Дневен ред за 15.03.2023

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за редовно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 15.03.2023 г., сряда, 14.00 часа

1.Клетва;

2.Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри.

a. Промяна в статута.

b. Отписване;

c. Произнасяне по заявления за временно преустановяване/възобновяване упражняването на адвокатска професия;

d. Промяна на имена, адреси, телефони;

e. Произнасяне по заявления за вписване и промени на Адвокатски дружества и еднолични адвокатски дружества;

f. Произнасяне по заявления за вписване на адвокатски съдружия;

g. Разглеждане на заявления за вписване/отписване на адвокатски сътрудници.

Докладва: адв. Христо Хинов, секретар на Съвета на САК.

Проекти за решения: Съгласно доклада.

3. Прием на адвокати и младши адвокати в САК;

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3 000 лева.

5. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

5.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5.2. Обсъждане и вземане на решение по постъпило от НБПП писмо с приложено към същото становище на Комисия за защита на личните данни.

5.3. Обсъждане и приемане на становище по постъпилите от адвокати заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ, с оглед изтичане на дадения срок и изпращане на списъка в НБПП (чл. 33, ал. 3 ЗПП).

6. Финансови и организационни въпроси.

6.1. Вземане на решение за окончателно плащане на фирма „Вектрон Секюрити“ ЕООД за извършено оборудване на помещения на САК и изграждане на система за контрол на достъпа и работното време.

6.2. Обсъждане на въпрос за разпореждане с движими вещи (вино и други спиртни напитки), разположени в складово помещение на САК, за да бъде оптимизирано ползването на помещението.

6.3. Обсъждане на възможност за закриване на касов салон на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2 с цел оптимизиране на разходите на САК и стимулиране на адвокатите да ползват електронни форми на разплащане.

6.4. Вземане на решение по чл. 106, ал. 5 от ЗА за унищожаване на бюлетините, пълномощните и другите книжа от изборите за делегати от САК, проведени на 28.01.-29.01.2023 г. и 05.02.2023 г. поради влизане в сила на решението на ИК за обявяване на изборния резултат.

6.5. Обсъждане на въпроси, свързани с отношенията на Софийска адвокатска колегия с дружество, предоставящо туристически услуги в периода 2018-2020 г. и платените към него суми.

7. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

7.1. Обсъждане на становище по публикувания за обществено обсъждане проект за изменение на НПК.

8. Дисциплинарни въпроси.

8.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

8.2. Доклад от дисциплинарни обвинители по висящи дисциплинарни дела при необходимост от промяна на обвиненията.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне