Обръщение от Софийски адвокатски съвет по повод упражнено насилие срещу адвокат от САК при и по повод осъществяване на професионалните му задължения

Уважаеми колеги,

На 29.06.2023 г. срещу адвокат от Софийска адвокатска колегия, упражняващ правомощията си по защита на български гражданин, задържан в Първо Районно Управление на СДВР – гр. София, беше извършен безпрецедентен и недопустим акт на психическо и физическо посегателство.

Софийски адвокатски съвет още на 29.06.2023 г. поиска извършване на спешна проверка от Началника на Първо РУ на СДВР за изясняване на обстоятелствата по случая (Искане за проверка), но с оглед сериозността на случая отправи обръщение, с което поставя на вниманието и на изпълнителната власт в лицето на Министъра на вътрешните работи и Министъра на правосъдието, и на законодателната власт – в лицето на народните представители от Правна комисия към 49-тото Народно събрание, съществуващите у нас системни проблеми с осигуряването на ефективна правна защита на задържани лица и въобще на лица, срещу които се извършват процесуални действия от служители на МВР.

В обръщението (пълният му текст е достъпен тук) се посочва, че е абсолютно недопустимо всяко посегателство срещу адвокат, както и всяка форма на възпрепятстване на адвокат да изпълнява професионалните си задължения да осигурява защита на правата и законните интереси на гражданите, защото адвокатът и пред съда, и пред административните органи, и пред всички други служби защитава не свои права, а правата и интересите на българските граждани, каквато е конституционната роля на адвокатурата (чл. 134, ал. 1 от Конституцията). И посегателството срещу адвокат е посегателство срещу правата на всички български граждани.

Един от дългогодишните проблеми у нас, отбелязван в ежегодните доклади за върховенството на правото и състоянието на съдебната система, е ограничаване на правото на защита и на свободния избор на адвокат, в частност оказван натиск върху адвокатите, чрез което се ограничава достъпа до съд и до ефективните правни средства за защита. Случаите на упражнено насилие под различни форми от служители на МВР срещу задържани лица, включително и чрез ограничаване на достъпа до адвокатска защита, са причината за множество осъдителни решения на ЕСПЧ срещу Република България.

Когато насилието е упражнено вече срещу адвокат, който е професионален, свободен и независим участник в досъдебните и съдебни производства, чиято роля е да осигури конституционното право на защита на гражданите, проблемът засяга цялото общество и е необходима обща институционална реакция и на изпълнителната, и на законодателната, и на съдебната власт.

Законът за адвокатурата, като урежда конкретните професионални права и задължения на адвоката, не случайно приравнява адвоката по статут със съдията и възлага на всички държавни органи – и на съда, и на органите на досъдебното производство, и на всички административните органи и други служби в страната, да отдават необходимото уважение и да съдействат на адвоката при осъществяване на дейността му (чл. 29 от ЗАдв), защото без това необходимо институционално съдействие и зачитане достойнството на адвокатската професия, адвокатът не може ефективно да предоставя защита.

С оглед изложеното и в рамките правомощието на Софийски адвокатски съвет да защитава професионалните права на адвокатите (чл. 89, т. 5 ЗА) – а по този начин и правата на всички граждани, СОфийски адвокатски съвет отправи призив за обща институционална реакция, която да осуети възможността за подобни случаи в бъдеще и да подобри общата правна среда у нас.

Конкретно към Министъра на вътрешните работи е отправен призив:

  • Да бъде извършена конкретна проверка по случая в Първо РУ на СДВР на 29.06.2023 г., за който да бъде информиран Софийски адвокатски съвет;
  • Да бъде извършена цялостна проверка по всички подадени сигнали до Министъра на вътрешните работи през последната година за упражнено насилие срещу задържани лица и за недопустимо поведение срещу техните защитници-адвокати.
  • След анализиране на резултатите от цялостната проверка, да бъдат предприети организационни и други мерки, с които да се осигури възможността всеки гражданин, независимо дали е задържан или срещу него се извършват други действия от служители на МВР, да може да ползва ефективна защита от адвокат, свободно избран от него, включително да се среща насаме с адвоката си.
  • Да се проведе среща, на която да бъде обсъден не само конкретния случай, но и всички други проблеми, които затрудняват работата на адвокатите в полицейските управления и ги възпрепятстват да осъществяват ефективна защита на клиентите си.

Към Министъра на правосъдието, в качеството му на представляващ българската държава пред Европейския съд по правата на човека и председателстващ Висшия съдебен съвет, е отправено искане:

  • Да бъде публично представена във възможно най-кратък срок обобщена информация/доклад за постановените през последните 10 години осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека срещу Република България, свързани с полицейско насилие срещу задържани лица и нарушено право на адвокатска защита;
  • Да бъде предоставена информация въз основа на осъдителните решения срещу България какви мерки са били предприети от Министерство на правосъдието и от Министерски съвет по инициатива на Министерство на правосъдието за законодателни промени, организационни и институционални промени, които да предотвратят бъдещата повторяемост на случаи, за които вече България е била осъждана.
  • Доколкото налагането от съда на глоба на адвокат често се използва като инструмент не за постигане на предвидените в процесуалните закони цели, а като механизъм за недопустимо въздействие върху свободата и независимостта на адвоката при преценката му как да упражнява правото на защита в съдебния процес, намираме за наложително да бъде извършена проверка и да бъде изготвен от Висшия съдебен съвет доклад относно съдебната практика по налагане от съда на глоби на адвокати и в частност на многото случаи, в които подобни глоби се отменят от горните инстанции, като Висшият съдебен съвет да набележи възможни мерки, които да ограничат и преустановят подобна практика и да създадат оптимални условия за процесуална работа на адвокатите – а по този начин и за ефективна защита на всеки гражданин.

Към народните представители от Правна комисия към 49-тото Народно събрание Софийски адвокатски съвет се обръща с настояване:

Да бъдат предприети законодателни промени, които да създадат достатъчно гаранции за правото на защита на българските граждани чрез инкриминиране на всяко посегателство срещу адвокат при упражняване на професионалните му права и задължения по осигуряване на защита, включително когато това посегателство се осъществява от служители на МВР или други държавни органи.

В рамките на висящите към момента и предстоящите законодателни процедури в 49-тото Народно събрание Софийски адвокатски съвет ще направи конкретни предложения за законодателни промени, насочени към създаване на гаранции за правото на адвокатска защита на българските граждани, както и за защита професионалните права на адвоката, включително и на неговата неприкосновеност, чието нарушаване е най-острата форма на посегателство върху независимостта и свободата на адвоката – без която нито един гражданин не може да бъде сигурен, че ще получи адекватна адвокатска защита.

Уважаеми колеги,

Ще очакваме Вашите предложения и становища, свързани с конкретния повод на упражнено насилие срещу адвокат от САК, за да може в рамките на поисканата инстуционална реакция от МВР, МП и Народното събрание да потърсим решение на дългогодишни проблеми, които изпитват всички адвокати при и по повод упражняване на професионалните си задължения, от което потърпевши са всички български граждани.

Препоръките и предложенията може да отправяте до Софийски адвокатски съвет на електронен адрес: register@sak-sas.bg или да правите в затворената Фейсбук група на САК (линк).

Софийски адвокатски съвет

Споделяне