Покана за участие в процедура за подбор на медиатори

Покана за участие в процедура по определяне на представител на САК в комисията по подбор на медиатори за съдебния център за медиация към Софийски градски съд и към Софийски окръжен съд

Уважаеми колеги,

До Софийска адвокатска колегия е отправено искане от ВСС в срок до 10.04.2024 г. да бъде определен един адвокат, вписан като медиатор в Единния регистър на медиаторите, респективно резервен член, като член на състава на комисията за подбор на медиатори за съдебния център към окръжния съд, в чийто район се намира седалището на адвокатската колегия – за САК е необходимо да бъдат посочени адвокати-медиатори, които да участват в състава на комисиите по подбор към Софийски градски съд и Софийски окръжен съд..

Въпреки, че Софийският адвокатски съвет намира за лишени от нормативно основание всички фактически действия, предприети по откриване на процедури по подбор, включително по конституиране на комисии по подбор по чл. 9 от Наредба № 10/30.10.2023 г. предвид факта, че същата влиза в сила от 01.07.2024 г., както и независимо от висящото производство по конституционно дело № 11/2024 г. на Конституционния съд, Висшият съдебен съвет е приел, че не са налице основания по реда на чл. 54, ал. 1, т. 4 от АПК да бъде спряна процедурата по определяне на медиатори, включително определяне на комисиите, които да проведат подбора на медиаторите за съдебните райони на окръжните съдилища в страната.

Предвид това, за да се осигури възможност адвокати от САК, които са и медиатори, да могат да вземат участие в състава на комисиите към СГС и СОС, отправяме покана към всички адвокати от САК, които са и медиатори, в срок до 23.04.2024 г., да заявят изрично желание за участие като член на състава на комисията за подбор на медиатори за съдебния център за медиация към Софийски Градски съд и към Софийския окръжен съд.

Със заявлението следва да се представи информация и доказателства, че кандидатът отговаря на условията за това, а именно:
- притежава нужната квалификация като медиатор и е вписан медиатор към МП в последните 5 г., или е медиатор към Центъра на съда в последните 3 години,

- притежава опит и квалификация като обучител на медиатори,

- декларация, че самият кандидат за член на комисията за подбор на медиатори няма да участва като кандидат в процедурата по подбор на съдебни медиатори.

Междувременно Софийският адвокатски съвет е отправил до Висшия съдебен съвет въпроси, касаещи участието на адвокатите като част от състава на комисиите и условията за това, включително по отношение продължителността на мандата на тези комисии и определеното възнаграждение на членовете им (пълният текст на писмото от САК до ВСС е достъпен тук).

При постъпване на информация от ВСС ще Ви информираме своевременно.

Моля да изпращате документите на имейл адрес register@sak-sas.bg в определения срок.

Sign here
Sign here © Scott Graham

Споделяне