Дневен ред за 12.01.2022

ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на Съвета на САК

на 12.01.2022 г., сряда, от 14.00 ч.

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Вземане на решения, свързани с организацията и провеждането на редовното Общо събрание на адвокатите от САК.

5.1. Определяне на състав на избирателните бюра по провеждане на избор за делегати от САК за Общото събрание на адвокатите от страната.

5.2. Вземане на решение за създаване на необходимата организация за допускане до Общото събрание на адвокатите от САК, насрочено за 29.01. и 30.01.2022 г. в Хотел „Рамада“, на лица, отговарящи на условията на т. 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и за осигуряване на възможност за дистанционно участие в събранието.

6. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2022 г.

6.1 Вземане на решение за подновяване на договора за групова застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за адвокатите от САК, съгласно предложение на [Застрахователен Брокер].

6.2. Вземане на решение относно предложение от „ВИП Кеш сълушънс“ ЕАД за промяна на условията по Договор № 3144/CIT§CP/2012 за обработка и транспорт на ценни пратки, касаещо промяна на таксите за касова и инкасова дейност.

6.3. Вземане на решение за закупуване на ваучери за храна за 2022 г.

7. Вземане на решение за отправяне на искане/становище до Висшия адвокатски съвет за приемане на промени в Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

8. Дисциплинарни преписки.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Споделяне