Дневен ред за 16.03.2022


ДНЕВЕН РЕД

за редовното заседание на Съвета на САК
на 16.03.2022 г., сряда, 14.00 ч.

1. Прием.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в ста-тута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

3.1. Разглежда и приема Правила за избор на адвокат за особен представител на страни в произ-водства, при размер на възнаграждението над 10 000 лв., изготвени от Комисията за прилагане на ЗПП.

3.2. Определя адвокати от САК за особени представители на страни по дела на случаен прин-цип.

4. Разглеждане и приемане на предложение на САС за вписване в НРПП на основание чл. 33, ал. 3 ЗПП на адвокати, членове на САК, подали заявления по образец в периода 15.09.2021 г. - 15.03.2022 г.

5. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

6. Разглеждане на оферти – технически и ценови предложения за премахване на сградата в с. Лозенец, общ. Царево, съгласно „Проект за разрушаване на съществуващата сграда на „Столова с кухня и лекционна зала“ към Оздравителен дом на САК в УПИ II, кв.18, ПИ 44094.501.39, с. Лозенец, общ. Царево“, извозване на строителните отпадъци и почистване на строителния обект, както и вземане на решение за сключване на договор с избрания изпълни-тел.

7. Финансови въпроси.

7.1. Одобряване на разход за заплащане на такса за извозване на строителните отпадъци във връзка с премахване на сградата по т.5.

7.2. Предоставяне на информация и взимане на решения за одобряване на разходи на стойност над 2 000 лева във връзка с организираните инициативи за подпомагане на граждани или жители на Украйна, които търсят убежище в Република България.

7.3. Обсъждане на постъпили предложения от адвокати, членове на САК на възможността за предоставяне на почивната база на САК, с. Лозенец за настаняване на украински бе-жанци.

8. Обсъждане на Доклад на сформираната с решение № 957 на САС работна група.

9. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

10. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

11. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здра-вословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

12. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

13. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE в София – юни 2022 г., както и определяне на теми, подтеми, лектори, финансови и организационни въпроси.

14. Доклад относно предприетите действия относно Решение на МС № 96/25.02.2022 г. на Министерски съвет на САК.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Споделяне