Протокол № 25 от 09.11.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 25

На 09.11.2022 г. от 14.00 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е НР Е Д:

1. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри –

вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

3. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

4. Обсъждане на предложения на организационния комитет във връзка с провеждането на Конференция, с която да бъде отбелязан денят на адвоката 22-ри ноември.

5.Финансови въпроси.

5.1. Обсъждане на постъпили оферти за закупуване на автомобил за нуждите на САК и предложение на Бюджетната комисия въз основа на постъпилите оферти.

5.2. Вземане на решение за извършване на разходи за обезпечаване провеждането на Конференцията на 22-ри ноември 2022 г.

5.3. Вземане на решение за участие на представител на Софийски адвокатски съвет в Конгреса на FBE в Палермо.

6. Обсъждане на промяна на щатното разписание на Софийска адвокатска колегия.

7. Вземане на решение на основание чл. 106, ал. 5, изр. 2 ЗА за унищожаване на бюлетините, пълномощните и другите изборни книжа от проведените избори за делегати от САК през 2021 г., 2022 г., с изключение на Протоколите на избирателната комисия и на избирателните бюра, които съгласно чл. 106, ал. 6 ЗА ще бъдат съхранявани за срок от 5 години, считано от деня на избора.

8. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Александър Андонов Бояджиев

4. Десислава Методиева Миразчийска

5. Евгения Петрова Гечева

6. Златка Стефанова Динева

7. Ива Иванова Згурова-Шопова

8. Ивайло Кръстев Костов

9. Лидия Въчева Дикова

10. Мирослав Тодоров Мичев

11. Петьо Димитров Славов

12. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

1. Валентина Драйчева Бакалова

2. Жана Иванова Кисьова

3. Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове:

  • Александър Димитров Машев
  • Пламен Кирилов Киров
  • Силвия Йорданова Спасова
  • Мариана Емилова Вълкова

Не присъстват резервни членове:

  • Александър Ивайлов Тонев
  • Антон Йорданов Стефанов
  • Маргарита Руменова Димитрова

Не присъства представител на КС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Откривам извънредното заседание на Софийски адвокатски съвет, което се провежда на 09.11.2022 г. В залата на адвокатския съвет присъстват основните членове на съвета адвокат Христо Хинов, адвокат Евгения Гечева, адвокат Ива Згурова, адвокат Десислава Миразчийска и адвокат Стефан Марчев, чрез видеоконферентна връзка присъстват колегите Златка Стефанова, Албена Пенова, Мирослав Мичев, Ивайло Костов, Александър Андонов, Петьо Славов и Лидия Дикова – основни членове на адвокатския съвет, както и резервните членове – адвокат Александър Машев, адвокат Силвия Спасова и адвокат Пламен Кирилов.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1547

На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат С.В.В от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1548

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата възобновява упражняването на адвокатската професия на адвокат В.Л.П, считано от 09.11.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1549

а.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Д.Я.Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Д.Г.А от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Б.Ч.Г от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Б.А.М от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1550

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба№ 3 на ВАдвС, уважава 7 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1551

а. На основание чл.14 (1), т.1 от Наредба № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри, Софийски адвокатски съвет заличава адвокат З.А.З., с ЛН ..., като придружаващ адвокат на адвокат М.О.Н, с ЛН ..., и вписва като нов придружаващ адвокат - адвокат К.А.С с ЛН ...;

б. На основание чл.14 (1), т.1 от Наредба № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри, Софийски адвокатски съвет заличава адвокат З.А.З, с ЛН ..., като придружаващ адвокат на адвокат Д.Г, с ЛН ..., и вписва като нов придружаващ адвокат – адвокат К.А.С с ЛН ...;

в. На основание чл.14 (1), т.1 от Наредба № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри, Софийски адвокатски съвет заличава адвокат З.А.З, с ЛН ..., като придружаващ адвокат на адвокат С.Х-Л, с ЛН ..., и вписва като нов придружаващ адвокат - адвокат К.А.С с ЛН ...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1552

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Т, Т и с” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „Т, Т и с” с парт.№ ... в регистъра:

Вписва като съдружник и управляващ адвокат Л.Т.Т;

Адвокатско дружество „Т, Т и с” се представлява и управлява от адвокат М.Л.Г-Т и адвокат Л.Т.Т заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1553

Уважава заявление на Адвокатско дружество „П, А и п“ и отписва адвокатски сътрудник Б.А.Ц от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1554

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „М.П” и вписва В.Н.Г в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат А.Р.П и вписва И.К.С в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „А и М“ и вписва С.А.М в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Преминаваме към разглеждането на точка втора от дневния ред – определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

Няма постъпили искания.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1555

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 199 броя отчети, постъпили в периода от 02.11.2022 г. до 09.11.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка четвърта от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Преминаваме към разглеждането на точка четвърта от дневния ред - обсъждане на предложения на организационния комитет във връзка с провеждането на Конференция, с която да бъде отбелязан денят на адвоката 22-ри ноември.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Костов, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1въздържал се - Згурова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1556

Софийски адвокатски съвет взема решение да оттегли предложението и вземането на решение по постъпили оферти за закупуване на лек автомобил за нуждите на САК.

Гласували: Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1557

Софийски адвокатски съвет възлага на комисията по бюджет и финансова политика към съвета въз основа на справка, изготвена отизпълняващия длъжността главен счетоводител и от домакина на САК, за очакваните разходи за цялостна поддръжка на автомобил на годишна база,да изготви доклад оправдано ли е закупуването на лек автомобил за нуждите на Софийска адвокатска колегия и ако да – какъв клас лек автомобил, както и обосновка защо е необходимо закупуването на такъв.

Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1558

Софийски адвокатски съвет взема решение за извършване на разходи за обезпечаване провеждането на Конференция, с която да бъде отбелязан денят на адвоката 22-ри ноември, както следва:

А. Разходи за заплащане наем на зала и ползване на хотелски услуги на 22.11.2022 г. на стойност до 2200 лева (сумата не включва кафе-пауза и кетъринг, които ще бъдат докладвани допълнително с оглед броя на записалите се за участие участници);

Б. Да се възложи на издателство „Сиби“ изработката на юбилеен календар 125 години САК при следните параметри: 1000 броя на стойност 5130 лева с ДДС;

В. Да се възложи на председателя и на секретаря на САС съвместно с организационния комитет да изберат най-добрата оферта за отпечатване на рекламни материали, включващи подаръчни торби(за многократна или за еднократна употреба), папки и химикалки с бранд „125 години САК“.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Марчев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1559

Софийски адвокатски съвет взема решение да командирова председателя на САК, адвокат Стефан Марчев, за участие в Конгреса на FBE в Палермо, като разноските за пътуване и настаняване на стойност 2800 лева, представляващи такса участие, самолетен билет - отиване и връщане, хотелско настаняване за периода на Конгреса 17-19.11.2022 г. да се поемат за сметка на бюджета на САК.

По точка шеста от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка шеста е обсъждане на промяна на щатното разписание на Софийска адвокатска колегия.

Колеги, предлагам първо да минем точки седма и осма и после да се върнем на точка шеста.

Не бяха направени възражения.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1560

На основание чл. 106, ал. 5, изр. 2 Закона за адвокатурата Софийски адвокатски съвет взема решение за унищожаване на бюлетините, пълномощните и другите изборни книжа от проведените избори за делегати от САК през 2021 г. и съответно през 2022 г., с изключение на Протоколите на избирателната комисия и на избирателните бюра, които съгласно чл. 106, ал. 6 ЗА ще бъдат съхранявани за срок от 5 години, считано от деня на избора.

По точка осма от дневиня ред:

Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1561

Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат И.А.Н от САК в размер на ... лева.

адв.Стефан Марчев: .......

/Председател на САК/

адв.Христо Хинов:........

/Секретар на САС/

Споделяне