Мариана Емилова Вълкова

Мариана Емилова Вълкова

Резервни членове

Мариана Вълкова е адвокат с над 23-годишен опит.

Тя е възпитаник на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, владее руски и английски език. От 1998 г. е член на САК, което ѝ дава възможност да познава структурата и организацията на институцията в детайли.

През 2003 г. разширява адвокатската си практика под формата на екип от юристи, работещи под нейно ръководство, като и към днешна дата е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Вълкова и Григоров“.

Предпочитаните сфери на работа от адв. Вълкова са търговско, застрахователно, облигационно и вещно право, а също интелектуална собственост и миграция. Притежава задълбочен опит в областта на процесуалното представителство по граждански и административни дела. Преминала е специализирано обучение по въпросите на арбитража, организирано от БТПП.

Адв. Вълкова проявява активност в областта на развитието на българското право. През 2015 г. участва в анкета във връзка с проучване на Световната банка относно приложението на заповедното производство като част от българския изпълнителен процес. Неколкократно подава до Висшия адвокатски съвет /ВАдвС/ сигнали за противоречива съдебна практика в областта на материалното и процесуалното право предвид правомощието на институцията да сезира Върховния касационен съд с искане за приемане на тълкувателно решение. А също така отправя искане до ВАдвС за извършване на автентично тълкуване на чл. 2, ал. 5 от Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения поради неправилната и ощетяваща адвокатите съдебна практика по приложението на посочената разпоредба.

През годините адв. Мариана Вълкова е оказвала съдействие на собствениците на дружества, контролът върху които е бил неправомерно отнет (явлението, известно в популярния език като „кражба на фирма“). По повод тези казуси тя предприема дискусии с колеги адвокати, част от които, в качеството си на експерти към Народното събрание, инициират законодателни изменения, довели до промените в Търговския закон, въвеждащи утежнена форма за приемането на определена категория решения на общото събрание на ООД.

Мариана Вълкова вярва, че адвокатското призвание предполага не само професионална отдаденост, но и обществена ангажираност, поради което се стреми да взема активно участие в различни граждански инициативи. Предоставяла е експертиза и съдействие на множество неправителствени организации. Член е на сдружение „България без дим“ от създаването му, като е изпълнявала ролята на негов правен консултант. Била е в управителния съвет на фондация „БлуЛинк“, развиваща дейности за утвърждаване на демокрацията, гражданското общество и устойчивото и екологично развитие. Участвала е в различни инициативи и е оказвала юридическа подкрепа на няколко екологични организации – „Зелени Балкани“, „За да остане природа“, екологично сдружение „За Земята“.

„Опит и бъдеще“ – това са думите, описващи най-точно кандидатурата на адв. Вълкова за член на Софийския адвокатски съвет. Натрупаната практика и енергията за промяна ѝ дават увереност, че заедно с колегите от инициативата „Адвокати за адвокатите“ са в състояние да възвърнат авторитета и ролята, които Софийската адвокатска колегия следва да има в българското общество.

Споделяне