Дневен ред за 28.11.2023 г.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за извънредното заседание на Софийски адвокатски съвет

на 28.11.2023 г., вторник, 11:30 часа

1. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

1.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява проверените от членове на съвета отчети на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията им от НБПП.

2. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

Докладват членове на комисията

Проект за решение: съгл. Доклада

3. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на Софийска адвокатска колегия.

Докладва адв. Стефан Марчев

Проект за решение: Софийски адвокатски съвет, на основание чл. 81, ал.2 от Закона за адвокатурата, свиква Общо събрание на адвокатите от САК, което ще се проведе на 27.01 и 28.01.2024 г. от 8 часа в Гранд хотел „Астория“ (бивш х-л „Родина“), зала „Опера“, с адрес: гр. София, бул.“Ген. Тотлебен“ № 8, при следния дневен ред: 1. Разглеждане на отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него; 2. Разглеждане доклада на контролния съвет; 3. Разглеждане отчета на дисциплинарния съд; 4. Приемане бюджета на колегията за 2024 година; 5. Избор на адвокатски съвет, председател на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд. 6. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне