Дневен ред за 19.04.2023

Д Н Е В Е НР Е Д

за редовно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 19.04.2023 г., сряда, 14.00 часа

1. Клетва;

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри.

a. Промяна в статута.

b. Отписване;

c. Произнасяне по заявления за временно преустановяване/възобновяване упражняването на адвокатска професия;

d. Промяна на имена, адреси, телефони;

e. Произнасяне по заявления за вписване и промени на Адвокатски дружества и еднолични адвокатски дружества;

f. Произнасяне по заявления за вписване на адвокатски съдружия;

g. Разглеждане на заявления за вписване/отписване на адвокатски сътрудници.

3. Попълване състава на Комисия за защита на професионалните права на адвоката и Комисията по бюджет и финансова политика с оглед напускането на адв. Пенова на състава на Софийски адвокатски съвет, считано от 11.04.2023 г.

4. Определяне на особени представители.

4.1. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева.

4.2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител между
3 000 лева и 10 000 лв.

5. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

6. Финансово-организационни въпроси.

6.1. Обсъждане на въпроси, свързани с отношенията на Софийска адвокатска колегия с дружество, предоставящо туристически услуги в периода 2018-2020 г.и платените към него суми.

6.2. Обсъждане на въпрос за разпореждане с движими вещи (вино и други спиртни напитки), разположени в складово помещение на САК, за да бъде оптимизирано ползването на помещението.

6.3. Обсъждане на условията за ползване и заплащане на почивки в ОД Лозенец през летен сезон 2023 г. ;

6.4. Обсъждане на възможността за провеждане на пролетни и есенни семинари в ОД на САК в с.Лозенец;

6.5. Обсъждане на промяна на приетите на 05.04.2023 г. Правила за ползване на библиотека/споделен офис на САК.

7. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

8. Обсъждане на въпроси, свързани с участието на САК в международни организации и планиране на мероприятия с международно участие.

8.1. Определяне на представители на САК в постоянните комисии на Федерацията на европейските адвокатури (FBE) и представител на Националния комитет на България в Международния съюз на адвокатите.

8.2. Обсъждане на начини, по които да бъде отбелязан Деня на адвоката 22-ри ноември 2023 г., включително чрез конференция с международно участие.

9. Дисциплинарни въпроси.

10. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

11. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне