Дневен ред за 06.04.2022

ДНЕВЕН РЕД

за редовното заседание на Съвета на САК

на 6.04.2022 г., сряда, 14.00 ч.

1. Прием на адвокати и младши адвокати.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производс-тва с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

3.1 Приемане на решение за изменение на Правилата за избор на адвокат за осо-бен представител на страни в производства, при размер на възнаграждението над 10 000 лв., изготвени от Комисията за прилагане на ЗПП, приети с Решение № 1038/16.03.2022 г. на САС.

3.2. Определя адвокати от САК за особени представители на страни по дела на слу-чаен принцип.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Финансови въпроси.

5.1. Вземане на решение въз основа на икономическа обосновка на необходи-мостта от увеличаване на делегираните средства от месечните вноски към ВАдвС на 20 %, във връзка с приетото решение на Общото събрание на адвока-тите от страната, проведено на 26.02.2022 г. за увеличаване на делегираните ме-сечни вноски от бюджета на Висшия адвокатски съвет за адвокатските колегии от 10% на 20%.

5.2. Разглеждане на предложение от управителя на „Бюро за охрана и сигурност-ИТ“ ЕООД и вземане на решение за подписване на Допълнително споразумение към Договор за охрана между САК и „Бюро за охрана и сигурност-ИТ“ ЕООД за промяна на месечния абонамент в размер на 3141,17 лв. без ДДС, във връзка с ПМС № 37 от 24.03.2022 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата от 710 лв.

5.3. Вземане на решение за определяне на трудовите възнаграждения на сезон-ните работници/служители на САК в Оздравителен дом на САК в с. Лозенец, общ. Царево.

5.4. Обсъждане готовността на Оздравителен дом на САК в с. Лозенец, общ. Царево за откриване на предстоящия летен сезон 2022 г., както и за определяне на смените, реда и условията за записване и за ползване на почивната база.

6. Обсъждане и вземане на решение при какви условия да се осигури ползва-нето на подлежащата на премахване сграда, представляваща „Столова с кухня и лекционна зала“ към Оздравителен дом на САК в с. Лозенец, общ. Царево, за летния сезон през 2022 г.

7. Обсъждане на Доклад на сформираната с решение № 957 на САС работна група.

8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

9. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова по-мощ за предходните пет години.

11. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

12. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE в София – юни 2022 г.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Споделяне