Дневен ред за 03.05.2023

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за редовно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 03.05.2023 г., сряда, 14.00 часа

1. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри;

a. Промяна в статута.

b. Отписване;

c. Произнасяне по заявления за временно преустановяване/възобновяване упражняването на адвокатска професия;

d. Промяна на имена, адреси, телефони;

e. Произнасяне по заявления за вписване и промени на Адвокатски дружества и еднолични адвокатски дружества;

f. Произнасяне по заявления за вписване на адвокатски съдружия;

g. Разглеждане на заявления за вписване/отписване на адвокатски сътрудници.

2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства;

2.1. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител между 3 000 лева и 10 000 лева.

2.2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения над 10 000 лева.

3. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

3.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

3.2. Разглеждане на проблемите, които срещат адвокатите при работата си в РЦК.

4. Финансово-организационни въпроси.

4.1. Обсъждане на условията за ползване и заплащане на почивки в ОД Лозенец през летен сезон 2023 г. ;

4.2. Обсъждане на постъпили оферти за ремонт на водопровод към Хижа „Адвокат“, м. Витоша и вземане на решение за възлагане извършването на ремонт.

4.3. Информация за сключените договори за ремонт на покрив и на част от стаите в ОД „Лозенец“ с „Асенов клима 99“ ЕООД в изпълнение на Решение на Софийски адвокатски съвет № 1984/19.04.2023 г.

4.4. Обсъждане на искане от адвокат Тихомир Рачев, за финансиране издаването на превод от френски на български език на първи том „Трактат за задълженията“.

5. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

6. Дисциплинарни въпроси.

Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне