Дневен ред за 15.11.2023 г.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за редовното заседание на Софийски адвокатски съвет

на 15.11.2023 г., сряда, 13.30 часа

I. Съвместно заседание на адвокатския съвет, контролния съвет и дисциплинарния съд на Софийска адвокатска колегия

1. Обсъждане и приемане на решение на основание чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата за определяне състав на избирателна комисия за провеждане на избори за органи на САК и на делегати от САК на общото събрание на адвокатите в страната през 2024 година.

Докладва: адв. Стефан Марчев

Проект на решения: съгл. доклада

II. Заседание на Софийски адвокатски съвет

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри.

a. Промяна в статута.

b. Отписване;

c. Произнасяне по заявления за временно преустановяване/възобновяване уп-ражняването на адвокатска професия;

d. Промяна на имена, адреси, телефони;

e. Произнасяне по заявления за вписване и промени на Адвокатски дружества и еднолични адвокатски дружества;

f. Произнасяне по заявления за вписване на адвокатски съдружия;

g. Разглеждане на заявления за вписване/отписване на адвокатски сътрудници.

Докладва адв. Христо Хинов, секретар на Съвета на САК.

Проекти за решения: Съгласно доклада.

3. Прием в САК;

Докладват членове на комисия по събеседване.

Проекти за решения: Съгласно доклада.

4. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

4.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Со-фийският адвокатски съвет заверява проверените от членове на съвета отчети на адво-кати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията им от НБПП.

4.2. Приемане на становище по постъпили заявления от адвокати от САК за вписване в НРПП.

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: съгласно доклада.

4.3. Приемане на становище по постъпили заявления от адвокати от САК за вписване в НРПП на адвокати от САК, предоставящи консултации на лица, пос-традали от домашно насилие.

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: съгласно доклада.

5. Определяне на особени представители на страни в граждански производс-тва

5.1. Определяне на особени представители на страни в граждански произ-водства с размер на възнаграждението на особения представител между 3 000 лева и 10 000 лева.

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: Софийски адвокатски съвет определя адвокати от САК за особени представители на страни по дела на случаен принцип.

5.2. Определяне на особени представители на страни в граждански произ-водства с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева.

Докладва адв. Десислава Миразчийска, адв. Стефан Марчев.

Проект на решение: съгласно доклада.

6. Финансово-организационни въпроси

6.1. Обсъждане на теми и формат за провеждане на конференция по повод Деня на адвоката, 22.11.2023 г.

Докладват: Адв. Стефан Марчев, адв. Ива Згурова.

Проект за решение: съгласно доклада.

6.2. Обсъждане на предварителен проект на отчет за изпълнението на бю-джета на САК за 2023 г.

Докладва: Адв. Христо Хинов

Проект за решение: съгласно доклада

7. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

Докладват членове на комисията

Проект за решение: съгласно доклада

8. Доклад на комисията за защита професионалните права на адвокатите по повод постъпили сигнали от адвокати и предложения за решения

Докладват членове на комисията

Проект за решение: съгл.доклада по постъпили сигнали и предложения.

9. Дисциплинарни въпроси.

Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади.

Проект на решения: Приемане на решения съгласно докладите на членовете на съвета.

10. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Зако-на за адвокатурата.

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади.

Проект на решения: Приемане на решения съгласно докладите на членовете на съвета.

11. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адво-кати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи раз-ходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финан-сова помощ за предходните пет години.

Докладва адв. Лидия Дикова.

Проект на решения: съгласно доклада.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне