Дневен ред за 05.07.2023

ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 05.07.2023 г., сряда, 14.00 часа

1. Клетва;

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри.

a.Промяна в статута.

b.Отписване;

c.Произнасяне по заявления за временно преустановяване/възобновяванеупражняването на адвокатска професия;

d.Промяна на имена, адреси, телефони;

e.Произнасяне по заявления за вписване и промени на Адвокатски дружества и еднолични адвокатски дружества;

f.Произнасяне по заявления за вписване на адвокатски съдружия;

g.Разглеждане на заявления за вписване/отписване на адвокатски сътрудници.

3 . Прием на адвокати и младши адвокати в САК;

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства;

4.1. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител между 3 000 лева и 10 000 лева.

4.2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева.

5. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

5.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5.2. Доклад за проблемите със заплащането на НБПП на дейности, извършени от адвокати – законни представители по чл. 25 от Закона за убежището и бежанците.

6. Финансово-организационни въпроси.

6.1. Обсъждане и приемане на промени в ПРАВИЛАТА за дейността на САС във връзка с финансовото подпомагане на адвокатите от САК.

6.2. Обсъждане на предложение за възлагане управлението на съдържанието на сайта на САК с домейн sak-sas.bg, включително оформление на публикации, добавяне, оформяне и настройване на ресурси като документи, изображения, електронни формуляри, анкети и други, оформление на електронна комуникация във формата на електронен бюлетин на САК и други съобщения до членове на САК, както и дейности по управление съдържанието на сайта, осъществявана със стандартните възможности на системата за управление на съдържанието (CMS) на сайта.

7. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

8. Дисциплинарни въпроси.

Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.


С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне