Програма за провеждане на обучения на САК през януари 2022 г.

1. Обучение на тема: „Не/Съответствието на българските конфискационни закони с Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Ролята на адвоката за необходимата промяна в практиката на съдилищата“

На 27 януари 2022 г. от 14 до 16 часа ще се проведе онлайн обучение на тема: „Не/Съответствието на българските конфискационни закони с Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Ролята на адвоката за необходимата промяна в практиката на съдилищата“ с лектор Здравка Калайджиева, съдия в Европейския съд по правата на човека в периода 2008 – 2015 г.

Обучението ще се проведе през платформата zoom, като всички адвокати, заявили желание за участие на имейл education@sak-sas.bg, ще получат линк за участие.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес education@sak-sas.bg попълнени анкетни карти, ще получат сертификат за преминато обучение, като същото ще бъде зачетено като изпълнение на задължението им по чл. 8, ал. 1 от Наредба №4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз, приета от Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ, на основание Решение №266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

2. Предстоящи обучения за новоприети адвокати

Съветът на Софийската адвокатска колегия е в процес на подготовка на обучителен курс за новоприети адвокати, имащ за цел да ги въведе в професията и да им даде практически познания както по основни правни проблеми, така и по чисто административни въпроси, свързани с упражняването на адвокатската професия.

Предложения за теми на обучения, които бихте искали да бъдат организирани от Софийска адвокатска колегия, можете да изпращате на адрес: education@sak-sas.bg.

Споделяне