Протокол № 1 от 04.01.2023 г.

П Р О Т О К О Л

№ 1

На 04.01.2023 г. от 14.07 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е НР Е Д:

1. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3 000 лева.

3. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

3.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

3.2. Доклад на Комисията по прилагане на закона за правната помощ относно проблеми при работа с Единната електронна система за правна помощ и вземане на решение за тяхното своевременно отстраняване.

4. Финансови въпроси.

4.1. Разглеждане и обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на САК за 2022 г.

4.2. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2023 г., както и предложения на постоянните комисии.

4.3. Разглеждане на оферта и приемане на решение за сключване на договор за счетоводно обслужване, в т.ч. изготвяне на счетоводните отчети и деклрации за 2022 г. и абонаментно счетоводно обслужване за периода от началото на 2023 г.

4.4. Разглеждане на оферта и приемане на решение за поръчка на нови календари на САК за 2023 г.

5. Дисциплинарни въпроси.

6. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

7. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

8. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

9. Разни

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Александър Андонов Бояджиев

3. Десислава Методиева Миразчийска

4. Евгения Петрова Гечева

5. Жана Иванова Кисьова

6. Златка Стефанова Динева

7. Ива Иванова Згурова-Шопова

8. Лидия Въчева Дикова

9. Мирослав Тодоров Мичев

10. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

  • Албена Василева Пенова
  • Валентина Драйчева Бакалова

3. Ивайло Костов

4. Лили Николова Лозанова

5. Петьо Димитров Славов

Присъстват резервни членове:

  • Антон Йорданов Стефанов
  • Маргарита Руменова Димитрова
  • Мариана Емилова Вълкова
  • Силвия Йорданова Спасова

Не присъстват резервни членове:

  • Александър Димитров Машев
  • Александър Ивайлов Тонев
  • Пламен Кирилов Киров

Не присъстват представители на КС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Здравейте, колеги.

На 04.01.2023 г. в 14.14 часа откривам първото редовно заседание на САС за 2023 г., което се провежда при предварително обявения дневен ред, изпратен на всички.

В залата на САС присъстват адвокатите Христо Хинов, Златка Стефанова, Евгения Гечева, Десислава Миразчийска, Александър Андонов и Стефан Марчев – основни членове на САС.

Чрез видеоконферентна връзка присъстват колегите Ива Згурова, Лидия Дикова, Жана Кисьова и Мирослав Мичев – основни членове на САС, както и колегите Антон Стефанов и Маргарита Димитрова – резервни членове на САС.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1665

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат И.С.М. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат П.Д.М. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ф.С.П. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Е.З.М. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Д.И.Ш. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1666

На основание чл.22, ал.1, т.3 във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия адвокатите адвокат М.П.П. и адвокат С.И.Н. за срок от 3 месеца.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1667

На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат В.Б.Б. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от ... г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1668

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС уважава 17 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1669

Уважава заявление на Адвокатско дружество „П.” и вписва промяна на адреса на управление на дружеството, както следва: гр. София...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1670

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества на Софийска адвокатска колегия Адвокатско дружество „Н. и М.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1671

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Д.” и вписва следните промени по партидата на адвокатско дружество „Д. и М.” с рег.номер ... в регистъра:

Заличава като съдружник адвокат Х.В.М.;

Дружеството продължава дейността си като Еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „Д.“;

Вписва преместване на седалището и адреса на управление, както следва:...;

Еднолично адвокатско дружество „Д.” ще се управлява и представлява от адвокат Е.Г.Д. еднолично.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1672

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „М.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1673

На осн.чл.56 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие „Н., Н.“ и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Е.Б.В.;

Вписва промяна в наименованието на адвокатското съдружие от „Н., В. и п.“ на Адвокатско съдружие „Н., Н.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, като възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на съдружията на САК изменения договор за съдружие, съгл. изискванията на чл.52, ал.3 от ЗА.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1674

Уважава заявление наадвокат М.И.П. и отписва адвокатски сътрудник А.В.Ч. от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1675

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Й. и Й.“ и вписва Г.К.К. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Й. и Й.“ и вписва С.С.Т. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Х.Г.“ и вписва М.С.К. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Г. и П.“ и вписва В.Б.В. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1676

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– по гр.дело № .../2022 г., по описа на СГС – ГО – I-22 с-в, за осъществяване на правна помощ на ответника по делото да бъде определена адвокат М.В.И., а за резерва – адвокат М.Т.Р..

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1677

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– по гр.дело № 17594/2022 г., по описа на СРС, ГО, 113 с-в, за осъществяване на правна помощ на М.Г.Д. да бъде определена адвокат Г.Ц.Г., а за резерва – адвокат Ю.Б.Н.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1678

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 328 броя отчети, постъпили в периода от 21.12.2022 г. до 04.01.2023 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

В зала присъства Емил Иванов –

временно изпълняващ длъжността главен счетоводител.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 8 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, няма против, 2 въздържали се Стефанова, Хинов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1679

Софийски адвокатски съвет взема решение да предложи на Общото събрание на адвокатите на САК един вариант на проектобюджет на САК за 2023 г., със заложено увеличение на месечната членска вноска на адвокатите от САК в приходната му част и намаление на встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до две години от 1550 на 800 лева.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1680

За целите на бюджета на САК да се заложи в проектобюджета на САК за 2023 г., в перо„Приходи от дължим членски внос“ в приходната част, вариант за промяна на членския внос в размер на 18 лева, считано от 01.07.2023 г.

Гласували: 7 за – Андонов, Гечева, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов, няма против, 3въздържали се - Кисьова, Згурова, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1681

Софийски адвокатски съвет взема решение да разгледа офертата за счетоводно обслужване на САК на фирма „Оптима Одит“ АД в днешното заседание на съвета.

Гласували: 7 за – Андонов, Гечева, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов, няма против, 3въздържали се - Кисьова, Згурова, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1682

Софийски адвокатски съвет взема решение да бъде възложено на председателя и на секретаря на САС да подпишат договор за счетоводно обслужване на САК с фирма „Отпима Одит“ АД, съгл. получената оферта, като съобразят направените в днешното заседание обсъждания и предложения.

В зала е деловодител дисциплинарна дейност – Мая Герасимова.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1683

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат П.Н.Р., като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1684

Софийският адвокатски съвет на основание чл. 36, ал. 3 Закона за адвокатурата определя адвокатско възнаграждение по молба вх. рег. № ...г. платимо на адв. Р.Г.К., вписана в САК, с личен номер на адвокат ..., с адрес на кантората:гр. София, ... от следните лица и в следните размери:

1.Адвокатско възнаграждение по чл.7, ал.2, т.4 във връзка с чл.9, ал.2 от Наредба 1/09.07.2004г. на ВАдС за минималните размери на адвокатските възнаграждения (ДВ, бр.68/2020г.), дължимо от Н.С.В. с ЕГН: ... за изготвяне на касационна жалба и изложение по чл.280, ал.1 ГПК по гр.д. №.../...г. на ВКС, ІІ ГО по иска с правно основание чл.108 ЗС, предявен от Д.М.Д. срещу Н.С.В. в размер на ...лв. без ДДС. Възнаграждението е определено като ¾ от пълното възнаграждение в размер на ... лв. без ДДС по формулата .. лв. плюс 3% от ... лв. (горницата над 10 000 лв. от материален интерес ... лв.).За регистрираните по ЗДДС адвокати дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху така определеното възнаграждение и се счита за неразделна част от него.

2.Адвокатско възнаграждение по чл.7, ал.2, т.4 във връзка с чл.9, ал.2 от Наредба 1/09.07.2004г. на ВАдС за минималните размери на адвокатските възнаграждения (ДВ, бр.68/2020г.), дължимо от Н.С.В. с ЕГН: ... за изготвяне на касационна жалба и изложение по чл.280, ал.1 ГПК по гр.д. №.../...г. на ВКС, ІІ ГО по насрещния иск с правно основание чл.124, ал.1 ЗС, предявен от Н.С.В срещу Д.М.Д. в размер на ... лв. без ДДС. Възнаграждението е определено като ¾ от пълното възнаграждение в размер на ... лв. без ДДС по формулата 830 лв. плюс 3% от ....лв. (горницата над 10 000 лв. от материален интерес ... лв.). За регистрираните по ЗДДС адвокати дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху така определеното възнаграждение и се счита за неразделна част от него.

3.Адвокатско възнаграждение по чл.7, ал.2, т.4 във връзка с чл.9, ал.2 от Наредба 1/09.07.2004г. на ВАдС за минималните размери на адвокатските възнаграждения (ДВ, бр.68/2020г.), дължимо от „С.“ ЕООД с ЕИК: ..., със седалище и адрес на управление:..., представлявано от С.Д.В., за изготвяне на касационна жалба и изложение по чл.280, ал.1 ГПК по гр.д. №.../...г. на ВКС, ІІ ГО по иска с правно основание чл.108 ЗС, предявен от Д.М.Д.срещу С. ЕООД в размер на ... лв. без ДДС. Възнаграждението е определено като ¾ от пълното възнаграждение в размер на ... лв. без ДДС по формулата 830 лв. плюс 3% от ... лв. (горницата над 10 000 лв.). За регистрираните по ЗДДС адвокати дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху така определеното възнаграждение и се счита за неразделна част от него.

По точка седма от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка седма са искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати от САК.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1685

Софийски адвокатски съвет взема решение да обяви на сайта на САК информация за публикувания за обществено обсъждане законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, като бъдат поканени всички адвокати от САК, в срок до 13.01.2023 г./петък/, да изразят становище и да направят предложения, които да бъдат обобщени от работна група в състав Кисьова, Мичев, Димитрова и Марчев и внесени като общо предложение в срока за обсъждане.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1686

Софийски адвокатски съвет взема решение да обяви на сайта на САК информация за публикувания за обществено обсъждане законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита срещу домашното насилие, като отправи покана към адвокатите от САК да изразят становище по така внесения законопроект.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1688

Софийски адвокатски съвет взема решение да проведе извънредно заседание на съвета на 11.01.2023 г., сряда, от 14 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Благодаря.

Лека вечер на всички! Колеги, закривам заседанието.

адв.Стефан Марчев:........

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов:........

/Секретар на САС/

Споделяне