Дневен ред за 16.02.2022

ДНЕВЕН РЕД

за редовното заседание на Съвета на САК
на 16.02.2022 г., сряда, 14.00 ч.

1. Прием на адвокати.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Финансови въпроси.

5.1. Обсъждане на условията за отпускане на средства от бюджета на САК за лични предпазни средства - средства за корекция на зрението /очила/ на служителите на САК, които са на трудов договор, за работата им с видеодисплеи при условията и реда на Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

5.2. Обсъждане на оферти за изработка, доставка и монтаж на оборудване за „Библиотеката и споделен офис“ на САК, находяща се в гр. София, бул. “Витоша“ 1а, кантора 203, Търговски дом и вземане на решение за сключване на договор за изработка, доставка и монтаж на оборудване (от PVC или от MDF) за „Библиотеката и споделен офис“ на САК, находяща се в гр. София, бул. “Витоша“ 1а, кантора 203, Търговски дом.

5.3. Обсъждане на оферта на МЦ „Ориндж“ ООД за сключване на Договор за профилактични медицински прегледи и изследвания на адвокати от САК (здравна профилактика) и вземане на решение за сключване на договор за профилактични медицински прегледи на адвокати от САК за 2022 г.

5.4. Възлагане на вземане на решение за събиране на оферти за премахване на сградата в с. Лозенец, общ. Царево, съгласно Проект за разрушаване на съществуващата сграда на „Столова с кухня и лекционна зала“ към Оздравителен дом на САК в УПИ II, кв.18, ПИ 44094.501.39, с. Лозенец, общ. Царево“.

5.5. Обсъждане и вземане на решение за закриване на банковата сметка на САК в „Райфайзенбанк“ (България) ЕАД и прехвърляне на паричните средства от нея в друга банка.

6. Обсъждане на въпроси, свързани с договорните взаимоотношения с „Бисофт“ ЕООД по повод Писмо изх. № 259/09.02.22 г. от САК и приложения към него проект на Договор за обработка на лични данни, както и материалите и информацията, предоставени от „Бисофт“ ЕООД във връзка с тях.

7. Дисциплинарни въпроси.

7.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

7.2. Вземане на решение за определяне на обвинител по д.п. № 424/2021 г. срещу адв. Владислав Стоянов Бачев.

8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

10. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

11. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството относно организиране на кръгла маса на тема: „Родителското отчуждение“.

12. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE в София – юни 2022 г., както и определяне на теми, подтеми, лектори, финансови и организационни въпроси.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Споделяне