Протокол № 32 от 15.10.2013

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 32

На 15.10.2013г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.   Кадрови;

2.   Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.   Дисциплинарни преписки;

4.   Приемане на доклад и оферта за издаване на технически  паспорт за сградите в ОД „Лозенец”;

5.   Анализ на проведения семинар по НПК от есенната сесия за повишаване на професионалната квалификация на адвокатите;

6.   Организиране на семинар по административно право и процес;

7.   Молби по чл.36ЗА;

8.   Обсъждане причините за липсата на кворум за заседанието на 08.10.2013 година;

9.   Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3. Албена Василева Пенова

4. Александър Василев Хамънов

5. Владислав Александров Янев

6. Елка Бойчова Пороминска

7. Ивайло Димитров Данов – Зам.председател

8. Константин Петров Димитров

9. Пейчо Йорданов Пейчев

10. Христо Иванов Христов

11. Чавдар Георгиев Тончев

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Ирина Василева Начкова

2.      Георги Ламбрев Бакалов

3.      Ана Драгомирова Велкова

4.      Валентина Видинова Адиркова-Георгиев

 

Присъстват резервни членове:

1. Тодор Филипов

2. Пламен Ангелов

 

Присъства представител на КС:

1.      СВ. Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Симеон Иванов

Станчев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 03.10.2013г.

2.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Станимир  Донков

Добрев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 04.10.2013г.

3.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Иван Петков

Дюлгеров от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 10.10.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Отписва адвокат Елена Димитрова Чалева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 14.10.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Отписва адвокат Силвия Георгиева Георгиева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.10.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Р Е Ш И:

На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на

САК  адвокат Мария Георгиева Стоянова, считано от 22.09.2013 година.

На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на

САК  адвокат Иван Илиев Лилов, считано от 01.10.2013 година.

На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на

САК  адвокат Верка Иванова Ралчева, считано от 23.02.2010 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.Уважава 24 броя заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 “ ЗА “ – единодушно.

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 52 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско съдружие„Алаванос и Тотев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Теодора Костадинова Златева и вписва Инна Костадинова Златева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва Анна Олегова Чанова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Йонев, Вълков, Ненов” и вписва Венцислав Динков Тодоров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Йонев, Вълков, Ненов” и вписва Радослав Миленов Милков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско съдружие „Костова и Петров” и вписва Карина Орлинова Чунева в специалния регистър на Адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.  

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” и

отписва Десислава Пламенова Тодорова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” и

отписва Валентина Марчева Димова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Николова, Димитров и

партньори” и отписва Светлин Илиянов Начков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Вълков, Урдев и

партньори” и отписва Мериам Хилмиева Хилмиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

Адвокат Велкова влиза в залата в 15.25 часа.

Адвокат Бакалов влиза в залата в 15.35 часа.

Адвокат Адиркова влиза в залата в 15.50 часа.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, часът е 16.05. Давам петнадесет минути почивка.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА”

                       1 „ПРОТИВ” – Пейчев

                       1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Хамънов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Одобрява доклад на адвокат Христо Христов за необходимостта от издаване на технически паспорт за сградите на САК в ОД Лозенец.     

Одобрява договор за архитектурно-конструктивно обследване, конструктивна оценка за сеизмичната осигуреност и изготвяне на технически паспорт за обект ОД Лозенец на САК на фирма ВиПрожект.

 

            ХАМЪНОВ: - Аз се въздържам само по отношение на предложението, което направих за начина на плащане.

 

 

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

 

Възлага на Комисията за повишаване на професионална квалификация в срок до 22.10.2013 година да изготви проект за организиране и провеждане на семинар по административно право и процес.

Адвокат Велкова излиза от залата.

Гласували: 9 „ЗА”

                     3 „ПРОТИВ” – Пороминска, Хамънов, Пенова

                     1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Бакалов.

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Да продължи заседанието до приключване на точка разни.

 

По точка девета от дневния ред:

           

Гласували: 10 „ЗА”

                       2 „ПРОТИВ” – Пороминска, Хамънов

                       1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Янев

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Лъчезар Спасов – библиотекар към САК за нуждите на библиотеката да се отпуснат 800,оо  (осемстотин) лева за подвързия на периодични издания, както и на ДВ.

 

 

            Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл. 18, т. 5/ЗПП заверява 368 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

           

           

Гласували: 11 „ЗА”

                                   1 „ПРОТИВ” - Пороминска

                                   1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Дончев

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Насрочва извънредно заседание на САС за 22.10.2013 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Поради изчерпване на дн. ред закривам заседанието към 17.50 часа.

 

 

                                                                       Адв.Петър Китанов .......................................

                                                                                  /Председател на САК /

 

                                                                       Адв. Владимир Дончев ................................

                                                                                  /Секретар на САС/

Споделяне