Дневен ред за 04.05.2022

ДНЕВЕН РЕД

за редовното заседание на Съвета на САК

на 04.05.2022 г., сряда, 14.00 ч.

1. Прием на адвокати и младши адвокати.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Финансови въпроси.

5.1. Обсъждане на актуализирана оферта на „БОС ИТ“ ЕООД за поставяне на сигнално-охранителна техника - система за контрол на достъпа и видеонаблюдение в помещенията на САК в гр. София, бул. „Витоша“ № 1а, ет. 2 и 3 (Търговски дом).

5.2. Вземане на решение за условията за заплащане на почивки в ОД Лозенец през летен сезон 2022 г.

6. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

9. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

10. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE и CCBE в София – юни 2022 г.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Споделяне