Протокол № 19 от 03.08.2022 г.

П Р О Т О К О Л № 19

На 03.08.2022 г. от 13.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства.

3.1. Определяне на особени представители по дела с размер на възнаграждението на особения представител над 3 000 лева.

3.2. Определяне на особени представители по дела с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева.

4.Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Обсъждане на въпроса за провеждане на есенни семинари за адвокатите от Софийска адвокатска колегия в с.Лозенец, в периода от 16.09.2022 г. до 18.09.2022 г. вкл., както и в периода от 23.09.2022 г. до 25.09.2022 г. вкл.

6. Обсъждане на въпроса за отправяне на покана чрез сайта на САК за получаване на оферти в срок до 12.08.2022 г. за извършване на ремонт на покрива на хижа „Адвокат“, находяща се в природен парк Витоша, собственост на САК.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

10. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

Забележка: Клетвата е с начален час 13.00 ч. и се провежда в Зала № 1 на ЦОА „К.Цончев“.

Останалите въпроси от дневния ред се разглеждат в заседателната зала на САК, на бул. „Т.Александров“ № 137, от 14.00 ч., с осигурена възможност за присъствие чрез видеоконферентна връзка.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Валентина Драйчева Бакалова

4. Вера Руменова Даскалова

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Жана Иванова Кисьова

7. Златка Стефанова Динева

8. Евгения Петрова Гечева

9. Ива Иванова Згурова-Шопова

10. Лидия Въчева Дикова

11. Лили Николова Лозанова

12. Мирослав Тодоров Мичев

13. Петьо Димитров Славов

14. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

Ивайло Кръстев Костов

Присъстват резервни членове:

Александър Андонов Бояджиев

Александър Димитров Машев

Антон Йорданов Стефанов

Пламен Кирилов Киров

Мариана Емилова Вълкова

Силвия Йорданова Спасова

Не присъстват резервни членове:

Александър Ивайлов Тонев

Маргарита Руменова Димитрова

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.Д.В.Р

2.И.Я.Х

3.К.М.С

4.К.Г.Г

5.М.К.К

6.С.П.Т

7.Т.Д.С

8.Т.В.Б

9.Т.В.С

10.Я.М.К

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - След полагане на клетвата, която се проведе в Зала № 1 на ЦОА „К.Цончев“,продължаваме със заседанието в заседателната зала на съвета на бул.“Тодор Александров“ 137, в 14 часа.

В залата на съвета присъстват основни членове Гечева, Кисьова, Хинов, Миразчийска и Марчев, а чрез zoom връзка присъстват колегите Згурова, Славов, Пенова, Даскалова и Мичев – основни членове и колегите Стефанов, Машев и Кирилов- резервни членове.

В 14.02 часа се включи и колегата Златка Стефанова – основен член. Налице е кворумът, така че отривам заседанието на съвета.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1366

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Я.Л.Г от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б.На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Г.С.С от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в.На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Я.Т.Д от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1367

Не уважава заявление за промяна на статута на младши адвокат П.С.Б от САК, подадено по реда на чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, с мотива:

При вписването ú в САК младши адвокат П.С.Б е представила длъжностна характеристика за „правен съветник“ в Адвокатско дружество „М.“. Длъжностната характеристика няма изисване за правоспособност.

Съгл.параграф едно от допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата - "Юридически стаж" е времето, през което лицето е работило на длъжност или упражнявало професия, за която се изискват юридическо образование и правоспособност.

В случая няма представени доказателства за правоспособност, поради което Софийски адвокатски съвет приема, че към 03.08.2022 г.същата е с общ стаж 1 година, 8 месеца и 15 дни, т.е. не е налице хипотезата на чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата

Водим от горното, САС не уважава подаденото заявление на младши адвокат П.С.Б от САК.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителя.

Адв.Валентина Бакалова се включва в 14.06 часа. Заседанието продължава при кворум 12 души.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1368

Уважава заявление по чл.23 (2) от Закона за адвокатурата, като възобновява упражняването на адвокатска професия на адвокат Ц.П.Ц от САК, считано от 03.08.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1369

Уважава заявление по чл.23 (2) от Закона за адвокатурата, като възобновява упражняването на адвокатска професия на адвокат Р.П.В от САК, считано от 03.08.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1370

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата временно преустановява упражняването на адвокатска професия на адвокат С.Г.П, считано от 03.08.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1371

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата удължава срока на временното преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Г.И.И поради болест, считано от 26.08.2022 г. до 25.08.2023 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1372

а.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Н.А.Н от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ю.Т.И от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Адв.Лили Лозанова влиза в зала в 14.20 часа. Заседанието продължава при кворум 13 души.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов; няма против; 1въздържал се - Лозанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1373

Оставя без движение заявление за отписване по чл.22, ал.1, т.1 от Закона за адвокатурата на адвокат Е.С.Й, като указва на адвоката да спази изискванията на чл. 48 от Закона за адвокатурата - да подаде заявление за отписване по образец,да заплати членския си внос за месеците 04-07.2022 г., както и да върне адвокатската си карта.

След изпълнение на горното указание заявлението да се внесе повторно на съвет.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1374

а. На основание чл.22, ал.1, т.3, във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Б.Ц.Л от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия за срок от 3 (три) месеца, считано от 26.07.2022 г.;

б. На основание чл.22, ал.1, т.3, във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата отписва адвокат К.М.М от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия за срок от 3 (три) месеца, считано от 26.07.2022 г.;

в. На основание чл.22, ал.1, т.3, във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Я.Т.Х от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия за срок от 3 (три) месеца, считано от 26.07.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1375

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба№ 3 на ВАдвС, уважава 11 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1376

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „К“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1377

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Ц и Л“ и вписва следните промени:

Вписва прекратяване на Адвокатско дружество „Ц и Л“ и обявява същото в ликвидация;

Вписва като ликвидатор адвокат Х.С.Л от САК;

Срокът за ликвидация на дружеството е шест месеца до 05.10.2022г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1378

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „М.Х” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „Ж и Х” с партиден № ... в регистъра:

Заличава като съдружник и управител адвокат П.Д.Ж;

Вписва промяна в наименованието на адвокатското дружество от Адвокатско дружество „Ж и Х” на Еднолично адвокатско дружество „М.Х“;

Еднолично адвокатско дружество „М.Х“ се управлява и представлява от адвокат М.П.Х.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1379

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г, Т и К” като вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат М.Ж.Д;

Вписва като съдружник и управляващ адвокат Н.К.Л;

Адвокатско дружество „Г, Т и К” се представлява и управлява от адвокат Н.К.Л самостоятелно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1380

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „П.Ж“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1381

а. Уважава заявление на Адвокатско дружество „П, Т, Р и п“ и отписва адвокатски сътрудник С.М.Ц от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „П, Т, Р и п“ и отписва адвокатски сътрудник А.Н.П–П от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

в. Уважава заявление на Адвокатско дружество „П, Т, Р и п“ и отписва адвокатски сътрудник В.И.И от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

г. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Р, Д и П“ и отписва адвокатски сътрудник В.Ц.Х от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1382

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „П, Т, Р и п“ и вписва Н.В.С в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „В и п“ и вписва Т.А.М в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „С и П” и вписва П.В.А в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Р, Д и П” и вписва М.И.И в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1383

В изпълнение на приетите с Решение 1038 от 16.03.2022 г. правила за определяне на особени представители по дела с размер на възнаграждението над 10 000 лева, Софийски адвокатски съвет на случаен принцип с генератор на случайни числа избира следните десет адвокати А.И.К, Д.Ц.М, Л.Ц.М, А.Н.Т, И.В.А, П.З.В, Н.И.Г, М.С.М, А.С.К и С.Т.С, до които следва да бъдат изпратени покани в седмодневен срок и същите да заявят:

- разполагат ли с необходимата квалификация и опит по дела за несъстоятелност и свързаните с производството по несъстоятелност установителни искове по чл. 694 ТЗ, включително опит в търговски спорове за изплащане на суми, свързани с неизпълнение на договор за обществена поръчка;

- разполагат ли с валидна застраховка „Професионална отговорност“ за 2022 г. със завишено застрахователно покритие до 1 000 000 лева за едно събитие и в агрегат, като заявят готовност да поддържат подобно застрахователно покритие за периода, през който осъществяват особено представителство.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1384

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 290 броя отчети, постъпили в периода от 20.07.2022 г. до 03.08.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

Адв.Лидия Дикова се включва в 14.50 часа. Заседанието продължава при кворум 14 души.

адв.Мирослав Мичев се изключва в 14.52 часа. Заседанието продължава при кворум 13 души.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1385

Софийски адвокатски съвет взема решение да бъдат организирани и проведени два семинара в ОД „Лозенец“ по актуални гражданскоправни и наказателноправни теми, както следва:

Есенен семинар по актуални гражданскоправни въпроси в периода 15.09.-18.09.2022 г. Обученията са 4 учебни часа и ще се провеждат в дните 16, 17 и 18.09., сутрин от 9.00 ч., до 13.00 ч., с половин час почивка;

Есенен семинар по актуални наказателноправни въпроси в периода 22.09.-25.09.2022 г. Обученията са 4 учебни часа и ще се провеждат в дните 16, 17 и 18.09., сутрин от 9.00 ч., до 13.00 ч., с половин час почивка;

За периода на семинара адвокатите ще се настаняват в ОД „Лозенец“, при заплащане на сума от 60 лева за настаняване в двойна стая, и 120 лева за единично ползване на двойна стая.

Поради ограниченията в ползването на залата за обучения на САК, представляваща част от подлежащата на премахване едноетажна сграда, обученията ще се провеждат в часовете от 9.00 ч. до 13.30 ч., с половин час почивка, в обучителна зала на Кметство Лозенец, находяща се в непосредствена близост до ОД „Лозенец“.

Софийски адвокатски съвет възлага на Комисията за професионална квалификация и обучение в срок до 20.08.2022 г. да определи теми и лектори на семинарите, за да бъдат оповестена информация на сайта с възможност за записване на адвокатите от САК.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1386

Софийски адвокатски съвет да отправи покана чрез сайта на САК и фейсбук страницата на САК за събиране на оферти, в срок до 12.08.2022 г., за ремонт на покрива на хижа „Адвокат“, находяща се в природен парк Витоша, собственост на САК, който включва следните дейности:

- почистване от ръжда;

- монтаж на отдушници на покрива;

- грундиране с препарат против ръжда;

- грундиране с грунд за поцинкована ламарина;

- боядисване;

- почистване и ремонт на улуци;

- извършване на други неотложни ремонтни дейности, ако бъдат установени такива в хода на останалите дейности.

Офертата следва да включва разходи за труд и материали за изпълнение на дейностите, като цената бъде посочена на квадратен метър при приблизителната площ на покрива 340 кв.м. (триста и четиридесет) квадратни метра.

В офертата следва да бъде посочен срок за изпълнение, а предвид надморската височина на обекта и особеностите на климатичните условия, да се посочи в поканата, че ремонтните дейности следва да приключат до 30.09.2022 г.

След получаване на офертите, САС възлага на Комисията по бюджет и финансова политика да разгледа получените оферти и от тях да избере най-добрата като съотношение цена и срок за изпълнение, за да се премине към възлагане на строително-ремонтните дейности.

По точка седма от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Няма изготвени доклади.

Пропуснах да включим в дневния ред дисциплинарни преписки, имаме за доклад три дисциплинарни преписки, които са забавени. Така че процедурно предлагам да включим в дневния ред дисциплинарни преписки като точка осма, като има три такива преписки и трите за отказ, като ще помоля колегите, които ще докладват, да бъдат експедитивни.

Не бяха направени възражения.

В зала влиза Мая Герасивома – деловодител дисциплинарна дейност.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1387

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат П.Т.К, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1388

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат Т.И.Р, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1389

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат И.Е.Г, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

По точка девета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, точка осма става точка девета - разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

По точка десета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка десета - доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

...

Благодаря на всички за включването Ви и да ви пожелая хубав август месец на всички и хубава почивка!

адв.Стефан Марчев:........

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов: .......

/Секретар на САС/

Споделяне