Протокол №37 от 15.12.2021

П Р О Т О К О Л

№ 37

На 15.12.2021г. от 14.00ч. се проведе редовно изнесено заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 1. Клетва.
  1. Прием на адвокати и младши адвокати.
  2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.
 1. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.
 2. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

Докладва: адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява проверените от членове на съвета отчети на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията им от НБПП.

 1. Финансови въпроси.

6.1. Обсъждане на оферти за сключване на Договор за профилактични медицински прегледи на адвокати от САК (здравна профилактика) и вземане на решение за сключване на договори з апрофилактични медицински прегледи на адвокати от САК за 2022 г.

6.2.Вземане на решение за сключване на Договор за ползване на правно-информационни системи през 2022 г.

6.3.Обсъждане на въпроса за заплащане на встъпителни вноски при повторно вписване на в колегията и заплащаните такси от адвокати от САК.

6.3.1. Софийски адвокатски съвет отменя предходно свое Решение №300, прието с Протокол 21/16.06.2021 г. на САС, и приема да освободи адвокатите от повторно внасяне на встъпителна вноска при следните условия:

- Адвокати членове на САК с адвокатски стаж повече от 5 години (независимо от адвокатската колегия, в която е натрупан), които вече веднъж са заплатили встъпителна вноска по сметка на САС при първоначалния си прием в колегията, ако са били отписани на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 – по тяхна молба, поради несъвместимост/пречки по чл. 5 ЗА, и при поставяне под запрещение, и са заявили повторно вписване в срок до 3 години след отписването, не следва да заплащат нова встъпителна вноска към САК;

- Адвокати членове на САК с адвокатски стаж повече от 5 години (независимо от адвокатската колегия, в която е натрупан), които вече веднъж са заплатили встъпителна вноска по сметка на САС при първоначалния си прием в колегията, ако са били отписани на основание чл. 22, ал. 1, т .3 – заради лишаване от право да упражняват адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5 ЗА, и са заявили повторно вписване в срок до 3 години след отписването, не следва да заплащат нова встъпителна вноска на САК.

6.3.2. Софийски адвокатски съвет да отправи предложение до Висшия адвокатски съвет за приемане на аналогични решения за освобождаване от повторна встъпителна вноска към бюджета на ВАдС на същите групи адвокати и отмяна на предходно решение № 1784/22.04.2016 г. на ВАдвС.

6.3.3. Софийски адвокатски съвет да отправи предложение до Висшия адвокатски съвет за уеднаквяване на критериите за освобождаване от членски внос към САК, и към ВАдС по отношение на адвокати, навършили 75-годишна възраст и адвокати, майки на деца до 2-годишна възраст, считано от месеца, следващ раждането на детето до навършване на 2 години.

6.3.4. Софийски адвокатски съвет на основание чл. 89, т. 4 и т. 19 от ЗА определя следните такси за вписване във водените регистри на адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските сътрудници:

- такса за вписване на адвокатско дружество, включително еднолично: 150 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 – 75 лв;

- такса за вписване на промени относно адвокатско дружество, включително за заличаване: 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 – 25 лв;

- такса за вписване на адвокатско съдружие – 100 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 – 50 лв.

- такса за вписване на промени относно адвокатско съдружие, включително за заличаване: 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 – 25 лв;

- такса за вписване на адвокатски сътрудник 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 – 25 лв.

6.3.5. Софийски адвокатски съвет като взе предвид, че към момента се събират такси и встъпителни вноски въз основа на различни решения на адвокатския съвет, вземани по различно време, които не са обобщени и надлежно оповестени, приема Тарифа за таксите и вноските, заплащани на Софийска адвокатска колегия, която представлява Приложение към настоящото решение.

6.4. Разглеждане и обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на САК за 2021 г.

6.5. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2022 г.

6.6. Вземане на решение за заплащане на допълнителни възнаграждения на служителите на САК в съответствие с Вътрешните правила за работната заплата на САК.

7. Дисциплинарни преписки.

7.1. Дисциплинарни преписки, образувани срещу адвокати по писмени съобщения.

7.2. Дисциплинарни преписки, образувани срещу адвокати, които не са заплатили дължимите вноски към адвокатския съвет.

8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал.

3 от Закона за адвокатурата.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

10. Доклад за установените и настъпили обстоятелства в хода на проверката, извършена от САК по искане на Председателя на Софийски апелативен съд, направено с Писмо изх.№ 9999/14.10.2021 г. и вземане на решение за предприемане на действия по сезиране на компетентните съгласно Закона за съдебната власт органи.

Заседанието се проведе на 15.12.2021г., от 14.00 часа, в ЦОА „Кръстю Цончев“, с председателстващ адвокат Христо Хинов.

Присъстват основни членове на САС:

1. Христо Владов Хинов – председателстващ заседанието

2. Стефан Николаев Марчев - Председател

3. Албена Василева Пенова – Секретар

4. Валентина Драйчева Бакалова

5. Вера Руменова Даскалова

6. Десислава Методиева Миразчийска

7. Жана Иванова Кисьова

8. Златка Стефанова Динева /ключва се по-късно/

9. Ива Иванова Згурова-Шопова

10. Ивайло Кръстев Костов

11. Катерина Владимирова Граматикова

12. Лидия Въчева Дикова

13. Лили Николова Лозанова

14. Мирослав Тодоров Мичев

15. Петьо Димитров Славов

Не присъстват основни членове:

...

Присъстват резервни членове на САС:

1. Александър Андонов Бояджиев

2. Александър Ивайлов Тонев

3. Антон Йорданов Стефанов

4. Евгения Петрова Гечева

5. Маргарита Руменова Димитрова

6. Силвия Йорданова Спасова

Не присъстват резервни членове

 1. 1.Александър Димитров Машев
 2. 2.Ваня Траянова Стоянова
 3. 3.Пламен Кирилов Киров

Не присъства представител на КС.

По точка първа точка от дневния ред:

Клетва положиха:

1. АМД – младши адвокат

2. АМА – адвокат

3. АРК - адвокат

4. ВЛД – адвокат

5. ДИК – младши адвокат

6. ЕИД - младши адвокат

7. ЖСЖ – адвокат

8. ИНР - адвокат

9. ИКВ – младши адвокат

10. КДК – младши адвокат

11. ЛИА - адвокат

12. РВТ - младши адвокат

13. ТИМ - младши адвокат

14. ХМП - адвокат

15. ХСХ – адвокат

По точка втора точка от дневния ред:

Гласували: 9 за - Пенова, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 4 въздържали се - Граматикова, Кисьова, Марчев, Лозанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 758

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва кандидата И.Н.Г. в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението, като същият следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 3 въздържали се – Дикова, Костов, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 759

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва кандидата Е.Б.С. в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението, като същата следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 2 въздържали се – Дикова, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 760

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва следните кандидати в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението:

1. Й.Д.П. - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. Й.Т.В. - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. К.Р.Д. – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. Д.В.К. - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. К.А.Л. - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. Х.С.И. - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. Ц.Т.Л. - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. Н.Р.Р. - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета точка от дневния ред:

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 2 въздържали се – Дикова, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 761

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат К.В.К. от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Ю.О.Г. от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 2 въздържали се – Дикова, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 762

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, удължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат А.Б.Б. поради болест за срок от 1 (една) година, считано от 01.11.2021 г. до 01.11.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 2 въздържали се – Дикова, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 763

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, възобновява временно преустановеното упражняване на адвокатска професия на адвокат И.И.М., считано от 07.12.2021 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 2 въздържали се – Дикова, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 764

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, удължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адвокат Н.Р.Н. поради предстоящото му назначаване на длъжност заместник-министър за срока на мандата, считано от 15.12.2021 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 1 въздържал се – Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 765

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Д.А.И. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Е.Х.Н.от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат П.Д.Д. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Г.А.В. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Е.И.В. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

е. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат М.А.Б. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

ж. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат С.К.П. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

з. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Л.З.Б. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 1 въздържал се – Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 766

На чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС, уважава 17 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 1 въздържал се – Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 767

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г., Х. и съдружници” и вписва следните промени:

Вписва като съдружник адвокат Н.Л.Х.;

Заличава като съдружник адвокат В.Р.В.;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Г., В. и съдружници” на Адвокатско дружество „Г., Х. и съдружници”.

Вписва промяна в адреса на дружеството, както следва: ...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 1 въздържал се – Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 768

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Б. ..и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Георги Каменов Георгиев.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Славов, Хинов, няма против и 2 въздържали се – Миразчийска, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 769

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Р.” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат П.Н.К.

Вписва като втори управител адвокат Д.Я.Ж.

Адвокатско дружество „Р.” се управлява и представлява от управителите адвокат К.Р.Р. Русков и адвокат Д.Я.Ж. поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 2 въздържали се – Костов, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 770

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „А.” и вписва следните промени:

Вписва нов телефонен номер - ...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 2 въздържали се – Костов, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 771

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д., М., Р. – С.” и вписва промяна в адреса на управление, както следва......

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Заседанието продължава при кворум от 15 души.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 2 въздържали се – Стефанова, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 772

Не уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Н. и п.” за вписване на промени с указание да спази Наредба № 3, чл.48, т. 1, като приложи към заявлението препис от съдебното решение за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за - Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 3 въздържали се – Стефанова, Марчев, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 773

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Еднолично адвокатско дружество „К.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против и 2 въздържали се – Стефанова, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 774

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „М.Г.” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „Г.И С“:

Заличава като съдружник адвокат ...

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „М.Г.”.

Едноличното адвокатско дружество се управлява и представлява от управителя адвокат М.Ж.Г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против и 2 въздържали се – Стефанова, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 775

а. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Х“ и отписва А.М.А. от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на адвокат С.С.Ч. и отписва С.Л.Л. от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

в. Уважава заявление на адвокат С.С.Ч. и отписва Р.С.С. от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

г. Уважава заявление на адвокат С.С.Ч. и отписва Р.А.Р. от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

д. Уважава заявление на адвокат Р.В.Ш. и отписва Б.М.М. от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

е. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Х“ и отписва Н.Е.Д. от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 3 въздържали се – Стефанова, Кисьова, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 776

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Х“ и вписва Е.М.Г. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Х“ и вписва Р.Д.В. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Х“ и вписва Д.Б.К. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Х“ и вписва С.Е.Д. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат М.Т.Т. и вписва С.Б.И. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

е. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Б.И.К. и вписва И.С.С. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта точка от дневния ред:

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 2 въздържали се – Мичев, Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 777

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– По гражданско дело № гражданско дело № 646/2020 г. по описа на Окръжен съд-София, ГО, VIII състав да бъде определена за особен представител адвокат М.К.С., а за резерва – адвокат Д.Г.К.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 2 въздържали се – Мичев, Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 778

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– По гражданско дело № .../2020 г. по описа на СГС, ГО – I-4 състав, на ответника „...ОД да бъде определена за особен представител адвокат М.Г.И., а за резерва – адвокат А.Й.Ч.

По точка пета точка от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИЯТ АДВОКАТ ХРИСТО ХИНОВ: - Колеги, точка пета - заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

МИРАЗЧИЙСКА: - Нямаме отчети.

По точка шеста точка от дневния ред:

Заседанието продължава при кворум от 14 души.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Хинов, няма против и 1 въздържал се – Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 779

Софийски адвокатски съвет отменя предходно свое Решение №300, прието с Протокол 21/16.06.2021 г. на САС, и приема да освободи адвокатите от повторно внасяне на встъпителна вноска при следните условия:

- Адвокати и младши адвокати, членове на САК, които вече веднъж са заплатили встъпителна вноска по сметка на САК при първоначалния си прием в колегията, ако са били отписани на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 – по тяхна молба, поради несъвместимост/пречки по чл. 5 ЗА, заради лишаване от право да упражняват адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5 ЗА или при поставяне под запрещение и са заявили повторно вписване в срок до 4 години след отписването, но не повече от 6 месеца от отпадане на основанието, поради което са поискали да бъдат отписани или са били отписани не следва да заплащат нова встъпителна вноска към САК.

Гласували: 10 за - Марчев, Бакалова, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 4 въздържал се – Пенова, Костов, Стефанова, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 780

Софийски адвокатски съвет да отправи предложение до Висшия адвокатски съвет за приемане на аналогични решения за освобождаване от повторна встъпителна вноска към бюджета на ВАдС на същите групи адвокати и отмяна на предходно решение № 1784/22.04.2016 г. на ВАдвС.

Заседанието продължава при кворум от 13 души.

Гласували: за 8 – Миразчийска, Хинов, Лозанова, Марчев, Дикова, Згурова, Славов, Стефанова, 3 против – Граматикова, Костов, Кисьова, 2 въздържали се – Пенова, Мичев

На основание гроното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 781

Софийски адвокатски съвет на основание чл. 89, т. 4 и т. 19 от ЗА определя следните такси за вписване във водените регистри на адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските сътрудници:

- такса за вписване на адвокатско дружество, включително еднолично: 150 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 150 лева;

- такса за вписване на промени относно адвокатско дружество, включително за заличаване: 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 50 лева;

- такса за вписване на адвокатско съдружие – 100 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 100 лева;

- такса за вписване на промени относно адвокатско съдружие, включително за заличаване: 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е2/3 от 50 лева;

- такса за вписване на адвокатски сътрудник 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 50 лева.

Гласували: 8 за - Марчев, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Славов, 3 против - Костов, Стефанова, Хинов и 2 въздържал се – Пенова, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 782

Софийски адвокатски съвет взе решение да бъдат увеличени сегашните административни разходи за проучване/проверка на сигнали и жалби, като за физически лица административните разходи за проучване/проверка на сигнали и жалби стават 50 лева, а за юридически лица, НОТАРИУСИ и ЧСИ 80 лева при запазване размера на възнаграждението, изплащано на докладчика.

Горното решение е необходимо с цел частично покриване на административния разход за жалби/сигнали, подавани от бюджетни учреждения и съдилища, за които да не се събират такси за жалби или сигнали, както и такива подавани от адвокати, в който случай също да

не се събира такса от 50 лева.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 12 за - Марчев, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Славов, Костов, Стефанова, Хинов Пенова, няма против и 1 въздържал се – Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 783

Отлага разглеждането на молба за отпускане на социална помощ на адвокат К.Н.К., адвокат от САК, с оглед уточняване на допълнителни обстоятелства.

Гласували: 12 за - Марчев, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Славов, Костов, Стефанова, Хинов Пенова, няма против и 1 въздържал се – Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 784

Софийски адвокатки съвет взе решение да оповести на сайта на Софийска адвокатска колегия обобщена информация относно събираните към момента от САК такси и встъпителни вноски от адвокати, адвокатски дружества, адвокатски съдружия от САК въз основа на различни решения на адвокатския съвет, вземани по различно време през годините назад във времето, които не са били обобщени до момента и надлежно оповестени.

Гласували: 11 за - Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Славов, Костов, Стефанова, Хинов, Пенова, няма против и 1 въздържал се – Мичев

/адв.Марчев временно не е на линия и не участва в гласуването/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 785

Софийски адвокатски съвет взе решение за сключване на договори за извършване на периодични профилактични медицински прегледи на адвокати от САК с Медицински център Свети Пантелеймон при условие, че договорът се сключи по индивидуалните цени на услугите, включени в пакета, като се заплаща за всеки индивидуално за предоставена медицинска услуга.

Гласували: 7 за - Лозанова, Згурова, Славов, Пенова, Дикова, Костов, Кисьова, 3 против – Хинов, Миразчийска, Граматикова и 2 въздържали се – Стефанова, Мичев

/адв.Марчев временно не е на линия и не участва в гласуването/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 786

Софийски адвокатски съвет взе решение за сключване на договори за извършване на периодични профилактични медицински прегледи на адвокати от САК с Медицински център САНУС 2000 при условие, че договорът се сключи по индивидуалните цени на услугите, включени в пакета, като се заплаща за всеки индивидуално за предоставена съответна медицинска услуга.

Гласували: 11 за - Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Славов, Костов, Стефанова, Хинов, Пенова, няма против и 1 въздържал се – Мичев

/адв.Марчев временно не е на линия и не участва в гласуването/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 787

Софийски адвокатски съвет приема да бъде изплатено допълнително възнаграждение на служителите на САК през м. декември в размер до 13 000 лева, съгласно доклад, изготвен от председателя, адв. Стефан Марчев, с посочени конкретни длъжности и размер на възнаграждението, посочено в доклада, като се добави и допълнително възнаграждение от 200 лева и за втория хигиенист, която е назначена на граждански договор.

По точка седма точка от дневния ред:

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Хинов, няма против и 1 въздържал се - Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 788

На осн. чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Г.Д.М., като дисциплинарна преписка № 447/2021г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Хинов, няма против и 1 въздържал се - Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 789

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Т.Н.М., като дисциплинарна преписка № 538/2021г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Хинов, няма против и 1 въздържал се - Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 790

Отлага разглеждането на доклада по дисциплинарна преписка № 449/22021 г. образувана срещу адвокат О.Г.С. за 12.01.2022 г., за определяне на нов докладчик и доклад, за която дата максимално напред да се изтегли разглеждането на доклада в дневния ред.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Хинов, няма против и 1 въздържал се - Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 791

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Л.К.В., като дисциплинарна преписка № 762/2021г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Хинов, няма против и 1 въздържал се - Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 792

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Г.Р.К., като дисциплинарна преписка № 607/2021г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Хинов, няма против и 1 въздържал се - Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 793

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат К.А.И., като дисциплинарна преписка № 768/2021г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Хинов, няма против и 1 въздържал се - Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 794

Отлага разглеждането на дисциплинарни преписки № 439/2021 г. срещу адвокат В.С.С. и № 435/2021 г. срещу адвокат В.С.С. за 12.01.2022 г.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Хинов, няма против и 1 въздържал се - Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 795

На осн.чл.137, ал.5 от Закона за адвокатурата, Софийският адвокатски съвет прекратява следните дисциплинарни преписки: ДП № 493/2021 г., ДП № 539/2021 г., ДП № 565/2021 г., ДП № 586/2021 г., ДП № 611/2021 г., ДП № 618/2021 г., ДП № 669/2021 г., ДП № 751/2021 г., ДП № 760/2021 г., които са образувани предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от адвокатите неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски за периода от м.04.2021 г. до м.09.2021 г. включително.

След образуване на посочените преписки на всеки от адвокатите е изпратено уведомление по чл.137, ал.1 от ЗА. По данни от счетоводството на колегията, всички посочени по-горе адвокати са заплатили дължимите вноски, за които са образувани горните дисциплинарни преписки, в срока за обяснение по чл.137, ал.1 от ЗА. Към датата на настоящия доклад задълженията им за периода от м.04.2021 г. до м.09.2021 г. са погасени.

Предвид така установеното от фактическа страна Софийският адвокатски съвет счита, че към момента нарушенията по чл.49, ал.1 от ЗА, допуснати от колегите, са отстранени, поради което не е налице основание за образуване на дисциплинарно производство спрямо всеки от тях.

Водим от горното, Софийският адвокатски съвет постанови настоящото решение да не образува дисциплинарни производства, като прекрати следните дисциплинарни преписки:

- ДП № 493/2021 г., ДП № 539/2021 г., ДП № 565/2021 г., ДП № 586/2021 г., ДП № 611/2021 г., ДП № 618/2021 г., ДП № 669/2021 г., ДП № 751/2021 г., ДП № 760/2021 г.,

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Хинов, няма против и 1 въздържал се - Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 796

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата (ЗА) се приемат предложенията по внесените доклади в резултат от извършена проверка по дисциплинарни преписки № 462/2021, 456/2021г., 466/2021 г., № 516/2021 г., № 519/2021 г., № 521/2021 г., № 535/2021 г., № 547/2021 г., № 567/2021 г., № 569/2021 г., № 570/2021 г., № 579/2021 г. , № 583/2021 г., № 592/2021 г., № 599/2021 г., № 601/2021 г., № 603/2021 г., № 616/2021 г., № 637/2021 г., № 640/2021 г., № 641/2021 г., № 670/2021 г., № 673/2021 г, № 679/2021 г., № 685/2021 г., № 701/2021 г., № 723/2021 г., № 738/2021 г. , № 757/2021 г., 692/2021 г., № 749/2021 г. образувани срещу адвокати от САК предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски към САК и ВАдвС за периода от м.04.2021 г. до м.09.2021 г. включително.

След образуване на всяка от преписките на колегите е изпратено уведомление и е предоставена възможност за подаване на обяснения съобразно чл.137, ал.1 от ЗА. Въпреки предоставената възможност, към датата на настоящия доклад остават непогасени вноски към САК и ВАдвС за периоди, посочени конкретно за всеки от случаите в съответния доклад.

Предвид така установеното от фактическа страна адвокатския съвет намира, че от страна на колегите са извършени нарушения по чл.49, ал.1 от ЗА, които към датата на настоящия доклад не са отстранени, поради което е налице основание за образуване на дисциплинарно производство.

По тези съображения и на основание чл. 137, ал. 5 от ЗА, Софийският адвокатски съвет постанови настоящото решение, с което се образуват дисциплинарни производства срещу следните адвокати от САК, за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски към САК и ВАдвС, за периоди, както са отразени в предложението по изготвения по всяка една дисциплинарна преписка доклад, а именно:

№ 462/2021, 456/2021г., 466/2021 г., № 516/2021 г., № 519/2021 г., № 521/2021 г., № 535/2021 г., № 547/2021 г., № 567/2021 г., № 569/2021 г., № 570/2021 г., № 579/2021 г. , № 583/2021 г., № 592/2021 г., № 599/2021 г., № 601/2021 г., № 603/2021 г., № 616/2021 г., № 637/2021 г., № 640/2021 г., № 641/2021 г., № 670/2021 г., № 673/2021 г, № 679/2021 г., № 685/2021 г., № 701/2021 г., № 723/2021 г., № 738/2021 г. , № 757/2021 г., 692/2021 г., № 749/2021 г.

На осн.чл. 137, ал.7 ЗА, определя членовете на дисциплинарната комисия да изготвят, внесат и поддържат дисциплинарните обвинения пред ДС при САК.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Хинов, няма против и 1 въздържал се - Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 797

Отлага разглеждането на ДП № 457/2021 г., ДП № 461/2021 г., ДП № 463/2021 г., ДП № 505/2021 г., ДП № 512/2021 г., ДП № 525/2021 г., ДП № 533/2021 г., ДП № 572/2021 г., ДП № 638/2021 г., ДП № 741/2021 г. и ДП № 746/2021 г., за следващо заседание на съвета.

Гласували: 9 за - Марчев, Пенова, Граматикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, няма против и 3 въздържали се – Мичев, Дикова, Хинов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 798

Софийски адвокатски съвет отхвърля искането на ВАдвС да определи член от САС, който да поддържа обвинение по дисциплинарна преписка № 424/2021 г. образувана срещу адвокат В.С.Б. предвид липсата на законово основание за това член на САС да поддържа обвинение по решение за образуване на дисциплинарно производство, което е прието от ВАдвС и при определен от ВАдвС обвинител – член на ВАдвС.

Заседанието продължава при кворум от 12 души.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 8 за – Кисьова, Граматикова, Згурова, Лозанова, Дикова, Марчев Миразийска, Хинов, 3 против - Костов, Пенова, Славов и 1 въздържал се – Мичев

На основание гроното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 799

Уважава заявление вх.№ 7019/15.11.2021г. на АДД „...“ за определяне на адвокатско възнаграждение по реда на чл.36, ал.3 от ЗА срещу клиента „...“ ЕООД.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 11 за – Марчев, Пенова, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 1 въздържал се – Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 800

Софийски адвокатски съвет възлага на председателя на САК, адвокат Стефан Марчев, да отправи искане до министъра на правосъдието за извършване на проверка по фактите, установени във връзка с проучване по писмо, изх. 9999/14.10.2021 г. до председателя на САС, като се извърши проверка за евентуално извършени дисциплинарни нарушения.

Гласували: 11 за – Марчев, Пенова, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 1 въздържал се – Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 801

Софийски адвокатски съвет отлага обсъждането на т.6.5 от предварително обявения дневен ред - обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2022 г. за следващо заседание на софийски адвокатски съвет.

Гласували: 11 за – Марчев, Пенова, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 1 въздържал се – Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 802

Софийски адвокатски съвет свиква извънредно заседание на съвета за 12.01.2022 г. (сряда) от 14 часа.

Гласували: 11 за – Марчев, Пенова, Граматикова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Славов, Хинов, няма против и 1 въздържал се – Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 803

Да се предоставят ваучери за храна на стойност 140 лева на служители от фирма БОС, които охранят двата счетоводни салона в сградите на САК, както и на хигиениста, служител към САК, която е на граждански договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИЯТ АДВОКАТ ХРИСТО ХИНОВ: - Колеги, с това изчерпахме дневния ред.

Благодаря ви за търпението и весели празници.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Аз искам да благодаря на колегата Хинов за това, че се нагърби да води заседанието в тази обстановка и на заместник-председателя, която също не е в добро здравословно състояние, но също се включи, за което й да благодаря, и на всички вас да благодаря. Да ви пожелая весели празници и здраве.

адв.Христо Хинов: ..................

/председателстващ заседанието/

адв.Албена Пенова:..................

/Секретар на САС/

адв.Христо Хинов: ..................

/председателстващ заседанието/

адв.Албена Пенова:..................

/Секретар на САС/

Споделяне