Дневен ред за 18.05.2022

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за редовното заседание на Софийски адвокатски съвет на 18.05.2022 г., сряда, 14.00 часа

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри –

вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4.Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Финансови въпроси.

5.1 Вземане на решение за условията за заплащане на почивки в ОД Лозенец и удължаване на срока за подаване на заявление до 03.06.2022 г.

5.2 Обсъждане на оферти и вземане на решение за сключване на договор за кетъринг услуги по време на Конгреса на FBE в София–юни 2022 г.

5.3 Обсъждане и вземане на решение за осигуряване на участие на Национален ансамбъл за народни песни и танци "Филип Кутев" в посрещането на участниците в конгреса на FBE в София.

5.4 Обсъждане и вземане на решение за сключване на договор с Гранд хотел София за ползване на услуги във връзка с провеждане на Конгрес на FBE и CCBE.

5.5 Обсъждане на въпроса за отмяна на Решение на Софийски адвокатски съвет за въвеждане на такса за преместване на адвокати от други колегии в САК.

5.6. Приемане на Списък на таксите, дължими към Софийска адвокатска колегия за предоставяни услуги на адвокати и граждани и оповестяването му на сайта на САК.

5.7. Обсъждане на възможности за съдействие на адвокати от Украинската национална асоциация на адвокатите по повод установяването им в България и подпомагането им.

6. Дисциплинарни въпроси.

6.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

6.2. Обсъждане на въпроси, свързани с приключили дисциплинарни производства.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Проект на решения: Приемане на решения съгласно докладите на членовете на съвета.

8. Разглеждане и одобряване на доклад - пълен каталог с описание на наличната литература в библиотеката на САК, както и предложение до съвета за допълване на библиотечния фонд чрез закупуването на заглавия, които не са били попълвани през последните години, изготвен от Никифор Веселинов, библиотекар на САК.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

10.Доклад на Комисията по правните въпроси и

законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

11. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE и CCBE в София – юни 2022 г.

12. Обсъждане възможности за оптимизиране на щатното разписание на Софийска адвокатска колегия.

Споделяне