Дневен ред за 21.09.2022

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за редовно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 21.09.2022 г., сряда, от 14.00 ч.

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Прием.

4. Разглеждане на подадените заявления за участие в изпита за адвокати за есенната сесия и вземане на решение за допускане или недопускане на кандидатите.

5. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

6. Разглеждане и приемане на предложение на САС за вписване в НРПП на осно-вание чл. 33, ал. 3 ЗПП на адвокати, членове на САК, подали заявления по образец в периода 16.03.2022 г. – 20.09.2022 г.

7. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

8. Финансови въпроси.

8.1. Обсъждане на необходимостта и вземане на решение за закупуване на техника за контрол на достъпа в помещенията на САК, находящи се в гр. София, бул. „Витоша“ № 1а, ет. 2 и 3 (Търговски дом) и бул. Тодор Александров № 137, ет. 2 и ет. 3.

8.2. Доклад за извършения ремонт на покрива на х. Адвокат, Национален парк „Витоша“, м. Острица и одобряване на извършеното окончателно плащане на изпълнителя на стойност 9 861.48 лв.

8.3. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работна заплата.

9. Приемане на решение за промяна Правилата за определяне на особен представител с размер на възнаграждението над 10 000 лв. /приети с Решение № 1038/16.03.2022 г., изменени с Решение № 1110/06.04.2022 г./, по отношение на участие в процедурата на адвокатски дружества и съдружия.

10. Дисциплинарни въпроси.

Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

11. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

12. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне