Дневен ред за 21.12.2022

Д Н Е В Е НР Е Д

за редовно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 21.12.2022 г., сряда, 13.30 часа

1. Полагане на клетва по чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева.

4.Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Финансови въпроси.

5.1. Разглеждане и обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на САК за 2022 г.

5.2. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2023 г., както и предложения на постоянните комисии.

5.3. Обсъждане на оферти/ценови предложения на „АПИС ЕВРОПА“ АД и"Сиела Норма" АД за сключване на договори за подновяване на колективния абонамент за правно-информационни системи за нуждите на членовете на САК през 2023 г.

5.4. Осъждане на оферти/ценови предложения на Медицински цетрове (САНУС 2000, Свети Пантелеймон и Ориндж) за сключване на договори за подновяване на профилактичните медицински прегледи за адвокатите на САК.

5.5. Обсъждане на въпроси във връзка със закупуването, доставката и монтажа на оборудване за видеострийминг в заседателната зала на САК, бул. „Т.Александров“ № 137, ет. 3.

5.6. Вземане на решение за приемане на оферта за монтаж на модули за захранване на заседателната маса в заседателната зала на САК, бул.Тодор Александров 137.

6. Дисциплинарни въпроси.

6.1. Обсъждане на писмени доклади на обвинители по дисциплинарни дела

пред дисциплинарния съд на САК, по които се налага съветът да вземе решения за изменение на обвинението./опционална точка, тя се включва само при необходимост.

6.2. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

9. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

10. Избор на състав на избирателните бюра.

С уважение,

адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне