Ползване на базата на САК в с. Лозенец, общ. Царево, през летен сезон 2022

С решение на Софийски адвокатски съвет по Протокол № 12/20.04.2022 г., Съветът на Софийската адвокатска колегия определи през летния сезон на 2022 г. ОД „Лозенец“ да бъде предоставен за ползване в рамките на 7 (седем) смени,с продължителност на първите 6 смени по 14 дни, и с последна 7-ма смяна с продължителност от 10 дни...

Уважаеми колеги,

С решение на Софийски адвокатски съвет по Протокол № 12/20.04.2022 г., Съветът на Софийската адвокатска колегия определи през летния сезон на 2022 г. ОД „Лозенец“ да бъде предоставен за ползване в рамките на 7 (седем) смени, с продължителност на първите 6 смени по 14 дни и възможност за ползване на половин смяна (7 дни), и с последна 7-ма смяна с продължителност от 10 дни, както следва:

- Първа смяна: 10.06.2022 г. – 24.06.2022 г. (14 нощувки);

- Втора смяна: 25.06.2022 г. – 09.07.2022 г. (14 нощувки)

- Трета смяна: 10.07.2022 г. – 24.07.2022 г.; (14 нощувки)

- Четвърта Смяна: 25.07.2022 г. – 08.08.2022 г. (14 нощувки);

- Пета смяна: 09.08.2022 г. – 23.08.2022 г. (14 нощувки);

- Шеста смяна: 24.08.2022 г. – 07.09.2022 г. (14 нощувки);

- Седма смяна: 08.09.2022 г. – 18.09.2022 г. (10 нощувки)

Цените за ползване на Оздравителен дом „Лозенец“ през сезон 2022 г. са идентични с цените от 2021 г. и са съобразени с изискването за начисляване на данък добавена стойност в размерна 9 на сто, предвиден за хотелиерска дейност и са следните:

1. ЦЕНИ ЗА I и VI СМЯНА (14 нощувки)

- Стая с две легла:

  • за адвокати от САК – 520 лв.
  • за външни лица – 695 лв.

- Стая с три легла:

  • за адвокати от САК – 630 лв.
  • за външни лица – 850 лв.

- Стая с четири легла:

  • за адвокати от САК – 750 лв.
  • за външни лица – 940 лв.

- Апартамент:

  • за адвокати от САК – 1070 лв.
  • за външни лица – 1200 лв.

2. ЦЕНИ ОТ II-ра ДО V-та СМЯНА вкл. (14 нощувки)

2.1. ЗА АДВОКАТИ ЧЛЕНОВЕ НА С А К:

- Стая с две легла на I етаж – 675 лв.

- Стая с две легла на II и III етаж – 720 лв.

(Когато двойна стая се ползва самостоятелно 545 лв.)

- Стая с три легла на I етаж – 830 лв.

- Стая с три легла на II и III етаж – 870 лв.

- Стая с четири легла на II и III етаж – 1000 лв.

- Апартамент – 1220 лв.

2.2. ЗА ВЪНШНИ ЛИЦА:

- Стая с две легла – 870 лв.

- Стая с три легла – 1045 лв.

- Стая с четири легла – 1267 лв.

- Апартамент – 1490 лв.

3. ЦЕНА ЗА VII СМЯНА (10 нощувки)

- Стая с две легла:

  • за адвокати от САК – 370 лв.
  • за външни лица – 490 лв.

- Стая с три легла:

  • за адвокати от САК – 535 лв.
  • за външни лица – 610 лв.

- Стая с четири легла:

  • за адвокати от САК – 535 лв.
  • за външни лица – 670 лв.

- Апартамент:

  • за адвокати от САК – 760 лв.
  • за външни лица – 855 лв.

Забележка: цените за ползване на пълния капацитет на помещението, с изключение на изрично посочените помещения и смени, за които е допустимо единично настаняване в двойни стаи. За първите 6 смени е възможно ползване и на половин смяна (7 дни), в случай, че в определения срок не са постъпили заявления за ползване на пълния каацитет на базата за цели смени.

Заявления за ползване на базата могат да бъдат подавани от 03.05.2022 г. до 20.05.2022 г. чрез попълване на публикувано на сайта на Софийската адвокатска колегия заявление, което може да бъде подавано в деловодството на САК или на електронен адрес: register@sak-sas.bg. В закритата секция на сайта на САК (достъпна тук) е осигурена възможност за попълване и изпращане на формуляра на заявление.

Разглеждането на заявленията за ползване ще се извърши до запълване на капацитета на базата за всяка смяна. В случай, че заявленията за ползване надвишават капа-цитета на базата за съответната смяна, ще бъдат приложени от Софийски адвокатски съвет критериите, определени с решение на Съвета на САК № 251/19.05.2021 г., а именно: 1. Адвокати, които не са ползвали през преходните три години почивката база ОД Лозенец; 2. Адвокати, които нямат непогасени задължения към САК и ВАдвС за предходната календарна година; 3. Адвокати, които не са наказвани дисциплинарно през последните три години; 4. Поредност на подаване на заявлението.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне