Дневен ред за 18.10.2023 г.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за редовното заседание на Софийски адвокатски съвет

на 18.10.2023 г., сряда, 14.00 часа

1. Клетва;

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри.

a. Промяна в статута.

b. Отписване;

c. Произнасяне по заявления за временно преустановяване/възобновяване упражняването на адвокатска професия;

d. Промяна на имена, адреси, телефони;

e. Произнасяне по заявления за вписване и промени на Адвокатски дружества и еднолични адвокатски дружества;

f. Произнасяне по заявления за вписване на адвокатски съдружия;

g. Разглеждане на заявления за вписване/отписване на адвокатски сътрудници.

Докладва адв. Христо Хинов, секретар на Съвета на САК.

Проекти за решения: Съгласно доклада.

3. Прием в САК;

Докладват членове на комисия по събеседване.

Проекти за решения: Съгласно доклада.

4. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

4.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява проверените от членове на съвета отчети на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията им от НБПП.

4.2. Приемане на становище по постъпили заявления от адвокати от САК за вписване в списъка на адвокати от САК, предоставящи консултации на лица, пострадали от домашно насилие.

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: съгл.доклада.

4.3. Обсъждане на направено искане за определяне на особен представител по чл. 29, ал. 2 от ГПК на търговско дружество „НАТОЛ“ ЕООД, ответник по т.д. № 956/2022 г. по описа на СГС, ТО, VI-13 състав, образувано по предявен иск от Софийска градска прокуратура, както и поискани от съда обяснения от всички основни членове на адвокатския съвет по чл. 405, ал. 2 от ЗСВл с цел ангажиране на личната им отговорност.

Докладва: адв. Стефан Марчев, адв. Десислава Миразчийска и адв. Христо Хинов.

Проект за решение: Съгласно доклада и направените предложения.

5. Определяне на особени представители на страни в граждански производства;

5.1. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител между 3 000 лева и 10 000 лева.

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: Софийски адвокатски съвет определя адвокати от САК за особени представители на страни по дела на случаен принцип.

5.2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева.

Докладва адв. Десислава Миразчийска, адв. Стефан Марчев.

Проект на решение: съгл.доклада.

6. Финансово-организационни въпроси.

6.1. Обсъждане на теми и формат за провеждане на конференция по повод Деня на адвоката, 22.11.2023 г.

Докладват: Адв. Стефан Марчев, адв. Ива Згурова.

Проект за решение: съгл. Доклада.

6.2. Обсъждане на бъдещи действия по повод на проблемите с фирма БИСОФТ, в частност обсъждане на договорите с фирма Бисофт от 2008 г. ;

Докладват: адв. Христо Хинов, адв.Стефан Марчев

Проект на решение: съгл.доклада.

6.3 Обсъждане на предстоящи действия във връзка с отправяне на покана до Управителя на етажната собственост в Търговския дом за свикване на Общо събрание на етажните собственици и вземане на решения;

Докладва: адв.Жана Кисьова, адв.Валентина Бакалова

Проект на решене: съгл..доклада.

6.4. Обсъждане на оферти за закупуване на компютри за нуждите на САК.

Докладват: адв. Христо Хинов, адв.Стефан Марчев

Проект на решение: съгл.доклада.

7. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

Докладват членове на комисията

Проект за решение: съгл. Доклада

8. Дисциплинарни въпроси.

8.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади.

Проект на решения: Приемане на решения съгласно докладите на членовете на съвета.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади.

Проект на решения: Приемане на решения съгласно докладите на членовете на съвета.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

Докладва адв. Лидия Дикова.

Проект на решения: съгласно доклада.

11. Избор на членове за постоянните комисии на ФБЕ;

Докладват: Комисия по професионална квалификация, адв. Ива Згурова.

Проект на решения: съгласно доклада.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне