Дневен ред за 19.10.2022

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за редовно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 19.10.2022 г., сряда, от 14.00 ч.

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

4.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

4.2. Доклад на Комисията по прилагане на закона за правната помощ относно проблемите при работа с Единната електронна система за правна помощ и вземане на решение за спешно уведомяване на НБПП за проблемите с настояване за тяхното своевременно отстраняване.

5.Финансови въпроси.

5.1. Взимане на решение, с което се прецизират формулировките на условията, при които се определя размерът на дължимите встъпителни вноски за прием на адвокати и младши адвокати в САК, съгласно решение № 2454 на САС от 26.11.2019 г.

5.2. Обсъждане на въпроси, свързани с ремонта, офисното и техническо оборудване на канторите, собственост на САК, находящи се на бул. „Витоша“ 1 А, във връзка с възможността за почасовото им отдаване под наем.

5.3. Обсъждане и приемане на нови Вътрешни правила за работната заплата в САК.

5.4. Доклад от Председателя и Секретаря на САК относно възможността за въвеждне на система за онлайн плащания.

5.5. Обсъждане на доклад на Комисията по бюджет и финансова политика към САС относно необходимостта от разкриване на нова щатна позиция или евентуално промяна в длъжностната характеристика на длъжността „Домакин“ със съвместяване на дейности по управление на имуществото и контрол на собствеността.

5.6. Окончателен доклад от организационния комитет за финансовите резултати от проведения Общ конгрес на FBE и CCBE през м. юни 2022 г. в София.

6. Дисциплинарни въпроси.

Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

9. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

10. Обсъждане на покани за участие на представители на САК в международни събития.

11. Обсъждане на събития, с които да бъде отбелязан денят на адво-ката 22-ри ноември.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне