Протокол № 23 от 19.10.2022 г.

П Р О Т О К О Л

23

На 19.10.2022 г. от 14.28 ч. се проведе редовно заседание на 28Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е НР Е Д:

1.Клетва.

2.Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3.Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4.Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

4.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

4.2. Доклад на Комисията по прилагане на закона за правната помощ относно проблемите при работа с Единната електронна система за правна помощ и вземане на решение за спешно уведомяване на НБПП за проблемите с настояване за тяхното своевременно отстраняване.

5.Финансови въпроси.

5.1. Взимане на решение, с което се прецизират формулировките на условията, при които се определя размерът на дължимите встъпителни вноски за прием на адвокати и младши адвокати в САК, съгласно решение № 2454 на САС от 26.11.2019 г.

5.2. Обсъждане на въпроси, свързани с ремонта, офисното и техническо оборудване на канторите, собственост на САК, находящи се на бул. „Витоша“ 1 А, във връзка с възможността за почасовото им отдаване под наем.

5.3. Обсъждане и приемане на нови Вътрешни правила за работната заплата в САК.

5.4. Доклад от Председателя и Секретаря на САК относно възможността за въвеждне на система за онлайн плащания.

5.5. Обсъждане на доклад на Комисията по бюджет и финансова политика към САС относно необходимостта от разкриване на нова щатна позиция или евентуално промяна в длъжностната характеристика на длъжността „Домакин“ със съвместяване на дейности по управление на имуществото и контрол на собствеността.

5.6. Окончателен доклад от организационния комитет за финансовите резултати от проведения Общ конгрес на FBE и CCBE през м. юни 2022 г. в София.

6. Дисциплинарни въпроси.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

9. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

10. Обсъждане на покани за участие на представители на САК в международни събития.

11. Обсъждане на събития, с които да бъде отбелязан денят на адвоката 22-ри ноември.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова /включва се по-късно/

3. Вера Руменова Даскалова

4. Десислава Методиева Миразчийска

5. Евгения Петрова Гечева

6. Жана Иванова Кисьова

7. Златка Стефанова Динева

8. Ива Иванова Згурова-Шопова

9. Лидия Въчева Дикова

10. Лили Николова Лозанова

11. Мирослав Тодоров Мичев

12. Петьо Димитров Славов /включва се по-късно/

13. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

1. Валентина Драйчева Бакалова

2. Ивайло Кръстев Костов

Присъстват резервни членове:

  • Александър Андонов Бояджиев
  • Александър Димитров Машев
  • Антон Йорданов Стефанов
  • Пламен Кирилов Киров
  • Силвия Йорданова Спасова

Не присъстват резервни членове:

  • Александър Ивайлов Тонев
  • Маргарита Руменова Димитрова
  • Мариана Емилова Вълкова

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Клетка положиха:

1. Б.Г.Г

2. Б.Р.Ф

3. В.Г.С

4. Д.Е.Д

5. Е.К.К

6. И.С.К

7. М.А.Ж

8. М.Ц.Х

9. М.С.А

10. Р.Д.Р

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, здравейте!

Продължава редовното заседание на адвокатския съвет с дата 19.10.2022 г., в 14.28 часа. В залата на Софийска адвокатска колегия присъстват колегите Жана Кисьова, Вера Даскалова, Евгения Гечева, Златка Стефанова, Десислава Миразчийска и Стефан Марчев – основни членове на адвокатския съвет, а чрез видеоконферентна връзка присъстват колегите основни членове на съвета Мирослав Мичев, Ива Згурова, Лидия Дикова, Христо Хинов, Лили Лозанова, както и колегите Александър Андонов, Антон Стефанов и Александър Машев – резервни членове на съвета.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1491

Не уважава молба за възстановяване на адвокатски права, с вх.№ ... г. на САК, на И.М.Ц с мотива:

И.М.Ц има наложено наказание лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от шест месеца, считано от 20.05.2022 г. (датата на обнародване на наказанието в ДВ), което изтича на 20.11.2022 г.

Водим от горното, Софийски адвокатски съвет оставя молба за възстановяване на адвокатски права, с вх.№ ... г. на САК, на И.М.Ц без уважение, тъй като намира, че към настоящия момент не са налице основанията за уважаване на така подадената молба.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1492

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат В.И.Г. от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б.На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат В.Е.Н. от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Ж.В.В. от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

г.На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Ц.Й.Д. от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

д. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат А.Б.Б-П. от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

е.На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Д.Д.Д. от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

ж. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Я.В.Р. от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

з.На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат П.П.П. от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

и.На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат З.И.Д. от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1493

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата удължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адвокат А.Б.Б. (поради болест) за срок от една година, считано от 01.11.2022 г. до 01.11.2023 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1494

На основание чл.23 (2) от Закона за адвокатурата възобновява упражняването на адвокатската професия на адвокат Г.Б.Г., считано от 01.11.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1495

Софийски адвокатски съвет оставя без движение заявление за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия, с Вх.№ ... г., на адвокат Д.Я.Д., с приложен към същото трудов договор № ... г. в нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от Закона за адвокатурата, като указва на адвокат Д. в да подаде заявление за отписване от Софийска адвокатска колегия в съответствие със закона.

В случай че не подаде заявление за отписване, адвокат Д. следва да се яви за изслушване пред членовете на адвокатския съвет на 02.11.2022 г. от 14 часа и да бъде изслушан по реда на чл. 22 (2), във вр.чл.22 (1), т.2 от Закона за адвокатурата за вземане на решение за отписването му от регистъра на САК на това основание.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1496

а.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат К.В.В. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Р.М.М. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат К.Г.К. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Т.Г.М.-Д. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат А.А.Н. от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1497

Софийски адвокатски съвет уважава заявление № 5689/03.10.2022 г. на адвокат Е.С.Й..

На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Е.С.Й. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1498

а.На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат П.А.Щ. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 19.09.2022 г.;

б. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Г.И.Р. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 07.04.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1499

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба№ 3 на ВАдвС, уважава 23 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1500

Уважава заявление на адвокатско дружество „А. и А.” и вписва следните промени:

Заличава като управител и представляващ адвокат Д.Б.А;

Вписва като управител и представляващ адвокатското дружество адвокат П.Г.А.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1501

а.Уважава заявление на адвокат Л.Т.К.-Л. и отписва адвокатски сътрудник Г.И.Б. от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „С. и П.“ и отписва адвокатски сътрудник Т.Т.Щ. от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

в.Уважава заявление наАдвокатско дружество „П., А. и п.“ и отписва адвокатски сътрудник М.П.П. от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

г.Уважава заявление на Адвокатско дружество „К. и п.“ и отписва адвокатски сътрудник Ц.М.И. от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

д. Уважава заявление на Адвокатско дружество „К. и п.“ и отписва адвокатски сътрудник Д.И.Н. от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

е.Уважава заявление на Адвокатско дружество „Р. и п.“ и отписва адвокатски сътрудник Р.К.К. от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

ж.Уважава заявление наАдвокатско дружество „Ш. и Я.“ и отписва адвокатски сътрудник Д.Е.Д. от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1502

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Л.Т.К.-Л. и вписва Е.Г.К. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Л.Т.К.-Л. и вписва Е.А.П. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „В. и Л.” и вписва С.С.У. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „К. и К.” и вписва Й.Д.Т. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „В. и К.“ и вписва А.Д.М. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

е. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Христов” и вписва В.Е.М. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

ж. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Д. Г. К. и В.” и вписва В.В.Р. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

з. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „К. и п.“ и вписва Н.А.К. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

и. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „К. и п.“ и вписва К.Г.Я. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1503

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– По адм.д. № ...., по описа на Върховен административен съд, за осъществяване на правна помощ на ... да бъде определена адвокат И.Г.Ц., а за резерва – адвокат Д.П.Д.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1504

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 338 броя отчети, постъпили в периода от 05.10.2022 г. до 19.10.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

Адв.Петьо Славов се включва. Заседанието продължава при кворум 12 души.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1505

Софийски адвокатски съвет възлага на Председателя на САК да изпрати писмо до министъра на правосъдието, НБПП и ВСС с подробно описание на проблемите в ЕЕСПП, които среща Съветът на САК при работата по Закона за правната помощ, като се настоява за тяхното своевременно отстраняване, с предложение за създаване на контактна работна група с представители на Софийски адвокатски съвет, Националното бюро за правна помощ, Министерство на правосъдието, органите по чл.25 от ЗПП в района на София-град, която в спешен порядък да констатира всеки един от проблемите и да набележи план за разрешаването им.

В зала присъстват главният счетоводител Мариана Петкова и главният касиер Емил Иванов.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1506

Софийски адвокатски съвет прецизира решение на съвета на САК от 08.01.2019 г., изменено с решение от 26.11.2019г. в частта, касаеща встъпителните вноски за вписване в САК на адвокати и младши адвокати, както следва:

Раздел първи от Информацията за таксите събирани от САК - Такси за вписване във водените регистри (встъпителни вноски) предвижда в чл.1, чл.2, чл.3 и чл.4, че определените встъпителни вноски с решение на САС от 08.01.2019 г., изменено с решение на САС от 26.11.2019г., касаят вписване като адвокат или като младши адвокат и визират общия стаж на лицето, като в случая думата „стаж“ се използва като родово понятие, обхващащо трудов, осигурителен и юридически стаж.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1509

Софийски адвокатски съвет одобрява доклад на организационния комитет за финансовите резултати от проведения Конгрес на FBE и CCBE през м.юни 2022 г. в София, като възлага на адвокат Ива Згурова при участието си в следващото заседание на ВАдвС съвместно с Ели Христова и с Главния Секретар на ВАдвС да изготвят необходимите документи, въз основа на които да се извърши плащане към ВадвС на сумата, която се дължи от приходи за Конгреса в размер на 7483,75 лева.

От зала излизат Мариана Петкова и Емил Иванов.

В зала влиза Мая Герасивома – деловодител дисциплинарна дейност.

дейност.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1510

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.К.Х., като дисциплинарна преписка № ... г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1въздържал се - Згурова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1511

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат Ч.Г.Т., като дисциплинарна преписка № ... г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 2въздържали се – Стефанова, Згурова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1512

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат Х.Г.Ч., като дисциплинарна преписка № ... г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1513

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.В.М., като дисциплинарна преписка № ... г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Включва се адв.Пенова. С адвокат Лозанова няма връзка.Заседанието продължава при кворум 12 души.

Гласували: 8 за – Марчев, Кисьова, Даскалова, Гечева, Стефанова, Миразчийска, Пенова, Хинов, няма против, 4въздържали се – Дикова, Згурова Славов, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1514

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.В.О., като дисциплинарна преписка № ... г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1515

В деловодството на Софийска адвокатска колегия е постъпило искане от адвокатР.Д. от САК, с което на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, желае определяне на възнаграждение съгласно Наредба № 1/09.07.2004 г. за извършена, но незаплатена работа.

В обстоятелствената част на своето искане адвокат ...излага следната фактическа обстановка:

На ...г. адвокат Р.Д. и адвокат ... от САК са упълномощени от Р.С.Д., в лично качество и в качеството му на управител на „...“ ЕООД и „...“ ЕООД, да защитават правата и интересите на последните, както и да осъществяват процесуалното им представителство в хода на производството по гр.д. № ... г. на СГС. Материалният интерес по горепосоченото дело е в размер на ... евро или ... лева и представлява платена от ищеца сума по неизпълнен от ответниците договор за продажба на автомобил.

На ... г. Д. депозира уведомление до СГС, с което оттегля пълномощното, дадено на адвокат ..., като от тази дата неговите права и задължения се поемат от адвокат ..., но като съдебен адресат по делото е посочена адвокат ...

В изпълнение на поетия ангажимент адвокат ... и адвокат ... извършват всички необходими процесуални действия в първоинстанционното производство – от молба за продължаване срока за писмения отговор и изготвяне на писмени отговори от отделните ответници, през участие в многобройни съдебни заседания и изготвяне на писмени становища, до подаване на писмени бележки.

С решение от ... г. СГС отхвърля исковете, предявени от Т.В.Д.Т., като присъжда разноски в полза на ответната страна, включително заплатените на двамата адвокати възнаграждения (според твърденията на адвокат ... договореното и заплатено в първоинстанционно производство адвокатско възнаграждение е в размер на ... лева без ДДС).

След постановяване на акта от СГС адвокат ... извършва справки за подадена въззивна жалба както в деловодството на съда, така и в електронното досие по делото. С електронно писмо от ... г. уведомява клиентите и адвокат ..., че жалба е постъпила, а когато получава същата, я сканира и праща до всички с електронно писмо, като уточнява, че срокът за писмен отговор изтича 14 дни след ... г.

Поради големия обем на въззивната жалба и препратките към конкретни документи от делото, на ... г. адвокат ... отива в СГС, където прави детайлна справка. В жалбата е инкорпорирано и искане за изменение на решението, в частта за разноските, като срокът за това искане е 7-дневен, считано от датата на съобщението.

Адвокат ...започва да изготвя писмения отговор, като на ... г. същият е готов, а адвокат ... поема ангажимента да довърши до ... г. и отговора на искането по чл. 248 ГПК.

С електронно писмо от ... г. подготвеният отговор на въззивната жалба е изпратен от адвокат ... до клиентите с копие до адвокат ..., с уговорка за срок за становище до ... г. и искане за договаряне на адвокатско възнаграждение за втора инстанция.

Два часа по-късно, към ..., с електронно писмо с копие до адвокат ..., адвокат ... е уведомена, че клиентите оттеглят пълномощията си към нея.

Въпреки това, в последния ден от срока за отговор по чл. 248 ГПК, адвокат ... моли адвокат ... да довърши редакцията на отговора и да го подаде в СГС, тъй като той имал ангажимент.

За да бъде защитен интересът на клиентите, адвокат ... се съгласява и на ... г. подава с електронен подпис отговор на искането по чл. 248 ГПК, а на следващия ден подава и уведомление за оттеглените пълномощия и промяната на съдебния адресат.

От разменените съобщения между адвокат ... и Р.Д. във Вайбър и от електронно писмо, изходящо от В.С. – служител на Д., става ясно, че той лично и като представляващ двете дружества – „...“ ЕООД и „...“ ЕООД отказва да подпише изпратения му договор за правна помощ с цена ... лева без ДДС, както и да заплати дължимото на адвокат ... възнаграждение за извършените правни и фактически действия по изготвяне на отговор на въззивна жалба и молба по чл. 248 ГПК.

С оглед горното адвокат ... счита, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗА има право на възнаграждение в пълен размер, който, съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 5 от Наредба № 1/09.07.2004 г., е .../цифром и словом/.

Към искането си адвокат ... прилага документи, удостоверяващи обема на извършената работа, а именно: искова молба; 2 бр. пълномощни от ... г.; уведомление по чл. 35 ГПК от ... г.; молба по чл. 63, ал. 1 ГПК; 2 отговора на искова молба от ... г. и ... г.; ел. писмо от ... г.; ел. писмо от ... г.; ел. кореспонденция от ... г.; подаден отговор по чл. 248 ГПК; подадено уведомление за оттеглените пълномощия и промяната на съдебния адресат.

След запознаване с изложените в искането на адвокат ... от САК факти и обстоятелства САС намира, че същото е обосновано и основателно по следните причини:

От всички приложени документи безспорно се установяват следните факти и обстоятелства:

1.адвокат ... е била натоварена със защитата и процесуалното представителство на Р.С.Д, в лично качество и в качеството му на управител на „...“ ЕООД и „...“ ЕООД, по гр.д. № гр.д. № ... г. на СГС, ГО, I-10 състав;

2.същата е извършила описаните в настоящото искане процесуални действия в изпълнение на възложената ú работа;

3.упълномощителите са оттеглили даденото ú пълномощно;

4.видно от приложените към искането документи се установява, че цената на предявените искове е ... евро (... лева).

От изложените по случая обстоятелства не се спори, че между страните не е сключен договор за правна помощ, липсва и уговорка относно размера на възнаграждението (дори да е налице такава няма данни в приложените документи). Независимо от това, съгласно чл. 36, ал. 1 от Закон за адвокатурата, адвокатът има право на възнаграждение за своя труд, като размерът на възнаграждението трябва да бъде справедлив, обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в Наредбата на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа.

Според предвиденото в чл. 36, ал. 3 от ЗА при липса на договор, по искане на адвоката, адвоката от Европейския съюз или клиента адвокатският съвет определя възнаграждение съгласно Наредбата на Висшия адвокатски съвет.

Не се спори, че адвокат ... след допълнително запознаване с делото и въззивната жалба на ответната странаеизготвила отговор на въззивната жалба и го е изпратила на клиента си.

Съгласно чл. 9, ал.1 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за изготвяне на искова молба и писмен отговор по искова молба, на въззивна жалба и отговор по въззивна жалба, без процесуално представителство, какъвто е случая, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7, ал. 2, т. 5 от наредбата.

При материален интерес от ... лева минималното адвокатското възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 5 от Наредбата е ... лева плюс 2 % за горницата над 100 000 лв. -... лева или общо ... лева, като при приложението на чл.9, ал.1 (или 3/4 от възнаграждението по чл. 7) е в размер на ... лева.

Макар пълномощното на адвокат ... да е било оттеглено преди края на въззивното производство, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗА, при неоснователно оттегляне на пълномощията адвокатът има право на възнаграждение в пълен размер, какъвто е настоящият случай.

Предвид горното Софийски адвокатски съвет постанови да бъде определено възнаграждение на адвокат ... от САК, съобразено с Наредба № 1/09.07.2004 г., в размер на размер на ... лева.

По точка осма от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

По точка девета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Минаваме към точка девета - доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

По точка десета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Минаваме към точка десета -обсъждане на покани за участие на представители на САК в международни събития.

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1516

Софийски адвокатски съвет възлага на организационен комитет в състав: Ива Зугрова, Жана Кисьова и Евгения Гечева да предложи теми и формат за провеждане на събитие, с което САК да отбележи Деня на адвоката – 22 ноември.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1517

На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Вера Руменова Даскалова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 31.10.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.

адв.Стефан Марчев:............

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов:.............

/Секретар на САС/

Споделяне