колективния абонамент за правно-информационни системи за нуждите на членовете на САК през 2023 г.

6. Дисциплинарни въпроси.

6.1. Доклад относно проведения семинар от Висшия дисциплинарен съд по въпроси на дисциплинарното производство-

6.2. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Обсъждане и вземане на решение за изразяване на становище на Съвета на САК по повод открита процедура с Решение № 603 от 03.11.2022 г. на ВАдвС за обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката от 8 юли 2005 г.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова /включва се по-късно/

3. Александър Андонов Бояджиев

4. Валентина Драйчева Бакалова /включва се по-късно/

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Евгения Петрова Гечева

7. Жана Иванова Кисьова

8. Златка Стефанова Динева /включва се по-късно/

9. Ива Иванова Згурова-Шопова

10. Лидия Въчева Дикова

11. Мирослав Тодоров Мичев

12. Петьо Димитров Славов

13. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

1. Ивайло Кръстев Костов

2. Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове:

 • Антон Йорданов Стефанов
 • Маргарита Руменова Димитрова

Не присъстват резервни членове:

 • Александър Димитров Машев
 • Александър Ивайлов Тонев
 • Мариана Емилова Вълкова
 • Силвия Йорданова Спасова
 • Пламен Кирилов Киров

Присъстват представители на КС:

 • Бойко Атанасов Войнов
 • Вася Тодорова Илиева
 • София Николова Разбойникова
 • Румен Василев Котов

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1609

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат К.Р.Д от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Й.Т.В от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат К.А.К от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1610

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата продължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Г.И.А поради болест за срок от 3 /три/ години, считано от 02.12.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1611

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат К.М.П от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ф.Н.П от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Н.В.В–С от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Я.К.М от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат В.В.В-К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1612

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба№ 3 на ВАдвС уважава 9 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1613

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества на Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „А”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адвокат Златка Стефанова се включва в 14.13 часа. Заседанието продължава при кворум 11 души.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1614

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Н” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „Г, Н, Т и Т“ с рег.№ ... в регистъра:

Заличава като съдружници адвокат П.К.Г и адвокат К.А.Т;

Дружеството продължава дейността си като Еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „Н“;

Вписва промяна в адреса на управление, както следва: ...;

Еднолично адвокатско дружество „Н“ се управлява и представлява от адвокат Г.Д.Н.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1615

а. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Т, В и М“ и отписва адвокатски сътрудник М.П.С от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г и К“ и отписва адвокатски сътрудник Н.А.К от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

в. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д и Д“ и отписва адвокатски сътрудник Я.Е.Д от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

г. Уважава заявление на Адвокатско дружество „П и п“ и отписва адвокатски сътрудник М.Т.М от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1616

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Х и п“ и вписва Е.Ж.Ж в специалния регистър на адвокатските сътрудници на Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Я, Н и Я“ и вписва Ф.Б.В в специалния регистър на адвокатските сътрудници на Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Я - В“ и вписва Т.Д.М в специалния регистър на адвокатските сътрудници на Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1617

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва Н.Б.С и В.З.Ч в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1618

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва М.Л.К, С.З.В-С и Т.Н.Т в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адвокат Албена Пенова се включва в 14.23 часа. Заседанието продължава при кворум 12 души.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1619

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

- по гражданско дело № .../... г., по описа на СГС, ГО-I-18 състав, на лицето В.В.Ц да бъде определена за особен представител адвокат Б.Й.С, а за резервен адвокат В.Ю.З-И.

Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1620

По повод постъпило искане от съдебен изпълнител ... за определяне на особен представител по дело № .../... г., възлага на адвокат Десислава Миразчийска да изготви от името на адвокатския съвет мотивирано писмо-становище с аргументите защо в случая е приложима разпоредбата на чл.10, т.2 от Наредбата № 1 на ВАдвС за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

По точка четвърта от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Продължаваме със следващата точка, точка четвърта е заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

По точка пета от дневния ред:

Адвокат Валентина Бакалова се включва в 15.03 часа. Заседанието продължава при кворум 13 души.

Гласували: 13 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1621

Софийски адвокатски съвет, като взе предвид проведеното обсъждане, реши да направи анкета с членовете на Софийска адвокатска колегия, в закритата секция на сайта на САК, свързана с увеличаване размера на месечната вноска към касата на колегията.

Гласували: 13 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1622

Софийски адвокатски съвет, като взе предвид проведеното обсъждане, реши да бъдат закупени нови заглавия правна литература на стойност до 7000 лева в съответствие с изготвен доклад и книги по списък от служителя Цветанка Славчева, библиотекар на САК.

Възлага на председателя и секретаря да организират закупуването на книгите след получаване на допълнителни становища и искания от членове на съвета.

В зала е деловодител дисциплинарна дейност Мая Герасимова.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1623

В случай на промяна в развитието на дисциплинарни производства, образувани по решение на Софийски адвокатски съвет, да се включва в дневния ред за редовните заседания на съвета точка – Писмен доклад на обвинители по дисциплинарни дела, определени с решения на САС, по които се налага съветът да взема решения за изменение на обвинението, като обвинителите да направят писмено искане, по което да се взима конкретно решение от съвета, ако има необходимост от такова.

Гласували: 12 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1624

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат И.П.М, като дисциплинарна преписка № .../...г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 2 въздържали се – Кисьова, Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1625

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Й.И.Н, като дисциплинарна преписка № .../...г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 2 въздържали се – Кисьова, Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1626

Софийски адвокатски съвет отлага разглеждането на допълнителен доклад на адвокат Силвия Спасова, в качеството ú на докладчик по дисциплинарна преписка № .../... г. по описа на Софийски адвокатски съвет, образувана по сигнал на Ф.Р.М срещу адвокат С.В.Б, с предложение за отделяне на материалите по ДП .../... г. и образуване на нова дисциплинарна преписка.

По точка седма от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Преминаваме към разглеждането на точка седма - разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Нямаме, колеги, преписки по чл.36 ЗА.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се – Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1627

Софийски адвокатски съвет одобрява становище по изготвения проект за изменение на Етичния кодекс на адвоката, което да бъде изпратенона ВАдвС в срока за обществено обсъждане, като се приложи към становището на съвета и становището на адвокат Мичев против посредничеството.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 11 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 2 въздържали се – Стефанова,Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1628

Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат Л.И.Н от САК в размер на ... /.../ лева поради влошено здравословно състояние.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - С това изчерпахме дневния ред.

адв.Стефан Марчев: .......

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов:.........

/Секретар на САС/

Споделяне