Дневен ред за 05.12.2023 г.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за извънредното заседание на Софийски адвокатски съвет

на 05.12.2023 г., вторник, 14:00 часа

1. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри

a. Промяна в статута.

b. Отписване;

c. Произнасяне по заявления за временно преустановяване/възобновяване упражняването на адвокатска професия;

d. Промяна на имена, адреси, телефони;

e. Произнасяне по заявления за вписване и промени на Адвокатски дружества и еднолични адвокатски дружества;

f. Произнасяне по заявления за вписване на адвокатски съдружия;

g. Разглеждане на заявления за вписване/отписване на адвокатски сътрудници.

Докладва адв. Христо Хинов, секретар на Съвета на САК.

Проекти за решения: съгласно доклада.

2. Прием в САК

Докладват членове на комисия по събеседване.

Проекти за решения: съгласно доклада.

3. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ

3.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява проверените от членове на съвета отчети на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията им от НБПП.

3.2. Приемане на становище по постъпили заявления от адвокати от САК за вписване в НРПП

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: съгласно доклада.

3.3. Приемане на становище по постъпили заявления от адвокати от САК за вписване в списъка на адвокатите от САК, предоставящи консултации на лица, пострадали от домашно насилие

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: съгласно доклада.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства:

4.1. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител между 3 000 лева и 10 000 лева

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: Софийски адвокатски съвет определя адвокати от САК за особени представители на страни по дела на случаен принцип.

4.2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева

Докладва адв. Десислава Миразчийска, адв. Стефан Марчев.

Проект на решение: съгласно доклада.

4.3. Определяне на особени представители в търговски производства

Докладва адв. Десислава Миразчийска, адв. Стефан Марчев.

Проект на решение: съгласно доклада.

5. Финансово-организационни въпроси

5.1. Обсъждане на предварителен отчет за изпълнението на бюджета на САК за 2023 г.

Докладва адв. Христо Хинов

Проект за решение: съгласно доклада.

5.2. Отчет за приходите и разходите относно конференция и бал, организирани за Деня на адвоката – 22.11.2023 г.

Докладват адв.Ива Згурова, адв.Христо Хинов

Проект за решение: съгласно доклада.

5.3. Обсъждане на ценово предложение за 12-месечен колективен абонамент за право на ползване на правноинформационните системи „АПИС Право“, „АПИС Практика“ и „АПИС Евро Право“ в web вариант от членовете на Софийската адвокатска колегия през 2024 г. (по справка на АПИС за периода от м.януари към 30.11.2023 г. общият брой ползватели е 1617)

Докладват: адв. Стефан Марчев, адв.Христо Хинов

Проект на решение: съгласно доклада.

5.4. Обсъждане на ценово предложение за 12-месечен абонамент за ползване на правноинформационните продукти на Сиела /Норма, Съдебна практика и Евро/ от членовете на Софийската адвокатска колегия през 2024 г. . (по справка на СИЕЛА за периода от м.януари към 30.11.2023 г. общият брой ползватели е 779)

Докладва : адв. Стефан Марчев, адв.Христо Хинов

Проект на решение: съгласно доклада.

5.5. Обсъждане и приемане на решение за бракуване на лек автомобил, модел Хонда „Шатъл“, собственост на САК, и за закупуване на нов служебен автомобил за логистични нужди на Софийска адвокатска колегия

Докладва: адв. Христо Хинов

Проект за решение: съгласно доклада.

5.6. Обсъждане и вземане на решение за закупуване на модули на програмен продукт „Автоматизирана библиотека“

Докладва: адв.Стефан Марчев, адв. Христо Хинов

Проект за решение: съгласно доклада.

5.7. Обсъждане и вземане на решение за поръчка на полиграфическа изработка на адвокатски пълномощни на фирма ДЕМАКС

Докладва: адв.Стефан Марчев, адв. Христо Хинов

Проект за решение: съгласно доклада.

5.8. Обсъждане и вземане на решение за възлагане на фирми извършването на тест за проникване (penetration test), който има за цел да открие уязвимости, неправилни конфигурации и други слабости в сигурността и да оцени цялостната сигурност на уеб базираните адвокатски регистри, собственост на Софийска адвокатска колегия

Докладва: адв.Стефан Марчев, адв. Христо Хинов

Проект за решение: съгласно доклада.

5.9. Осъждане на оферти/ценови предложения на Медицински центрове САНУС 2000 и Свети Пантелеймон за сключване на договори за подновяване на профилактичните медицински прегледи за адвокатите на САК

Докладва: адв.Стефан Марчев, адв. Христо Хинов

Проект за решение: съгласно доклада.

5.10. Обсъждане и вземане на решение за сключване на допълнително споразумение с фирма „Бюро за охрана и сигурност ИТ“ ЕООД

Докладва: адв.Стефан Марчев, адв. Христо Хинов

Проект за решение: съгласно доклада.

5.11. Обсъждане и вземане на решение за поръчка на химикалки

Докладва: адв. адв. Христо Хинов, адв. Маргарита Димитрова

Проект за решение: съгласно доклада.

6. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи

Докладват членове на комисията

Проект за решение: съгласно доклада.

7. Доклад на комисията за защита професионалните права на адвокатите по повод постъпили сигнали от адвокати и предложения за решения

Докладват членове на комисията

Проект за решение: съгласно доклада по постъпили сигнали и предложения.

8. Дисциплинарни въпроси

8.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади.

Проекти на решения: приемане на решения съгласно докладите на членовете на съвета.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади.

Проекти на решения: приемане на решения съгласно докладите на членовете на съвета.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години

Докладва адв. Лидия Дикова.

Проект на решения: съгласно доклада.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне