Протокол № 24 от 02.11.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 24

На 02.11.2022 г. от 14.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е НР Е Д:

1. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри –

вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

2. Прием на адвокати и младши адвокати.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5.Финансови въпроси.

5.1. Обсъждане на въпроси, свързани с ремонта, офисното и техническо оборудване на канторите, собственост на САК, находящи се на бул. „Витоша“ 1 А, във връзка с възможността за почасовото им отдаване под наем.

5.2. Обсъждане и приемане на нови Вътрешни правила за работната заплата в САК.

5.3. Обсъждане на постъпили оферти за закупуване на автомобил за нуждите на САК и предложение на Бюджетната комисия въз основа на постъпилите оферти.

6. Дисциплинарни въпроси.

6.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

6.2. Определяне на дисциплинарни обвинители по дисциплинарни дела, по които обвинител е адвокат Вера Даскалова.

6.3. Попълване състава на Комисията по дисциплинарна политика.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

9. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

10. Обсъждане на предложения на организационния комитет във връзка с провеждането на събития, с които да бъде отбелязан денят на адвоката 22-ри ноември.

11. Обсъждане на промяна на щатното разписание на Софийска адвокатска колегия.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Александър Андонов Бояджиев

4. Десислава Методиева Миразчийска

5. Евгения Петрова Гечева

6. Жана Иванова Кисьова

7. Златка Стефанова Динева /включва се по-късно/

8. Ива Иванова Згурова-Шопова

9. Лидия Въчева Дикова

10. Мирослав Тодоров Мичев /включва се по-късно/

11. Петьо Димитров Славов

12. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

1. Валентина Драйчева Бакалова

2. Ивайло Кръстев Костов

3. Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове:

  • Александър Димитров Машев
  • Антон Йорданов Стефанов
  • Маргарита Руменова Димитрова
  • Силвия Йорданова Спасова
  • Пламен Кирилов Киров

Не присъстват резервни членове:

  • Александър Ивайлов Тонев
  • Мариана Емилова Вълкова

Не присъства представител на КС.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИВА ЗГУРОВА: - Колеги, имаме кворум, на заседанието присъстват в 14.06 часа Албена Пенова, Жана Кисьова, Петьо Славов, Александър Андонов, Стефан Марчев, Ива Згурова, Десислава Миразийска, Христо Хинов, Лидия Дикова и Евгения Гечева, основни членове, също така присъстват резервните членове Александър Машев, Антон Стефанов и Маргарита Димитрова.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1518

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат С.Ю.К от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б.На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат П.М.М от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в.На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Р.Р.Р от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

г.На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Н.П.Н от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

д. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат П.З.П от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1519

На основание чл.23, изреч.първо, предл. второ от Закона за адвокатурата, поради болест, временно преустановява упражняването на адвокатската професия за срок от 1 (една) година на адвокат Е.Д.Л, считано от 02.11.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1520

а.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.Е.И от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Д.В.Н от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.А.Е от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1521

На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат К.С.М от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 28.07.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1522

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба№ 3 на ВАдвС, уважава 11 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1523

Уважава заявление на Адвокатско дружество „М, П, Д и п” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „П, Д и п” с парт.№ ... в регистъра:

Вписва адвокат О.М.Л като съдружник и управител в адвокатското дружество;

Вписва промяна на наименованието от Адвокатско дружество „П, Д и п” на Адвокатско дружество „М, П, Д и п”;

Адвокатско дружество „М, П, Д и п” ще се управлява и представлява най-малко от двама от тримата управители, заедно, адвокат Д.Г.П, адвокат П.Л.Д и адвокат О.М.Л.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1524

Уважава заявление на адвокатско дружество „М” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „В и Л” с парт.№ ... в регистъра:

Вписва адвокат В.К.М като съдружник в адвокатското дружество;

Вписва промяна на наименованието от Адвокатско дружество „В и Л” на Адвокатско дружество „М”;

Адвокатско дружество „М” се представлява и управлява от адвокат Г.В.В и адвокат Б.Г.Л заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов,Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1525

Уважава заявление на Адвокатско дружество „С, В и О” и вписва следните промени по партидата на Еднолично адвокатско дружество „С“ с парт.№ ... в регистъра:

Заличава адвокат Л.С.Г като съдружник в адвокатското дружество”; Вписва младши адвокат М.В.П и адвокат Д.О.Д като съдружници;

Вписва промяна на наименованието от Еднолично адвокатско дружество „С” на Адвокатско дружество „С, В и О”;

Адвокатско дружество „С, В и О” се представлява и управлява от младши адвокат адвокат М.В.П и адвокат Д.О.Д заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 6 за – Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Пенова, Славов; 2 против – Андонов, Кисьова; 2въздържали се - Марчев, Хинов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1526

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „М, С и Н” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „М, С и Н” с парт.№ ... в регистъра:

Заличава адвокат Росен Иванов Милянков и адвокат А.Г.Н като съдружници и управители в адвокатското дружество;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „М, С и Н”;

Еднолично адвокатско дружество „М, С и Н” се управлява и представлява от адвокат С.Ф.С.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 9 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Миразчийска, Пенова, Славов, Хинов; няма против, 1въздържали се - Марчев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1527

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „Д”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 9 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Миразчийска, Пенова, Славов, Хинов; няма против, 1въздържали се - Марчев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1528

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „С”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1529

а. Уважава заявление на Адвокатско дружество „К и Г“ и отписва адвокатски сътрудник Ж.К.Д от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „К и Г“ и отписва адвокатски сътрудник Ц.Й.В.Б от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

в. Уважава заявление наАдвокатско дружество „К и Г“ и отписва адвокатски сътрудник Й.А.Е от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

г. Уважава заявление наАдвокатско дружество „К и Г“ иотписва адвокатски сътрудник Г.М.Д от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

д. Уважава заявление на Адвокатско дружество „К и Г“ и отписва адвокатски сътрудник Л.К.П от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

е. Уважава заявление на Адвокатско дружество „К и Г“ и отписва адвокатски сътрудник А.Д.П от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

ж. Уважава заявление наАдвокатско дружество „К и Г“ и отписва адвокатски сътрудник А.Г.Д от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

з. Уважава заявление на Адвокатско дружество „К и Г“ иотписва адвокатски сътрудник К.В.М от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

и. Уважава заявление на Адвокатско дружество „К и Г“ и отписва адвокатски сътрудник Б.В.Ч от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

й. Уважава заявление на Адвокатско дружество „К и Г“ и отписва адвокатски сътрудник Т.Д.Я от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1530

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Т и п“ и вписва В.Д.Д. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Т и п“ и вписва М.Х.С в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Т и п” и вписва И.П.И в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Г.В.А и вписва Г.Г.К в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Г.В.А и вписва С.Н.Н в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Заседанието продължава при кворум 11 души.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1531

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва С.Н.С в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Заседанието продължава при кворум 12 души.

Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1532

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва Я.П.Ч ЧОЛАКОВ в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов; няма против, 1въздържал се – Марчев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1533

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва К.Д.П, М.Г.Д, Д.Д.Д, Б.Г.К, Т.В.С, М.В.Т и Ю.Ч.Г в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1534

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва Х.П.Х и А.А.С в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от невния ред:

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИВА ЗГУРОВА: - Преминаваме към точка трета - определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

Няма постъпили искания.

По точка четвърта от дневния ред:

Заседанието продължава при кворум 11 души.

Зседанието продължава при кворум

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1535

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 250 броя отчети, постъпили в периода от 19.10.2022 г. до 02.11.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИВА ЗГУРОВА: - Следваща точка - финансови въпроси, като точка 5.1. е свързана с обсъждане на въпроси, свързани с ремонта, офисното и техническо оборудване на канторите, собственост на САК, находящи се на бул. „Витоша“ 1 А, във връзка с възможността за почасовото им отдаване под наем. Това, което коментираме от няколко заседания.

По точка шеста от дневния ред:

В зала влиза Мая Герасивома – деловодител дисциплинарна дейност.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1536

Поради отписването на адвокат Вера Даскалова от регистъра на адвокатите на САК, на осн.чл.137, ал. 7 от Закона за адвокатурата Софийският адвокатски съвет определя адвокат Ива Згурова да поддържа дисциплинарното обвинение по дисциплинарно дело № .../2022 г., образувано срещу адвокат В.Д.Т от САК.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1537

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.А.Д, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Миразчийска

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1538

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат К.С.Г, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Миразчийска

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1539

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат Ю.Н.М, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1540

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат М.Т.А, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1541

Софийски адвокатски съвет реши да попълни състава на комисията за дисциплинарна политика и адвокатска етика към САС, като на мястото на адвокат Вера Даскалова (понастоящем отписана от САК) определя адвокат Маргарита Димитрова.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 10 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържали се - Андонов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1542

Софийски адвокатски съвет взе решение да се отложи произнасянето по молба вх. № ...........г. на адвокат Д.Т.Б с оглед изясняване на фактите по преписката, като за целта възлага на адвокат Евгения Гечева да се свърже с първоначално упълномощения адвокат и с клиента.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1543

Софийски адвокатски съвет отпуска еднократна финансова помощ на адвокат Н.И.Г от САК, в размер на ........... лева, поради изключително тежкото здравословно състояние на същата.

Решението да се изпълни незабавно.

По точка девета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка девета от дневния ред е доклад на комисията по правни въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

Заседанието продължава при кворум 10 души.

По точка десета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Продължаваме с точка девета от дневния ред - обсъждане на предложения на организационния комитет във връзка с провеждането на събития, с които да бъде отбелязан денят на адвоката, 22-ри ноември.

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова,Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1546

Софийски адвокатски съвет взема решение да проведе извънредно заседание на адвокатския съвет на 09.11.2022 г, сряда, от 14 часа.

адв.Стефан Марчев:...........

/Председател на САС/

адв. Христо Хинов: ...........

/Секретар на САС/

Споделяне