Медицински застраховки при преференциални условия за адвокати от САК

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет е в процес на преговори за сключване на договор за медицинска застраховка за адвокати от Софийската адвокатска колегия, които желаят да ползват такава услуга.

Желанието на Софийския адвокатски съвет е да осигури възможност при финансови условия, каквито не могат да бъдат постигнати индивидуално, адвокатите да ползват медицинска застраховка с покритие, както следва:

- Доболнична помощ до 2 000 лева;

- Болнична помощ до 10 000 лева;

- Медицински консумативи до 300 лв.

Включва се покритие на стари и хронични заболявания.

Размерът на застрахователна премия за покритие на съответните рискове в границите на посочените по-горе застрахователни суми, в случай че към предлагания застрахователен продукт се включат 1000 и повече адвокати, би бил в размер до 400 лв. годишно.

За сравнение към настоящия момент три застрахователни компании предлагат възможност за сключване на договор за индивидуална медицинска застраховка и премиите за аналогично покритие на това, което е описано-погоре, са от порядъка на 1500 лева.

Принципът, на който предвиждаме да функционира предлаганият застрахователен договор, е следният:

Страна по договора за застраховка в качеството си на застраховащо лице ще бъде Софийска адвокатска колегия, поради което всеки адвокат ще превежда дължимата от него застрахователна премия по сметка на САК, откъдето премиите за всички застраховани адвокати ще се плащат наведнъж на застрахователното дружество. Дали премиите ще бъдат заплащани еднократно за цялата година или на периодични платежи предстои да бъде уговорено след установяване на броя желаещи адвокати и след конкретизиране размера на застрахователната премия и пълния пакет услуги. За да се избегне рискът от прекратяване на полиците на конкретни адвокати поради неизпълнение на задължението за плащане на поредна вноска от премията обаче, по-вероятно е, САС да възприеме подход премиите да се заплащат изцяло от адвокатите преди сключването на застрахователния договор за съответната година.

Всеки желаещ адвокат ще бъде застрахован и за удостоверяването на наличието на застраховка ще му бъде предоставена пластична карта.

Посредством тази карта застрахованият адвокат ще може да плаща директно болнични и доболнични услуги (без медицински консумативи и лекарства) във всички лечебни заведения, с които застрахователното дружество има сключени договори (листа с лечебните заведения ще бъде предоставена на всеки застрахован, като тя включва практически почти всички болнични заведения на територията на гр. София).

Паралелно с това, в случай че застрахован адвокат желае да използва медицински услуги, предоставени от специалист, който не работи в посочените в листата лечебни заведения, за него ще е налице възможност да заплати медицинската услуга и след това сумата да му бъде възстановена до границите на лимита след представяне на застрахователното дружество на документите, удостоверяващи направения разход (амбулаторен лист, фактура, касов бон);

На принципа на възстановяване на разходите ще бъде и финансирането на медицинските консумативи и лекарства в границите на застрахователния лимит.

Ако бихте се възползвали от възможността да ползвате медицинска застраховка при подобни условия, в случай че бъде сключен договор за това между САК и застрахователно дружество, Ви молим да заявите желанието си за това като:

- Попълните формуляр-заявление, с който заявявате желанието си да ползвате услугата медицинска застраховка в закритата секция на сайта (достъпен тук), или

- Като изпратите подписан от Вас формуляр-заявление на електронен адрес: register@sak-sas.bg.

Заявленията са необходими, за да може Софийският адвокатски съвет да има възможно най-точна представа за броя адвокати, които биха имали интерес към предложения застрахователен продукт, което съответно ще се отрази върху условията за сключване на договора.

Ако имате конкретни предложения и въпроси, свързани с конкретните параметри, може да ги отразите в изпращаните формуляри.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне