Дневен ред за 30.03.2022

ДНЕВЕН РЕД

за извънредното заседание на Съвета на САК

на 30.03.2022 г., сряда, 14.00 ч.

1. Клетва.

2. Прием.

3. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаг-раждението на особения представител над 3000 лв.

5. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

6. Финансови въпроси.

6.1. Приемане на решение за промяна на трудовите възнаграждения на служителите на САК.

6.2. Разглеждане на оферти за извършване на неотложни ремонти на кантори 143, 167, 248, 260 и 317, на площадките към входната врата на РЦК и до стаята на Дисциплинарния съд, график за извършване на ремонтни дейности през 2022 г. на всички останалите кантори, собственост на САК, които се нуждаят от ремонт, както и доклад, за състоянието на свободните кантори, собственост на САК, които могат да бъдат отдадени под наем, изготвени от домакина на САК.

6.3. Вземане на решение за оповестяване на сайта на САК на Информация за сумите, дължими към Софийска адвокатска колегия.

6.4. Вземане на решение за съобразяване на цените за ползване на ОД „Лозенец“ и Хижа „Адвокат“, Витоша, с приетия бюджет на САК за 2022 г., предвиждащ начисляване на ДДС в размер на 9 % върху дължимата цена за ползване на базите.

7 .Обсъждане и вземане на решение за освобождаване от членски внос на адвокатите, членове на САК, които са навършили 75-годишна възраст и имат повече от 40 години адвокатски стаж, с ко-ето да се допълни Решение по Протокол 2 от 25.01.2011 г., според което „Всички адвокати-членове на САК, навършили 75-годишна възраст, са освободени от плащане на членски внос“.

8. Обсъждане на предложение на работната група, сформирана с Решение № 1042/16.03.2022 г. на САС, за избор на фирма, с която да бъде сключен договор за премахване на сградата в с. Лозенец, общ. Царево, съгласно „Проект за разрушаване на съществуващата сграда на „Столова с кухня и лек-ционна зала“ към Оздравителен дом на САК с. Лозенец, общ. Царево“, извозване на строителните отпадъци и почистване на строителния обект.

9 .Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

10. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

11. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравослов-но състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

12. Вземане на решение на основание чл. 1, ал. 1 от Вътрешните правила за работата на Софийски адвокатски съвет и помощните органи към него за избор на Заместник-председател и Секретар на съвета за периода от 01.04.2022 г. до 31.03.2023 г.

13. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

14. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE в София – юни 2022 г., както и определяне на теми, подтеми, лектори, финансови и организационни въпроси.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Споделяне