Дневен ред за 25.10.2023 г.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за извънредното заседание на Софийски адвокатски съвет

на 25.10.2023 г., сряда, 13.00 часа

1. Доклад за проведената на 23.10.2023 г. среща с Областния управител на Област Бургас и обсъждане на действия по повод негова Заповед № РД-12-12/05.10.2023 г.

Докладва: адв. Христо Хинов, адв.Валентина Бакалова

Проект на решение: съгл.доклада.

2. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

2.1. Обсъждане на становище от името на Софийски адвокатски съвет по проектите за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, както и по проектите за нови наредби, които имат отношение към дейността на адвокатите: Наредба за утвърждаване на образци по чл. 693а от Търговския закон, Наредба за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация и Наредба за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове за медиация.

Докладват членове на комисията

Проект за решение: съгл. доклада

3.Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева

3.1 Определяне на особен представител ТД № 20231100900935 по описа за 2023 г. на СГС-ТО VI-18 състав.

Докладват: ад.Стефан Марчев, адв. Десислава Миразчийска

Проект на решения: съгл. доклада

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне