Относно предстоящото редовно общо събрание на адвокатите от САК

Уважаеми колеги,

По повод предстоящото редовно общо събрание на адвокатите от САК Ви информираме за следното:

I. През тази година редовното Общо събрание на адвокатите от САК е насрочено за 28 и 29 януари, от 8.00 ч., в Гранд Хотел „Астория“ (бивш хотел Родина), бул. „Тотлебен“ № 8, и ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Разглеждане на отчета за дейността на Софийския адвокатски съвет през отчетната 2022 г. и вземане на решения по него;

2. Разглеждане на доклада на Контролния съвет;

3. Разглеждане отчета на Дисциплинарния съд;

4. Приемане бюджета на колегията за 2023 г.;

5. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

При липса на кворум в 8.00 ч. (2/3 от членовете на колегията), събранието започва един час по-късно – от 9.00 ч., без значение от броя на присъстващите адвокати.

Материалите за събранието – Доклад за дейността на Софийски адвокатски съвет през 2022 г. и Приложение към него с финансов анализ на причините, които налагат увеличение на членската вноска, и отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г., Проекто-бюджет за 2023 г., Доклад на Контролния съвет и Отчет на Дисциплинарния съд, са достъпни на сайта на САК, в раздел Общо събрание 2023 г., секция „Материали за събранието“.

II. С Решения на Избирателната комисия на САК по Протокол № 5/20.01.2022 г. е определено гласуването за делегати да се проведе:

на 28.01.2023 г. от 14.00 ч. до 18.00 ч., и

на 29.01.2022 г. от 9.00 ч. до 15.00 ч.

Гласуването ще се проведе в обособена част от зала „Опера“ в Гранд хотел „Астория“.

III. С цел осигуряване на възможност в работата на Общото събрание да вземат дистанционно участие адвокати чрез видеоконферентна връзка, са осигурени технически условия за пряко виртуално участие в събранието.

Адвокатите от САК, участващи онлайн в работата на Общото събрание, няма да могат да участват единствено при гласуването за вземане на решение по т. 6 от Дневния ред – избор на делегати от САК за Общото събрание на адвокатите от страната, поради невъзможността да се гласува дистанционно в съответствие с правилото на чл. 105, ал. 1 ЗА (с бюлетина, поставена в непрозрачен плик, който се пуска в избирателна кутия).

Адвокатите от САК, желаещи да вземат участие чрез видеоконферентна връзка, следва да заявят това до 19.00 ч. на 27 януари 2023 г. на следния е-мейл адрес: info@sak-sas.bg като за целта посочат три имена, личен номер в единния Регистър на адвокатите и валиден е-мейл адрес, обявен по партидата на адвоката в регистъра, на който електронен адрес ще бъде изпратена покана (линк) за участие.

Редовното Общо събранието ще се излъчва чрез видеострийм в реално време в закритата секция на сайта на САК и в затворената ФБ група на Софийска адвокатска колегия.

Надяваме се да Ви видим скоро!

Софийски адвокатски съвет

Споделяне