Дневен ред за 02.11.2022

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за редовно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 02.11.2022 г., сряда, от 14.00 ч.

1. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

3. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

4.Финансови въпроси.

4.1. Обсъждане на въпроси, свързани с ремонта, офисното и техническо оборудване на канторите, собственост на САК, находящи се на бул. „Витоша“ 1 А, във връзка с възможността за почасовото им отдаване под наем.

4.2. Обсъждане и приемане на нови Вътрешни правила за работната заплата в САК.

4.3. Обсъждане на постъпили оферти за закупуване на автомобил за нуждите на САК и предложение на Бюджетната комисия въз основа на постъпилите оферти.

5. Дисциплинарни въпроси.

5.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

5.2. Определяне на дисциплинарни обвинители по дисциплинарни дела, по които обвинител е адвокат Вера Даскалова.

5.3. Попълване състава на Комисията по дисциплинарна политика.

6. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

7. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

8. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

9. Обсъждане на предложения на организационния комитет във връзка с провеждането на събития, с които да бъде отбелязан денят на адвоката 22-ри ноември.

10. Обсъждане на промяна на щатното разписание на Софийска адвокатска колегия.

Споделяне