Дневен ред за 02.03.2022


ДНЕВЕН РЕД

за редовното заседание на Съвета на САК
на 02.03.2022 г., сряда, 14.00 ч.

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Финансови въпроси.

5.1. Обсъждане на актуализирана ценова оферта на МЦ „Ориндж“ ООД за извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на адвокати от САК (здравна профилак-тика) съгласно пакета за профилактични прегледи и изследвания, за който вече има взето ре-шение, и вземане на решение за сключване на договор за профилактични медицински прегле-ди и изследвания с посочения медицински център.

5.2. Разглеждане на доклад, изготвен от Иван Митев – домакин на САК, за състоянието на канторите, собственост на САК в Търговския дом и необходимостта от извършване на ремонтни дейности – неотложни и планувани в рамките на съответното перо в бюджета на САК за 2022 г.

6. Обсъждане на въпроси, свързани с договорните взаимоотношения с „Бисофт“ ЕООД по специално Доклад на сформираната с решение № 957 на САС работна група в състав: адвокат Стефан Марчев, адвокат Мирослав Мичев, адвокат Христо Хинов, адвокат Ива Згурова, адвокат Жана Кисьова и адвокат Евгения Гечева с анализ на договорите и цялата кореспонденция във връзка с тях и предложение за възможни действия.

7. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

8. Приемане на Декларация от Съвета на САК, осъждаща военната агресия в Украйна.

9. Вземане на решение за възможни действия от Съвета на САК и адвокатите от САК за подпомагане на украински и други граждани, пострадали от войната в Украйна, търсещи убежище у нас, които се нуждаят в тази връзка от правна помощ и правни консултации.

10. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

11. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

12. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

13. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE в София – юни 2022 г., както и определяне на теми, подтеми, лектори, финансови и организационни въпроси.

14. Обсъждане на Решение № 96/25.02.2022 г. на Министерски съвет на Република България и на възможностите на Съвета на САК да предприеме действия по атакуването му на основание чл. 89, т. 5 ЗА в защита професионалните права на всички адвокати от САК.

15. Обсъждане на информация за разработването на новия сайт на Софийска адвокатска колегия.

16. Вземане на решение за условията за провеждане на редовното заседание на САС на 16.03.2022 г. и за условията за излъчването му в закритата секция на новия сайт на САК.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Споделяне