Протокол № 17 от 06.07.2022 г.

П Р О Т О К О Л № 17

На 06.07.2022г. от 13.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Прием на адвокати.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

5. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

6. Обсъждане на становище на Софийския адвокатски съвет във връзка с изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката и Закона за адвокатурата по въпросите за рекламата и посредничеството, изготвено от временна работна група на САС във връзка с писмо вх. № 3590/10.06.2022 г. на ВАдвС.

7. Финансови въпроси.

7.1. Обсъждане на въпроси, свързани със събиране на дължими суми по договори за наем.

7.1.1. Обсъждане на информация относно събраните суми от наеми за 2022 г., както и какви са неплатените суми по договори на наем, предоставена от Емил Иванов – главен касиер на САК.

7.2. Вземане на решение за изготвяне на междинен отчет за изпълнението на бюджета на САК за 2022 г. до 01.07.2022 г., който да бъде изготвен в срок до 21.07.2022 г.

8. Дисциплинарни въпроси.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

10. Обсъждане на писмен доклад с вх. № 3774/21.06.2022 г. за извършени дейности и оставащи етапи до приключване на реорганизационния процес на библиотеката на САК, изготвен от Никифор Веселинов, библиотекар.

11. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

12. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

13. Доклад на организационния комитет относно състоялия се Генерален Конгрес на FBE и CCBE в София – юни 2022 г.

14. Обсъждане на щатното разписание на САК.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова /включва се по-късно/

3. Вера Руменова Даскалова

4. Десислава Методиева Миразчийска

5. Жана Иванова Кисьова

6. Евгения Петрова Гечева

7. Ива Иванова Згурова-Шопова

8. Ивайло Кръстев Костов

9. Лидия Въчева Дикова

10. Лили Николова Лозанова

11. Мирослав Тодоров Мичев

12. Петьо Димитров Славов

13. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

1. Валентина Драйчева Бакалова

2. Златка Стефанова Динева

Присъстват резервни членове:

1. Александър Андонов Бояджиев

2. Антон Йорданов Стефанов

3. Маргарита Руменова Димитрова

Не присъстват резервни членове:

1. Александър Ивайлов Тонев

2. Александър Димитров Машев

3. Пламен Кирилов Киров

4. Мариана Емилова Вълкова

5. Силвия Йорданова Спасова

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1. А.П.Л

2. А.В.Б

3. Г.Д.Д

4. И.В.С

5. М.И.М-Ж

6. С.П.М

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, след клетвата продължаваме с точките от дневния ред. В залата на съвета присъстват колегите Христо Хинов, Вера Даскалова, Жана Кисьова, Евгения Гечева, Десислава Миразчийска, Петьо Славов и Стефан Марчев – основни членове на адвокатския съвет, както и адвокат Маргарита Димитрова – резервен член.

Чрез видеоконферентна връзка (платформата zoom) присъстват колегите Мирослав Мичев, Лидия Дикова, Ива Згурова - основни членове и резервните членове Александър Андонов и Антон Стефанов.

По точка втора дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1297

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Т.Р.И от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат А.В.М от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат М.Н.Д от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

г. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат С.С.М от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1298

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата временно преустановява упражняването на адвокатската професия на адвокат А.Ю.Р, считано от 01.08.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1299

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата временно преустановява упражняването на адвокатската професия поради болест на адвокат Л.Л.П за срок от три години и половина, считано от 01.08.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1330

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат С.В.Т от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ц.М.С-В от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.Р.М от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат А.Ж.В от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Х.И.Й от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

е. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат К.В.Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

ж. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат А.В.Х от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

з. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Н.С.Л от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1301

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС, уважава 19 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1302

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „В и В” и вписва следните промени по партидата на Еднолично адвокатско дружество "В и К", с партиден № ... в регистъра:

Заличава адвокат В.Г.К като съдружник и управител;

Вписва адвокат С.С.В като съдружник;

Вписва промяна в наименованието от Еднолично адвокатско дружество „В и К” на Еднолично адвокатско дружество „В и В“;

Еднолично адвокатско дружество „В и В” се управлява и представлява от адвокат С.С.В.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1303

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „А” за вписване на нова ел. поща: ..... и нов Интернет: адрес: .....

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, което да извърши вписването им в регистъра.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1304

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „Т”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1305

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „В” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „В и В“, с партиден № .... в регистъра“:

Заличава адвокат М.Б.В като съдружник;

Вписва преместване на седалището и адреса на управление:...; Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „В“;

Еднолично адвокатско дружество „В“ се управлява и представлява от адвокат Е.И.В.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1306

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „В.Т”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1307

Оставя без движение заявление на Адвокатско дружество „В и п”, с което се иска вписване на следните промени: Заличава като съдружник адвокат К.Л.Г.; вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „В & Г” на Адвокатско дружество „В и п”; Адвокатското дружество се управлява и представлява от управителя и единствен съдружник адвокат П.А.В, като е представено решение на СГС № 4 от 19.05.2021 г.

Съгл. чл.58 от ЗА - Адвокатско дружество се учредява с договор между двама или повече адвокати или адвокати от Европейския съюз. В конкретния случай след отписването на съдружника К.Л.Г от Адвокатско дружество „В & Г” адвокатското дружество остава само с един съдружник – адвокат П.А.В и на практика дружеството се трансформира в еднолично адвокатско дружество, макар че в съдебното решение това обстоятелство не е посочено изрично, поради което не става ясно дали се иска промяна на обстоятелства в адвокатско дружество или същото се трансформира в еднолично адвокатско дружество.

От друга страна, съгл. чл. 59. (1) - В наименованието на адвокатското дружество не могат да се използват други думи и имена освен имената на съдружниците. Доколкото обаче Законът за адвокатурата предвижда в чл.75a зa едноличното aдвoĸaтcĸo дpyжecтвo да ce пpилaгaт cъoтвeтнo вcичĸи paзпopeдби зa aдвoĸaтcĸoтo дpyжecтвo и доколкото в този закон не е предвидено друго, Софийският адвокатски съвет намира, че няма основание да приеме разширително тълкуване на чл.59, ал.2 от ЗА и когато един адвокат реши да учреди еднолично адвокатско дружество, разпоредбата на чл.59, ал.2 от ЗА сочи, че там може да има само и единствено името на адвоката, който го учредява. Така че не би могло да се приеме никакво друго тълкуване, което да оправдае допустимостта на добавките ко, партньори или съдружници, или имената на други съдружници, тъй като такива в случая няма.

Водим от горното, САС указва на адвокат П.А.В да представи уточняваща молба или допълващи съдебни решения дали в конкретния случай става въпрос за еднолично адвокатско дружество или не, а в случай че се иска промяна на обстоятелства в адвокатско дружество, то тогава адвокатът следва да впише поне още един съдружник.

След изпълнение на горното указание заявлението на Адвокатско дружество „В и п” да се внесе за доклад пред членовете на съвета.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителя.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1308

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „А.И“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1309

Софийски адвокатски съвет отлага разглеждането на искане от адвокат Д.В.К, адвокат С.А.С и адвокат И.Б.Б за прекратяване на Адвокатско дружество „К и п”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1310

На основание чл.56 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие „Г, Б, О и п” за прекратяване на договора за съдружие, като това обстоятелство се впише в регистъра.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1311

а. Уважава заявление на адвокат К.К.К и отписва адвокатски сътрудник М.А.Б от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на адвокат К.К.К и отписва адвокатски сътрудник В.К.Г от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

в. Уважава заявление на адвокат К.К.К и отписва адвокатски сътрудник В.П.П от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

г. Уважава заявление на адвокат К.К.К и отписва адвокатски сътрудник Е.Н.Е от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

д. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Х” и отписва адвокатски сътрудник И.И.М от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

е. Уважава заявление на Адвокатско дружество „В и Б” и отписва адвокатски сътрудник А.А.С от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

ж. Уважава заявление на Адвокатско дружество „В и п“ и отписва адвокатски сътрудник А.К.Д от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

з. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Р“ и отписва адвокатски сътрудник М.П.Д от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

и. Уважава заявление на Адвокатско дружество „П” и отписва адвокатски сътрудник Г.Ц.Ш от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

й. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д, П и К” и отписва адвокатски сътрудник А.С.Г от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

к. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д и А” и отписва адвокатски сътрудник А.Р.Р от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

л. Уважава заявление на Адвокатско дружество „В и Б” и отписва адвокатски сътрудник А.Б.И-П от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

м. Уважава заявление на адвокат И.Г.Д-С и отписва адвокатски сътрудник В.П.Н от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1312

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Д и п“ и вписва Д.Е.Ц в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „П“ и вписва М.П.Д в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „К и с” и вписва Д.Г.Т в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Г.И.Х и вписва И.Р.И в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Б и В” и вписва Н.М.И в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1313

Софийски адвокатски съвет не приема като адвокат кандидата за прием в САК П.Р.С.

Съгл. чл.4, ал. 1 от Закона за адвокатурата, всеки дееспособен български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария може да стане адвокат.

В случая П.Р.С. не отговаря на това условие за прием в САК, тъй като е македонски гражданин.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1314

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва Д.Д.Х, С.М.И-С, Т.Р.Г, Д.Н.Н, И.П.М, Н.И.Б, Р.Н.ИЛ в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 1315

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва следните кандидати в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението: В.Г.С, М.Н.С, С.С.Х, Г.Ц.Ш, А.К.Д, С.А.З, П.Н.П, И.Е.Т, А.С.Г, А.Р.С, Б.Д.А, А.Б.И – П, Н.М.М, В.П.Н, М.И.М и В.А.В.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 1316

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

- по гр.д.№ ГД ... ГО по описа на СГС, ГО, I-18 състав, на лицето В.К.Б да бъде определена за особен представител адвокат П.П.П, а за резервен адвокат М.В.Д.

Адв.Пенова се включва чрез видеоконферентна връзка в 14.17 часа. Заседанието продължава при кворум 12 души.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1317

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 488 броя отчети, постъпили в периода от 15.06.2022 г. до 06.07.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1318

Във връзка с писмо вх. № 3590/10.06.2022 г. на ВАдвС, с което се иска становище по въпроса за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката и Закона за адвокатурата, по-специално въпросите, касаещи рекламата и посредничеството, Софийски адвокатски съвет възлага на временна работната група да изготви становище до ВАдвС, съобразено с направените в хода на обсъжданията предложения, в срок до 08.07.2022 г.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

/забележка: в гласуване не взе участие адв.Кисьова, която временно е извън зала/

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1319

Софийски адвокатски съвет възлага на секретаря адвокат Христо Хинов да подпише споразумение за окончателно уреждане на отношенията с адвокат В.Д.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

/забележка: в гласуване не взе участие адв.Кисьова, която временно е извън зала/

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1320

Софийски адвокатски съвет взема решение за изготвяне на междинен отчет за изпълнението на бюджета на САК за 2022 г. до 01.07.2022 г.

Възлага изпълнението на горното решение на Емил Иванов в срок до 18.07.2022 г.

По точка осма от дневния ред:

Адв. Лозанова се включва чрез видеоконферентна връзка в 15.36 часа. Заседанието продължава при кворум 13 души.

По първото обвинение проведено гласуване, както следва

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, 1 против - Кисьова, 1 въздържал се – Лозанова

По второто обвинение проведено гласуване, както следва

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание проведеното гласуване, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1321

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.Д.Т.

На осн.чл.137, ал.7 от ЗА определя адв. Вера Даскалова да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1322

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Х.Г.Ч.

На осн.чл.137, ал.7 от ЗА определя адв. Вера Даскалова да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 2 въздържали се – Дикова, Костов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1323

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Х.Ц.К, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1324

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.Б.Н, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1325

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Й.Г.Д, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1326

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да образува дисциплинарно производство срещу адвокат С.Г.И.

На осн.чл.137, ал.7 от ЗА определя адв. Златка Стефанова да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1327

На осн.чл.137, ал.5, изрч.трето от ЗА, Софийски адвокатски съвет удължава срока за доклад с 14 дни по дисциплинарни преписки № .../2022 г., образувана срещу адвокат Т.И.Р и № .../2022 г., образувана срещу адвокат В.Д.Т.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1328

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата (ЗА) се внася настоящият доклад за резултата от извършената проверка по 4 броя дисциплинарни преписки, както следва:

- ДП №....

- ДП №...

- ДП №...

- ДП №...

Така изброените дисциплинарни преписки са образувани срещу посочените адвокати от САК предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски за периода от м.01.2022 г. до м.03.2022 г. включително.

След образуване на посочените преписки на всеки от колегите е изпратено уведомление по чл.137, ал.1 от ЗА.

По данни от счетоводството на колегията всички посочени адвокати са заплатили дължимите вноски, за които са образувани горните дисциплинарни преписки, в срока за обяснение по чл.137, ал.1 от ЗА. Към датата на настоящия доклад задълженията им за периода от м.01.2022 г. до м.03.2022 г. са погасени.

Предвид така установеното от фактическа страна, Съветът на САК намира, че към момента нарушенията по чл.49, ал.1 от ЗА, допуснати от горепосочените колеги, са отстранени, поради което и не е налице основанието за образуване на дисциплинарно производство спрямо всеки от тях.

По тези съображения, на основание чл.137, ал.5 от Закона за адвокатурата, Софийски адвокатски съвет постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство по:

- ДП №....

- ДП №...

- ДП №...

- ДП №...

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1329

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата (ЗА) се внася настоящият доклад за резултата от извършената проверка по 13 броя дисциплинарни преписки, както следва:

- ДП № ...

- ДП № ...

- ДП № ...

- ДП № ...

.......

Съобразно решение от 13.04.2010 г. Висшият адвокатски съвет е приел адвокатите, които са навършили 75-годишна възраст и имат 40-годишен адвокатски стаж да бъдат освободени от заплащане на членски вноски към Висшия адвокатски съвет, както и е препоръчал решение в този смисъл да бъде прието и от адвокатските колегии. Тази препоръка е изпълнена за САК, като решение в същия смисъл е прието от Софийски адвокатски съвет на 13.04.2010 г. С последващо решение на Софийски адвокатски съвет от 25.01.2011 г. от условията за освобождаване от задължение за членски вноски към САК е премахнато изискването за адвокатски стаж.

Предвид това, за периода от 25.01.2011 г., включително и за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., за който се отнасят посочените по-горе преписки, членовете на САК на възраст над 75 г. са освободени от задължението за плащане на членски вноски към САК. Част от тях продължават да дължат вноски към Висшия адвокатски съвет, доколкото по отношение на тези колеги не се установява наличие на 40 години адвокатски стаж.

По отношение на посочените колеги следва да се приеме, че формално е налице допуснато нарушение по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. Въпреки това САС счита, че не е обосновано спрямо тях да бъде образувано дисциплинарно производство.

Предвид така приетите решения, посочени по-горе за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., по отношение на колегите от САК, навършили 75 години, се прилага двойнствен режим относно дължимите вноски. Всички те не дължат вноски към САК. Дължимостта на вноски към ВАдвС обаче се преценява след допълнително изследване относно продължителността на адвокатския стаж на колегите. Не съществува сигурен способ за определяне продължителността на адвокатския стаж на колегите. Липсата на практическа възможност за сигурно определяне продължителността на адвокатския стаж на колегите, с оглед това дали достига 40 години или не, е предопределена от обстоятелството, че към днешна дата за наличие на толкова продължителен стаж е нужно да се изследва стаж отпреди 1991 г.

Известно е, че регистър на адвокатурата в този му вид не е воден преди 1991 г., когато адвокатурата е реформирана съществено с приемането на Закона за адвокатурата (обн. ДВ бр. 80/1991 г., отменен с приемане на Закона за адвокатурата, обн. ДВ бр.55/2004 г.) в съответствие с правилото на чл.134 от Конституцията на Република България. Преди приемане на Закона за адвокатурата (отм.) дейността на адвокатите е била регламентирана от Указ за адвокатурата, приет от Държавния съвет на НРБ под № 1842/29.11.1976 г. Съобразно чл.1, ал.2 от Указ № 1842 се създават адвокатски колективи (които са съществували за кратко и съобразно Закона за адвокатите от 1947 г., до приемане на Указ № 270/03.06.1952 г.). Адвокатският колектив е юридическо лице и се създава от адвокатите в населено място, което е седалище на съд. Отделно от адвокатските колективи, адвокатите към съответния окръжен съд формират адвокатска колегия, която също е юридическо лице. В Указ 1842 е предвидено създаване и на Централен съвет на адвокатурата, като върховен орган на адвокатите в страната, към който е създадено Бюро за осъществяване функциите на Централен съвет на адвокатурата между заседанията на съвета. В правомощията на Бюрото попада приемането и заличаването на адвокати и младши адвокати. В Указ № 1842 не е предвидено водене на нарочен регистър на приетите в различните колективи адвокати. Наред с това, правомощия по приемането и изключването на адвокати са възложени и на Министъра на правосъдието. В тази връзка е приет и Правилник за прилагане на Указ № 1842. В правилника също не е предвидено водене на нарочен регистър.

Несъмнено, организацията на дейността на адвокатурата и преди 1991 г. е налагала поддържането на актуална информация относно това кои лица са приети за адвокати и кои лица са били изключени от адвокатурата. Правилата на новоприетия през 1991 г. Закон за адвокатурата (отм.) обаче не предвиждат трансформиране на данните от съществували преди действието на този закон регистри, с оглед проследяване продължителността на стажа, с всички възможни прекъсвания в него. А следва да се има предвид, че изискването за 40 години адвокатски стаж е изпълнено и при евентуалното му прекъсване, доколкото в решението на Висшия адвокатски съвет от 2010 г. няма изискване този стаж да е непрекъснат.

Така, от една страна, няма сигурни данни, от които да може да определи по недвусмислен начин продължителността на стажа на колегите, ако такъв е имало преди 1991 г.

От друга страна, още по голямо затруднение в това отношение съставлява правилото на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата (отм.), съобразно което правило прослуженото време като съдия, прокурор, следовател, арбитър, юрисконсулт, нотариус, съдия по вписванията или помощник-нотариус, съдия-изпълнител, юрист в правен отдел, преподавател и научен работник по правни науки се зачита за трудов стаж като адвокат. Това правило действа до 2004 г., т.е. стажът в някоя от посочените длъжности и функции, придобит до 1991 г., както и от 1991 г. до 2004 г. (когато е приет действащият Закон за адвокатурата) следва да се зачита за адвокатски стаж. Изрично правило в този смисъл не е предвидено в действащия Закон за адвокатурата (обн. ДВ бр.55/2004 г.), но правилото на § 3, ал.1 от ЗА изрично предвижда запазване на правата на лицата, придобити преди влизане на закона в сила. В този смисъл, вече признатият за адвокатски стаж трудов стаж на колеги по силата на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата (отм.) запазва своето значение.

Възможно е някой от колегите над 75-годишна възраст да не е заемал никоя от позициите по § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата (отм.), но установяване на това обстоятелства от страна на адвокатския съвет е практически непостижимо при липсата на данни, които биха могли да бъдат предоставени единствено от конкретния колега, до който се отнасят.

При липсата на писмени обяснения по чл.137, ал.1 от ЗА и представени от всеки от горепосочените колеги документи относно дейността им преди 1991 г. е налице вероятност тези колеги да нямат адвокатски стаж от 40 г. Същевременно, за образуване на дисциплинарно производство, съобразно правилото на чл.136, ал.1 от ЗА, е нужно да са налице достатъчно данни за допуснато дисциплинарно нарушение, а кога са налице достатъчно данни изрично е посочено в разпоредбата на чл.136, ал.3 от ЗА – когато може да се направи основателно предположение за извършено нарушение. Може да се спори относно смисъла, вложен в понятието „основателно“ в посочената законова разпоредба, но явно не е употребен обичайният в подобни случаи термин – „обосновано“. Може да бъде аргументирано разбиране за това, че при съставяне на текста законодателят е ползвал едното понятие, вместо другото, като израз на засилена защита на адвокатите, с оглед спецификите на адвокатската дейност и нуждата да се гарантира в по-голяма степен независимост при упражняването на тази дейност, в това число и независимост от органите на адвокатурата (които пък са призвани да упражняват дисциплинарна власт). Дори да се приеме, че в случая смисълът, вложен от законодателя е аналогичен с този, влаган в понятието „обосновано“, следва да се посочи, че предвид правилото на чл.139, ал.6 от ЗА, в дисциплинарното производство субсидиарно приложение намират правилата на НПК, респективно – следващите от това принципи на наказателния процес – възлагане на тежестта за доказване на всички факти и обстоятелства и обосноваване всички елементи от състав на дисциплинарно нарушение върху дисциплинарния обвинител и изискване за доказване на обвинението по несъмнен начин, за да бъде признат дисциплинарно обвинения адвокат за виновен, тъй като решението на съда не може да почива на предположения. Приложението на посочените принципи налага поддържаното от името на адвокатския съвет обвинение да бъде доказано по несъмнен начин и съществуването на висока степен на вероятност за осъществяване на дисциплинарни нарушения, както и пропускът на дисциплинарно обвиненият адвокат да обори обвинението, не са достатъчни. Съществуването на посоченото по-горе правило на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата (отм.) внася съмнение относно това, доколко тези колеги не могат да обосноват 40 годишен стаж като адвокати. А това съмнение разколебава преценката за приемане за наличие на „основателно“ (дори разбирано в смисъла на „обосновано“) предположение за извършено от посочените колеги дисциплинарно нарушение поради неплатените от тях вноски към ВАдвС.

Следва да се посочи за яснота, че преценката за това дали да бъде образувано дисциплинарно производство срещу посочените колеги поради неплатени от тях вноски към ВАдвС, няма и не може да има определящо значение за дължимостта на същите вноски. Режимът на имуществената и дисциплинарната отговорност е различен. Отказ да бъде образувано дисциплинарно производство за неплатените вноски не освобождава колегите от задължението за плащането им. Независимо от решението по чл.137, ал.5 от ЗА за образуване или отказ от образуване на дисциплинарно производство могат да бъдат предприети действия по събиране на вноските по реда на ГПК. Това е така, дори да бъде образувано дисциплинарно производство и да бъде наложено дисциплинарно наказание.

По изложените съображения, макар посочените колеги да не са заплатили дължимите от тях вноски към ВАдвС за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., САС счита, че не е обосновано спрямо тях да бъде образувано дисциплинарно производство за нарушение по чл.49, ал.1 от ЗА.

Поради това, на основание чл.137, ал.5 от ЗА, САС постанови решение за отказ да образува дисциплинарно производство по:

На основание чл.137, ал.5 от ЗА, САС постанови решение за отказ да образува дисциплинарно производство по:

- ДП № ...

- ДП № ...

- ДП № ...

- ДП № ...

.......

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, 1 против - Кисьова, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1330

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата (ЗА) се внася настоящият доклад за резултата от извършена проверка по дисциплинарни преписки, образувани срещу адвокати от САК предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски към САК и ВАдвС за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. включително. След образуване на всяка от преписките на колегите е изпратено уведомление и е предоставена възможност за подаване на обяснения съобразно чл.137, ал.1 от ЗА. Въпреки предоставената възможност, към датата на настоящия доклад остават непогасени вноски към САК и ВАдвС за периодите, посочени конкретно за всеки от случаите в съответния доклад. Предвид така установеното от фактическа страна адвокатският съвет намира, че от страна на адвокатите са извършени нарушения по чл.49, ал.1 от ЗА, които към датата на настоящия доклад не са отстранени, поради което е налице основание за образуване на дисциплинарно производство.

По тези съображения и на основание чл. 137, ал. 5 от ЗА, Софийският адвокатски съвет постанови настоящото решение, с което се образуват дисциплинарни производства срещу следните адвокати от САК, за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски към САК и ВАдвС, за периоди, както са отразени в предложението по изготвения по всяка една дисциплинарна преписка доклад, а именно: ДП № ...

- ДП № ...

- ДП № ...

- ДП № ...

- ДП № ...

- ДП № ...

....

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против - няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1331

Софийски адвокатски съвет размества точките от дневния ред, като точка девета става точка десета, а точка десета става точка девета.

По точка девета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка девета - Обсъждане на писмен доклад с вх. № 3774/21.06.2022 г. за извършени дейности и оставащи етапи до приключване на реорганизационния процес на библиотеката на САК, изготвен от Никифор Веселинов, библиотекар.

....

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против - няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1332

На осн.чл.93, предл.2 от Закона за адвокатурата Софийски адвокатски съвет определя адвокат Христо Хинов да води заседанието до неговия край, след като председателят адвокат Стефан Марчев напусне заседанието по уважителни причини.

Адв.Марчев напуска залата. Заседанието продължава при кворум 12 души.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против - няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1333

Подадена е молба от адвокат К.М.М от САК до Софийски адвокатски съвет, с искане за определяне на адвокатско възнаграждение по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, с вх. рег. № ...

I.Твърдения, съдържащи се в искане с вх. рег. № ...

Адвокат К.М твърди, че на ... г. е предоставил правна защита и съдействие на обв. Б.В.Г във връзка с обжалване на фактическото му задържане и обжалване на заповед № ... за задържане за срок от 24 часа по ЗМВР. На същата дата се е срещнал със задържаното лице, консултирал го е и е депозирал жалба срещу заповедта за задържане, и е осъществил процесуално представителство по образуваното въз основа на жалбата А.Н.Д.№ ...., по описа на СРС. С решение съдът обявява за незаконно задържането на обв.Г. и отменя цитираната заповед. На следващия ден обвиняемият устно се е отказал от услугите на адвоката.

В искането се сочи, че адвокат М. не е уговорил и не е получил хонорар за положената от него правна помощ, изразяваща се в консултация, обжалване пред съда на фактическото задържане по ЗМВР и заповед на ... РУ – СДВР за задържане на лице за 24 часа по ЗМВР, процесуално представителство в съдебна фаза на процеса на първа инстанция.

Адвокатът иска да му бъде платено възнаграждение за положения труд съгласно чл.36, ал.3 от Закона за адвокатурата.

Към искането са приложени заверени копия от:

1. Жалба от Б.В.Г чрез процесуален представител К.М – САК до СРС, НО

2. Адвокатско пълномощно от ... г., с което Б.В.Г упълномощава адвокат М.

3. Разпореждане от ... г. на СРС за насрочване на ОСЗ на ... г. по АНД № .... г.

4. Заповед № .... за конвоиране на задържаното лице Б.В.Г в СРС

5. Заповед № ... за задържане на лицето Б.В.Г

II.Фактическа страна

На ... г., около 10.30 ч., адвокат К.М е бил упълномощен от Б.В.Г да го представлява във връзка с обжалване на задържането му за срок от 24 часа, на осн. чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР и обжалване на заповедта за задържане. Представителната власт на адвокат М. произтича от адвокатско пълномощно, подписано на ... г. от Б.В.Г с предмет - „процесуално представителство, правна защита и съдействие, както и обжалване на задържане и заповед № №.... РУ – СДВР“.

В изпълнение на своите задължения адвокат М. консултира задържаното лице, изготвя жалба против фактическото задържане на лицето и заповедта, като излага мотивирано съображения за незаконосъобразност и нецелесъобразност, както и наличие на нарушения на разпоредбите на ЕСПЧ. Жалбата е депозирана от адвоката в СРС - НО с вх.№ .... г. и въз осн. на нея е образувано АНД № ... по описа на СРС, НО, 94 с-в.

С разпореждане № ... съставът насрочва ОСЗ за 17.06.2022 г. от 16.30 ч., за която дата и час разпорежда да се призоват адвокат М., полиц.орган при ... РУ – СДВР и задържаното лице. За проведеното заседание е съставен протокол № ..., от който е видно, че адвокат М. се е явил на насроченото заседание, взел е участие в разпита на задържаното лице и е пледирал по делото. Съдът с решението си обявява за незаконно задържането на Г. и отменя атакуваната заповед. Заседанието е приключило в 17.34 часа.

III.Правни изводи:

От събраните по преписката доказателства по безспорен начин се установява, че адвокат К.М.М е бил упълномощен писмено от задържания Б.В.Г да го представлява в производство във връзка с обжалване на заповед за задържане. Безспорно се установява, че адвокат М. се е срещнал с Г. и му е предоставил устна консултация по казуса. Впоследствие адвокатът е изготвил и депозирал мотивирана жалба и с това е инициирал съдебно производство, в рамките на което е осъществил процесуално представителство, като съдът е възприел изложените в жалбата доводи и е постановил решение, с което е уважил исканията на адвокат М..

Докладчикът на процесната молба лично се е запознал със съдържанието на АНД № .../2022 г., по описа на СРС в деловодството на съда и е установил, че по делото липсват доказателства, от които да бъде направен извод, че адвокат М. е получил възнаграждение за положения труд по това производство.

Предвид изложеното, Софийски адвокатски съвет намира, че е налице хипотезата на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, поради което на осн. чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на Висшия адвокатски съвет определя адвокатско възнаграждение на адвокат К.М.М от САК, с личен номер на адвокат ... и с адрес на кантора: България, обл. София ..., за предоставяне на устна консултация, изготвяне и депозиране в СРС на жалба против фактическото задържане за 24 часа по ЗМВР и заповедта за задържане № .... на обв. Б.Г., процесуално представителство в производството по АНД № .../2022 г. по описа на СРС, НО, 94 с-в, в размер на ... (...) лева, дължимо за извършените от адвокат М. правни услуги и предоставени на обвиняемия Б.В.Г, ЕГН: ..., с постоянен адрес: гр. София, ...

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против - няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1334

Подадена е молба от адвокат К.М.М от САК до Софийски адвокатски съвет, с искане за определяне на адвокатско възнаграждение по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, с вх. рег. № ...

Адвокат К.М твърди, че на ... г. е бил упълномощен да защитава К.В.Г в досъдебно производство по д.пр. № ... по описа на ... РУ-СДВР, пр. пр. № ... по описа на СГП. Не е сключен договор за правна защита и съдействие. Адвокат М. е консултирал клиента два пъти по времето, когато е бил задържан и е осъществил защитата му по време на процесуално-следствените действия – привличане в качеството на обвиняем, предявяване на постановление за привличане на обвиняем, разпит на обвиняем и предявяване на постановление за задържане до 72 часа на ... г. Твърди, че на обвиняемия са предявени две обвинения за разпространение на наркотични вещества и за държане на наркотични вещества с цел разпространение – чл. 354, ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 и пр. 5, алт. 1, вр. чл. 26 от НК. На деня следващ тези процесуално-следствени действия клиентът бил оттеглил пълномощията от адвокат М. устно.

Към искането са представени адвокатско пълномощно и постановление за привличане на обвиняем от ... г., протокол за разпит на Г., в качеството му на обвиняем и постановление от ... г. за задържане на К.В.Г до 72 часа.

Докладчикът на процесната молба не се е запознал с материалите по досъдебното производство, тъй като след направен от него опит да осъществи контакт с прокурор М.Т – дежурен прокурор на ... г., постановил приложените към преписката постановления, е установил, че прокурор Т. е в отпуск до ... г. Направил е опит да разговаря с разследващ полицай И.Т от ... РУ – СДВР, извършил привличането в качеството на обвиняем на лицето К.В.Г, но също без успех. Провел е разговор с адвокат М., като се е свързал с него на посочения в искането телефонен номер – ... Адвокат М. заявил, че преди осъществяване на представителството е подписано само пълномощно, но не и договор за правна помощ, защото без да знае какво обвинение ще бъде повдигнато, какви са доказателствата по делото и какъв ще е обемът на работата, което би установил след запознаване с преписката, не можел да определи хонорар. Вечерта на ... г. е разговарял с близките на задържания К.В.Г и им е съобщил, че хонорарът за защита в досъдебното производство е в размер на ... лева. Те са отказали да заплатят този хонорар и на следващия ден – ... г. братът на К.В.Г съобщил на адвокат М. устно, че няма той да е адвокат по делото.

Адвокат М. не е получил обаждане от съда за явяване в съдебното заседание, за явяване за разглеждане мярката за неотклонение, но е проверил в съда, че такова заседание е проведено. Предвид задължителната защита на задържаните лица, очевидно задържаният К.В.Г се е явил с друг защитник.

В искането се сочи, че адвокат М. не е уговорил и не е получил хонорар за положената от него правна помощ.

Адвокат М. прави искане да му бъде определено възнаграждение за извършената от него адвокатска работа на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Предвид изложеното дотук, Софийски адвокатски съвет намира, че е налице хипотезата на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата и на адвокат М. следва да бъде определено възнаграждение за извършени консултации и участие, в качеството на защитник в процесуално-следствените действия - предявяване на постановление за привличане на обвиняем, разпит на обвиняем и предявяване на постановление за задържане до 72 часа. Софийски адвокатски съвет счита, че при определяне на възнаграждението следва да се съобрази, че повдигнатото на К.В.Г обвинение е за едно, а не за две престъпления, тъй като правната квалификация е във връзка с чл. 26 от НК – продължавано престъпление.

Съгласно чл. 12 от Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебното производство е в размерите по чл. 13, ал. 1, а при извършване на процесуални действия в различни дни по 100 лева за всеки ден.

Съгласно чл. 13 от Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения възнаграждението за защита в една съдебна инстанция се определя в зависимост от предвиденото наказание за престъплението, за което е повдигнато обвинение. В случая предвиденото наказание за престъплението по чл. 354, ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 и пр. 5, алт. 1, вр. чл. 26 от НК, е лишаване от свобода от 2 до 8 години. Адвокатското възнаграждение за престъпленията, за които е предвидено наказание до 10 години лишаване от свобода, е 1000 лева.

Защитата, която адвокатът - защитник предоставя на обвиняемия в досъдебното производство започва с консултации, участие при привличане в качеството обвиняем, разпит на обвиняемия и връчване на постановления за мярката. Защитата в досъдебното производство след първоначалните действия включва запознаване с материалите по делото, за осъществяване на защитата по мярка за неотклонение, явяване в съдебни заседания пред съдилищата по мерки за неотклонение, запознаване с материалите по делото след приключване на разследването при предявяването им на обвиняемия и защитника, формулиране на искания, бележки и възражения, в случай че това е необходимо след анализ на предявените материали.

Предвид обстоятелството, че адвокат М. е извършил адвокатска работа в един ден, като е присъствал на връчването на постановление за привличане на К.В.Г като обвиняем, разпита му, в който обвиняемият се е възползвал от правото да не дава обяснения и връчване на постановления за задържане до 72 часа и пълномощията са оттеглени преди да е извършено друго действие по защита на клиента в досъдебното производство, което е продължило с участието на друг защитник, САС счита, че следва да се определи адвокатско възнаграждение в размер на ... лева.

Предвид изложеното, Софийски адвокатски съвет на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата определя адвокатско възнаграждение на адвокат К.М.М от САК, с личен номер на адвокат ..., с адрес на кантората: България, обл. София ..., за извършени консултации и участие, в качеството на защитник в процесуално-следствените действия по предявяване на постановление за привличане на обвиняем, разпит на обвиняем и предявяване на постановление за задържане до 72 часа на осн. чл. 13, т. 3, във вр. с чл. 12 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на Висшия адвокатски съвет и съобразявайки ранния етап от досъдебното производство, до който е имал представителна власт и обема на оказаната защита, в размер на ... (...) лева, дължимо за извършените от адвокат М. правни услуги предоставени на обвиняемия К.В.Г, ЕГН: ..., с постоянен адрес: гр. София...

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против - няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1335

На основание чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата е постъпила молба, с вх. № ... от адвокат В.С за определяне на адвокатско възнаграждение по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

I. Искания и обяснения на адв. Спасов

1. Адвокат С заявява, че е пълномощник на С.О.П, ЕГН ..., ищец по гражданско дело № .../2017 г. по описа на СРС – дело за съдебна делба на имот. Имотът, за който е поискана делба, е апартамент № ..., находящ се в гр. София...

Адвокат С твърди, че първата фаза на делото е приключила, като му е бил заплатен хонорар за първа фаза на делбеното производство - приключило с решение на първа фаза и сега протича втора фаза на делото. Първото заседание по делото на втора фаза се е провело на ... г., тъй като преди това е отлагано поради ситуацията, свързана с пандемията от Covid-19.

Твърди, че добросъвестно се е явявал на делата и е изпълнявал адвокатските си задължения, без да му се заплати за това необходимият хонорар, отлаган по различни причини.

Адвокат С. прилага към молбата съдебно решение по горепосоченото дело, постановено по първа фаза на делбеното производство и извлечение от документ – от счетоводна експертиза за определяне пазарна стойност на делбения имот. С решението на СРС е допусната съдебна делба между клиентката на адвокат В.С - С.П и другите страни по делото – В.П и Ц.П на посочения в решението недвижим имот при квота за клиента на адвокат С – С.П – 1/6 идеална част от делбения имот.

Адвокат С.е представил изчисление за 1/6 ид.ч. от пазарната стойност на делбения имот – ... лева, както и за 1/6 идеална част наемна цена за делбения имот за периода ... - ... лева.

1. С оглед необходимостта от допълнително изясняване на фактическата обстановка по така подадената от адвокат С молба, на 15.06.2022 г. докладчикът на процесната преписка е изпратил имейл на адвокат С.с молба да представи допълнително обяснение и документи относно следното:

- Има ли писмен договор с клиента по делото за делба;

- Какво е уговорил относно възнаграждението и обема на правна помощ и представителство;

- По какъв начин е заплатено възнаграждението, което адвокат С. твърди, че е получил от клиента С.П – по банков път или в брой;

- Присъдено ли е от съда някакво възнаграждение към момента;

- На какъв етап е производството във втора фаза по делото;

- Възнаграждение за цялата втора фаза ли иска или мисли да се откаже от предоставеното пълномощно по делото и търси възнаграждение до момента;

На адвокат С. допълнително са му поискани и следните документи:

- Адвокатско пълномощно;

- Списък с разноски, представен по делото;

- Договор за правна помощ;

- Експертиза за оценка на имота, за който е поискана делба;

- Кореспонденция между адвоката и клиента (ако има такава), уточняваща възнаграждение, начин на плащане и правна помощ и представителство, както и други документи, относими за определяне на възнаграждението по делото.

2. В отговор на изпратения имейл адвокат С. е представил следното допълнително обяснение:

Адвокат С. твърди, че за първа фаза на делбата има писмен договор, който е по делото и хонорарът за първа фаза е платен в брой.

Претендира възнаграждение за втора фаза от делбеното производство.

Твърди, че за втора фаза на делбата няма подписан договор, но вече се е явил на едно заседание по делото във втора фаза.

Адвокат С. допълва, че за втората фаза на делбата не е заплатено възнаграждение, уговорено е възнаграждение по Наредба № 1 на ВАдвС за минималните адвокатски възнаграждения, но договор за втора фаза не е подписан и не е заплатен хонорар, въпреки че това, по думите на адвоката, е трябвало да стане още през ноември 2021 г., тъй като тогава е било първото заседание по втора фаза на делбата.

Към момента втората фаза не е приключила, адвокатът се е явил на едно заседание, като клиентът е обещавал да плати, но не го е направил.

Адвокат С. уточнява, че предстои поредно заседание по делото през ноември тази година, което предполага, че ще е последно.

На въпроса дали има намерение да се отказва от предоставените му пълномощия е отговорил, че не смята да се отказва от делото, а да си търси възнаграждението, тъй като твърди, че работата по делото е свършена на 90%.

Адвокат С. представя заключение на вещо лице по изготвена в първа фаза експертиза за определяне на пазарна стойност на апартамент № ..., както и наемна цена за периода от ...

Действително в първа фаза по делото е направена експертиза на делбения имот – апартамент №..., експертизата е допусната с определение на СРС от ... г., с което е уважено искане на адвокат С. вещото лице да даде заключение за размера на наемната цена, която може да бъде получена от имоти от вида на процесния, тъй като твърди, че клиентът му е лишен от ползване на имота за определен период, за който претендира обезщетение. Допусната е и съдебно-техническа експертиза по искане на другите съделители да се уточни наследствената маса по чл. 31 ЗН и съответно да се определи стойността на накърнената запазена част от наследството.

Относно останалите допълнително поискани от докладчика документи адвокат С. предоставя следната информация – адвокатско пълномощно за втора фаза няма, списък с разноски, представен по делото няма, делото не е приключило; договор за правна помощ за втора фаза – няма; кореспонденция между адвоката и клиента, уточняваща възнаграждение, начин на плащане и обема на правна помощ и представителство, както и други документи, относими за определяне на възнаграждението по делото няма, като всичко това е ставало устно, в кантората, или преди делото в съда.

II. Установена фактическа обстановка след преглед на

обясненията на адвоката, представените от него документи и справка на място на делото, по което адвоката е пълномощник и претендира адвокатско възнаграждение

Към настоящия момент делото за делба е приключило в първа фаза на делбеното производство с решение, по което е допусната делба и са определени идеалните части на всеки съделител от съсобствения имот. Адвокатското възнаграждение за първа фаза е платено.

1. От направената на място справка по делото за делба в СРС – гражданско дело №...по описа на СРС, 71 с-в:

Производството е по иск за делба на един-единствен недвижим имот – апартамент № ..., подробно индивидуализиран в исковата молба. Исковата молба е подадена от С.П, клиент на адвокат С., против останалите съделители В.П. и Ц.П. Исковата молба е подадена в СРС на ... г.

По кориците на делото се намира и адвокатското пълномощно от С.П до адвокат С. с дата от ... г. От пълномощното се установи, че обемът на представителната власт на адвокат С. включва представителство и защита по гр. д. № ... по описа на СРС, 71 с-в, като завежда и води делото до приключването му пред СРС, в производства по отмяна и възобновяване, като извършва съдопроизводствени действия - включително получаване на депозирани разноски и преупълномощаване, като изрично има и правата по чл. 34, ал. 2 и 3 от ГПК – за сключване на спогодба, за намаляване и оттегляне или отказ от иска, за признаване исканията на другата страна, за получаване на пари или на други ценности, за действия, представляващи разпореждане с предмети на делото, както и да предявява искове за гражданско състояние, да изменя исканията в хода на делото, както и да сключва помирения.

Има представено и копие от писмен договор за правна защита по делото, но текстът е нечетим относно съдържанието на уговорките за обем на правна работа и възнаграждение.

1. Установи се, че адвокат С. има представителна власт за

водене на цялото производство по съдебна делба до приключването му пред СРС.

2. Установи се, че към момента има постановено и влязло в сила

съдебно решение по първа фаза на делбата по посоченото гражданско дело, по което е допусната съдебна делба на недвижимия имот – апартамент №..., между съделителите С.П, В.П и Ц.П при определени квоти за съделителите – като за С.П– 1/6 ид. ч. от имота, за останалите съделители В.П - 4/6 ид.ч., Ц.П -1/6 ид.ч.

С решението на първа фаза е уважено възражението на останалите съделители по чл. 30 ЗН, с което е поискано да се направи оценка на наследствената маса от всички имоти, принадлежали на наследодателя, като се определи разполагаемата и запазена част на наследниците. Наследодателят е притежавал друг имот (посоченият в съдебното решение апартамент № 48), който към момента на допускане на делбата е бил дарен приживе само на едни от наследниците на общия наследодател – С.П.

Поради отчуждаване чрез дарение на другия имот, който е бил част от наследството на общия наследодател, надарената С.П. е осъдена да заплати на В.П. и Ц.П. сумата от ... лева (по ... лева за всеки един) представляваща стойността на накърнената запазена част на последните от наследството на наследодателя О.П. - С.П. е осъдена и да заплати на ответниците – В.П и Ц.П на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата от ... лева (по ... за всеки един) - разноски по делото във връзка с възражението по чл. 30, ал. 1 ЗН.

3. Съдебното решение № ... на СРС за допускане на делбата е

постановено на ...г., но влиза по-късно в сила, тъй като е обжалвано от С.П. чрез адв. С. на следващите две инстанции. За обжалване на решението адв. С има договорен хонорар и представен по делото писмен договор.

4. Адв. С е обжалвал пред СГС постановеното решение на

СРС, само в частта с която съдът се е произнесъл по иска с правно основание чл. 30, ал. 1 от ЗН на останалите съделители. С решение от ...г. СГС, ГО, II-Д въззивен състав по гр. д. № ... е потвърдил решението на първоинстанционния съд в обжалваната му част.

5. Адв. С. е обжалвал пред ВКС горепосоченото въззивно

решение на СГС №... от ... г. ВКС се е произнесъл с окончателно решение, с което не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

III.Относно участието на адвокат С. в първа фаза на делбата

Адвокат С. е представлявал и защитавал интересите на клиента С.П от образуване на делото за делба до момента. Получил е и адвокатско възнаграждение за първа фаза.

Исковата молба за делба е подадена в СРС на ... г. с вх. №... и е вписана в Служба по вписванията на ... г.

Адвокат С. е представлявал клиента си С.П. по делото в първа фаза, във всички необходими процесуални действия, от получаване на удостоверение за данъчна оценка на имота във връзка с вписване на исковата молба за съдебна делба, администриране на молби по движение на делото и заплащане на държавни такси, до постановяване на съдебното решение на СРС по първа фаза на делбата.

Адвокат С. е участвал и в насрочените по делото заседания на първа фаза.

По кориците на делото има и молба, подадена от адвокат С., преди първото по делото заседание, насрочено на ... г., в която адвокат С. е заявил, че се отказва от пълномощието и защитата на клиента си С.П., поради факта че към тогавашна дата - ... г. е минала почти година, в която, както твърди в молбата „не му е заплатен дължимият адвокатски хонорар, дължим по сключения договор за правна помощ, според който хонорарът му е трябвало да бъде платен в срок най-късно до ...г. (преди 10 месеца)“.

Впоследствие с допълнителна молба вх. № ... адвокат С. е уведомил СРС, че тъй като финансовите отношения с упълномощителя му С.П. са междувременно частично уредени, оттегля молбата си за отказ от представителство и ще се яви на насроченото заседание.

По кориците на делото е открит и представен от адвокат С. списък на разноските датиран от ... г., направени от клиентката му С.П., като е посочен адвокатски хонорар в размер на ... лева.

IV. Относно участието на адвокат С. във втора фаза на делото

Втората фаза на делбеното производство е започнала, но не е приключила към момента.

На ... г. с разпореждане на СРС делото е насрочено за втора фаза по делбеното производство, като първото заседание по делото е определено за ... г.

С горепосоченото разпореждане СРС е допуснал изслушване на съдебно-техническа експертиза, която след извършване на оглед на недвижимия имот, допуснат до делба, да даде заключение за средната пазарна цена на същия и неговата поделяемост. Насрочил е заседание за ... г., но поради наложени противоепидемични мерки в страната то е отложено за следваща дата – ... г.

Няколко дни след първото заседание от ... г. по делото на втора фаза адвокат С. е подал молба вх. №... с искане да му бъде определено възнаграждение за втора фаза по делото.

Към настоящия момент по втора фаза се е провело само едно заседание - първото по делото заседание на ... г., като все още не е изслушано заключението на вещото лице по назначената от СРС експертиза за оценка на имота, от която се определят и стойностите на квотите на всеки един съделител.

На проведеното на ...г. единствено засега заседание е уточнено, че не е готово заключението на вещото лице за оценка на имота, тъй като не е направен оглед на имота и депозитът по делото за експертиза не е бил внесен в пълен размер. Предоставен е срок на С.П. – клиентът на адвокат С. да внесе определения депозит за СТЕ, приета е молбата на адвокат С. по чл. 346 ГПК. Отделно са подадени и приети от другите двама съделители 2 броя молби за възлагане на претенции по чл. 349 ГПК от името на всеки един от ответниците – съделителите В.П и Ц.П.

Делото е насрочено за следващо заседание на ...г.

V. Правен извод, направен след преценка на всички представени

и прегледани документи по молбата на адвокат С. за изплащане на възнаграждение по чл. 36, ал. 3акона за адвокатурата.

1. Към момента не е приключена работата на адвоката по втора фаза.

Не са изчислени стойността на квотите на съделителите, които определят материалния интерес за изчисляване на адвокатското възнаграждение за втора фаза по делото.

Към настоящия момент предстои да бъде изготвена и приета експертиза за оценка на имота, да се изслуша заключението на вещото лице за оценка на имота, да се изготви разделителен протокол, съдът да се произнесе по предявените от съделителите молби за предявяване на сметки по чл. 347 ГПК между съделителите и молби за възлагане на претенции по чл. 349 ГПК.

Съгласно възприетото в т. 17 на ТР № 6/2013 г. на ОСГТК на ВКС искът за делба в първата фаза на делбеното производство е неоценяем, което разрешение е продиктувано от обстоятелството, че към този момент имуществото, предмет на делбата, няма парична оценка. Стойността на имуществото се определя при извършване на делбата, когато въз основа на приетата оценка се изчислява и стойността на дяловете на отделните съделители.

2. Няма представен по делото писмен договор за втора фаза на делбата, но работата по втора фаза не е приключила

В случаите, когато договорът за процесуално представителство е до окончателното свършване на делото във всички съдебни инстанции, то вземането за възнаграждение възниква от извършването на последното съдопроизводствено действие по делото /в този см. решение № 224 от 11.07.2011 г. на ВКС по гр. д. № 371/2010 г., IV г. о., ГК./, изискуемостта на вземането настъпва от момента на изпълнение на поръчката.

От предоставената от адвоката информация - писмен договор има само за първа фаза, представен е по делото.

След направена от докладчика служебна справка се установи, че по кориците на делото има представено копие от договора с нечетимо съдържание, както и представен списък с разноски, като разноските за адвокатско възнаграждение са в размер на ... лева.

С оглед изясняване на фактите и разговор с адвокат С., адвокат С. допълнително е изпратил на ... г. по имейл сканирано четимо копие на договора за правна помощ с клиента по делото от неговия кочан. В него е посочен предмет на договора: оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в изготвяне на искова молба за делба и процесуално представителство по гр. д. № ..., дело за делба – 1 фаза. Адвокат С. посочва, че е отбелязано за 1 фаза, но на неговия екземпляр няма подпис на доверителката, а само на пълномощното в съда има. Посочил е, че хонорарът е заплащан на части, като последната част е платена през м. ... година.

Адвокатът е упълномощен с приложено по делото пълномощно да води делото до окончателното му приключване в СРС.

Към момента обаче делото в СРС не е приключило и работата не е окончателно свършена.

Поради това, Софийски адвокатски съвет счита, че няма как към настоящия момент да се определи обема на работа на адвоката по втора фаза от делбеното производство. Отделно адвокат С. твърди в обясненията си, че е уговорено възнаграждение с клиента С.П. за втора фаза, макар и не писмено, което е очаквал да бъде платено преди първото по делото заседание.

В заключение:

- от обясненията на адвокат С. се установи, че има допълнителни уговорки, но не писмени с клиента да заплати за втора фаза, но към момента не е платил;

- от служебна справка по делото няма друг писмен договор, изрично за втора фаза;

- делото не е приключила и не е извършена изцяло процесуалната работа на адвоката по цялата втора фаза;

- към момента не са ясни стойностите на квотите на съделителката С.П., клиент на адв. С., въз основа на които може да се определи размер на адвокатско възнаграждение по чл. 7, ал. 4 от от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатското възнаграждение.

С оглед изложеното Софийски адвокатски съвет намира, че към настоящия момент адвокатският съвет не може да предостави окончателно становище, с което да определи окончателния размер на адвокатското възнаграждение по чл. 36, ал. 3, докато втора фаза на делото за делба не приключи.

Такова възнаграждение може да бъде определено при окончателно приключване на работата на адвоката по делото и след като бъдат определени стойностите на квотите на съделителите.

След като работата по делото във втора фаза е извършена напълно, адвокат С. може да представи необходимите документи във връзка с това и тогава адвокатският съвет ще има възможност обективно да определи възнаграждение въз основа на материалния интерес съгласно изискванията на чл. 7 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатското възнаграждение.

С оглед гореизложеното, Софийски адвокатски съвет отхвърля молбата за определяне на адвокатско възнаграждение по чл. 36, ал. 3 ЗА, като неоснователна към настоящия момент, тъй като не е завършена работата, за която се иска определяне на адвокатско възнаграждение.

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против - няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1336

Софийски адвокатски съвет отлага произнасянето по молба за отпускане на социална помощ на адвокат М.Й.М от САК.

По точка дванадесета от дневния ред:

СЕКРЕТАРЯТ ХРИСТО ХИНОВ: - Точка дванадесета е доклад на Комисията по правни въпроси и законодателство във връзка с различни законодателни инициативи.

По точка тринадесета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против - няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1337

Софийски адвокатски съвет актуализира свое решение № 1144/20.04.2022 г., като възлага на председателя адвокат Стефан Марчев да разпореди заплащането на сума в размер на 9000 лева, наместо 8000 лева, по фактура № 441/28.06.2022 г. на фирма "АГИЛА ТРАНС СОФИЯ" ЕООД за извършване на преводачески услуги на дати 23 и 24.06.2022 г. по време на Конгреса на FBE и CCBE в София.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1338

Софийски адвокатски съвет одобрява разход в размер на 10 193,76 лева плюс 1900 лева изработка на сайт (без ДДС) съгласно сключения договор с фирма „Съни Холидейз“ ЕООД за организиране на Конгреса на FBE и CCBE в София.

По точка четиринадесета от дневния ред:

СЕКРЕТАРЯТ ХРИСТО ХИНОВ: - Последната точка от дневния ред -обсъждане на щатното разписание.

...

Благодаря, колеги. Изчерпахме дневния ред. Приятна вечер и до нови срещи!

адв.Стефан Марчев:.......

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов: .......

/Секретар на САС/

Споделяне