Протокол №34 от 17.11.2021

П Р О Т О К О Л

№ 34

На 17.11.2021г. от 14.16ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1.Клетва.

2.Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3.Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

4.Финансови въпроси.

4.1. Вземане на решение за закупуване на бойлер за Хижа

„Адвокат“ и ремонт на отоплителната инсталация.

4.2. Доклад от главния счетоводител за приходите и разходите в бюджета на САК към 31.10.2021 г.

4.3. Вземане на решение за продажба на лек автомобил – марка Honda, модел Shuttle, с рег. № СА 8206 ТВ.

4.4. Информация за изпълнението на сключените договори за здравна профилактика на адвокати от САК и вземане на решение за удължаване на прекратения договор с „Лора - Медицински център“ ЕООД до 31.12.2021 г.

5. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

6. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

7. Дисциплинарна дейност.

7.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки.

7.2. Доклад за организацията на дисциплинарната дейност на САК

и обсъждане на Правила за организация на дисциплинарната дейност на Софийски адвокатски съвет.

8.Вземане на решение за начин на отбелязване на 22 ноември - ден на българската адвокатура.

9.Вземане на решение за насрочване на 24.11.2021 г. на съвместно заседание адвокатския съвет, дисциплинарния съд и контролния съвет на САК за избор по реда на чл. 101, ал. 1 ЗА на избирателна комисия за делегати.

10.Информация за изпълнението на договора за изработване на нов сайт на Софийска адвокатска колегия и вземане на решения по повод изработването на нов сайт.

11.Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

12.Доклад на адвокат Константин Димитров относно 65-тия Конгрес на Международния съюз на адвокатите със седалище в гр.Париж.

13. Обсъждане на въпроси, свързани с изпълнение решението на съвета на САК за промяна на щатното разписание.

Присъстват основни членове:

 1. Стефан Николаев Марчев
 2. Албена Василева Пенова
 3. Валентина Драйчева Бакалова /включва се по-късно/
 4. Десислава Методиева Миразчийска
 5. Жана Иванова Кисьова
 6. Златка Стефанова Динева
 7. Ива Иванова Згурова-Шопова
 8. Ивайло Кръстев Костов
 9. Катерина Владимирова Граматикова
 10. Лидия Въчева Дикова
 11. Лили Николова Лозанова
 12. Мирослав Тодоров Мичев /включва се по-късно/
 13. Петьо Димитров Славов
 14. Христо Владов Хинов

Не присъства основен член:

 1. Вера Руменова Даскалова

Присъстват резервни членове:

1. Евгения Петрова Гечева

2. Ваня Траянова Стоянова

3. Силвия Йорданова Спасова

4. Александър Андонов Бояджиев

5. Маргарита Руменова Димитрова

Не присъстват резервни членове:

1. Александър Ивайлов Тонев

2. Александър Димитров Машев

3. Пламен Кирилов Киров

4. Антон Йорданов Стефанов

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1. А.П.К. - младши адвокат

2. Г.О.М. - адвокат

3. Д.С.М. - младши адвокат

4. Е.И.И. - адвокат

5. Е.И.М. – младши адвокат

6. И.К.В. – младши адвокат

7. М.О.Г. - адвокат

8. С.Н.Б. – адвокат

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 673

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Г.Г.Р. от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат С.А.Х. от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 674

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, възобновява упражняването на адвокатската професия на адвокат П.П.П., считано от 17.11.2021г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 675

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Д.Т.П. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Б.С.Т. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Д.П.Т. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Т.С.Д. от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Й.Л.Ш. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

е. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Е.С.Т. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

ж. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Я.Д.Д. от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 676

На основание чл.22, ал.1, т.3 във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат В.Д.Т. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия за срок от 6 месеца.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Заседанието продължава при кворум от 13 души.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 677

На основание чл.22, ал.1, т.3 във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат С.Г.И. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия за срок от 12 месеца.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 678

а. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат А.Л.М., считано от 08.07.2021 г.

б. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат С.П.П., считано от 27.10.2021 г.

в. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Б.И.Х., считано от 28.10.2021 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 679

На чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС, уважава 15 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 680

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Д.” и вписва по партидата на Адвокатско дружество „Д. и А.” следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Д.И.А.

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование „Еднолично адвокатско дружество Д.“.

Вписва промяна в адреса на управление, както следва: ......

Едноличното дружество се управлява и представлява от управителя адвокат Г.Т.Д.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 681

Уважава заявление на Адвокатско дружество „В. и Ч.” и вписва промяна в адреса на управление на дружеството, както следва: .......

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 682

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Я. и с.” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Д.П.Д.;

Вписва като съдружник адвокат М.И.Б. от Адвокатска колегия Пловдив;

Вписва промяна в адреса на дружеството, както следва: ......

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 683

Уважава заявление на Адвокатско дружество „В. и К.” и вписва по партидата на дружеството следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Г.С.В.

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование „Еднолично адвокатско дружество В. и К.“.

Едноличното адвокатско дружество се управлява и представлява от управителя адвокат В.Г.К.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 684

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д.П. и Т.” и вписва по партидата на Адвокатско дружество „Д.П. и К.” следните промени:

Заличава като съдружник и управител адвокат Н.К.К.;

Вписва като съдружник адвокат И.Г.Т. от Адвокатска колегия Шумен;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Д., П. и К.“ на Адвокатско дружество „Д., П. и Т.“;

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от адвокат Т.А.Д. и адвокат Н.П.П. заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 685

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „В.Д.“ и вписва по партидата на Адвокатско дружество „П. и Д.” следните промени:

Заличава като съдружник адвокат С.П.П. поради смърт;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „В.Д.“.

Едноличното адвокатското дружество ще се управлява и представлява от адвокат В.В.Д.

С оглед особеностите на Наредба № 3 на ВАдвС за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и на единните адвокатски регистри и съгл.чл.48, т.1 от Наредба № 3 от 20.11.2020 г. отразяването на самото вписване в адвокатския регистър ще се извърши след представяне на решение на СГС за промяна на горните обстоятелства, подлежащи на вписване.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 686

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Й., Р. и с.” и вписва следните промени:

Вписва като член на управителния съвет адвокат Я.С.Р.

Адвокатското дружество ще се управлява от управителен съвет в състав: адвокат С.Д.Й., адвокат М.А.Р., адвокат Д.П.Й., адвокат П.И.Б. и адвокат Я.С.Р. Всеки един от членовете на управителния съвет има право да представлява дружеството и да действа от негово име самостоятелно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 687

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Д. и А.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 688

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Г.Т.” и вписва по партидата на Адвокатско дружество „Т.Б.“ следните промени:

Заличава като съдружник адвокат И.Е.Б.;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование „Еднолично адвокатско дружество Г.Т.“;

Вписва промяна в адреса на дружеството, както следва: ...;

Едноличното адвокатско дружество се управлява и представлява от управителя адвокат Г.В.Т.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 689

а. Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „М.А.“ и отписва П.Б.П. от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „П, А. и п.“ и отписва Д.Н.И. от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

в. Уважава заявление на Адвокатско дружество „А“ и отписва Ц.Е.Л. от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 690

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „С и с“ и вписва Д.В.В. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат И.Т.Л. и вписва Й.Н.М. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско съдружие „П Ю А“ и вписва З.М.З. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско съдружие „П Ю А“ и вписва Д.П.С. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Й Р и с“ и вписва Щ.Н.Т. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

е. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Й Р и с“ и вписва С.Г.А. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Заседанието продължава при кворум от 14 души.

Гласували: 14 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 691

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– По изпълнително дело № ....., по описа на ЧСИ М.Б., с рег.№ ..., район на действие СГС, на длъжниците А.Р.Н. и Я.Б.А. да бъде определен за особен представител адвокат П.П.В., а за резерва – адвокат Р.Б.Н.

Гласували: 14 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 692

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– По гражданско дело № ....../2016 г. по описа на СГС, ГО – I-5 състав, на ответника О.Д.Н. да бъде определен за особен представител адвокат М.И.И., а за резерва – адвокат П.А.Й.

Гласували: 14 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 693

Софийският адвокатски съвет определя адвокат от САК за особен представител само когато искането отговаря на изискванията на закона за определяне на такъв адвокат, а именно след посочване от съда на предмета на делото, фактическата и правна сложност, нужни за преценка на необходимата правна квалификация, както и да е определен поне минималният размер на възнаграждението по реда на чл.47, ал.6 от ГПК.

Постъпилите искания по търговско дело № 1286/2021 г. и № търговско дело № 1289/2021 г. по описа на СГС-ТО-VI-10 състав формално не отговорят на тези условия за определяне на особени представители по реда на чл.47, ал.6 от ГПК, поради което адвокатският съвет не може да упражни правомощието си да определи особен представител.

Препис от настоящото решение да се изпрати на СГС-ТО-VI-10 състав с копие до председателя на Софийски градски съд.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 14 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 694

Софийският адвокатски съвет като взе предвид, че взетото решение № 658/03.11.2021 г. за закупуване на бойлер съгласно оферта от 21.10.2021 г. на „Бултерм – България“ ООД не може да бъде изпълнено поради невъзможност доставката да бъде реализирана, взема решение да бъде закупен за нуждите на хижа „Адвокат“, находяща се в природен парк Витоша, бойлер на обща стойност, включително доставка и монтаж, не повече от 5000 лева при условията на най-добрата получена оферта.

Гласували: 14 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 695

Отлага вземането по решение за отправяне на покана до всички лица за закупуване на лек автомобил - марка Honda, модел Shuttle, с рег. № СА 8206 ТВ, първа регистрация 1999 г.

Гласували: 14 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 696

Софийският адвокатски съвет, като взе предвид, че:

- към настоящия момент от предвидените в бюджета на САК суми за

здравна профилактика, социални и културни дейности на стойност 30 000 лева са изразходвани 20 179 лева и

- че към настоящия момент сключените от САК договори за здравна профилактика с „ЛОРА – Медицински център“ ЕООД и МЦ „Санус“ ЕООД са изтекли

- че адвокати от САК поставят въпроси за възможността да ползват

профилактични прегледи в „ЛОРА – Медицински център“ ЕООД,

взе решение да бъде подписан анекс към договора от 15.09.2020 г. с „ЛОРА – Медицински център“ ЕООД, с който да бъде уговорено удължаване на срока за обслужване на адвокати от САК до 31.12.2021 г. до изчерпване на предвидените в бюджета на САК за 2021 г. суми за здравна профилактика, социални и културни дейности.

САС възлага на адвокатите Албена Пенова и Десислава Миразчийска да изискат минимум три оферти за извършване на профилактични прегледи на адвокати от САК с цел сключване на договори за здравна профилактика на адвокати на САК в проектобюджета на САК за 2022 г.

Гласували: 14 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 697

Задължава Главния счетоводител Емил Иванов в срок до 19.11.2021 г. (петък), до 17 часа да представи подробна справка по всички въпроси, формулирани в хода на обсъждането по т.1.2 и по т.4, включително да представи подробна информация за това какви са вземанията на САК от членски внос, дължим за минали години и поименен списък на адвокатите, от които се дължи към момента на справката.

По точка пета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка пета - разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

Всъщност не знам дали има готови доклади.

СЕКРЕТАРЯТ АЛБЕНА ПЕНОВА: - Нямаме.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Нямаме готови доклади.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували:, 13 за - Марчев, Кисьова Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

/адвокат Пенова временно е извън зала/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 698

Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат А.Й.К., член на САК, в размер на ..... (.....) лева с оглед на влошеното ú здравословно състояние.

По точка седма от дневния ред:

Заседанието продължава при кворум от 13 души.

Гласували: 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Дикова, Мичев, Бакалова, няма против, 3 въздържали се – Граматикова, Кисьова, Славов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 699

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да образува дисциплинарно производство срещу адвокат М.П.К.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 700

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Н.А.С.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 701

Софийският адвокатски съвет удължава срока за доклад по дисциплинарна преписка № 453/2021г. образувана срещу Л.Е.К. до 01.12.2021г.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 702

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат М.С.К. Коен, като дисциплинарна преписка № 508/2021г. се прекрати.

Заседанието продължава при кворум от 12 души.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Кисьова Миразчийска, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 703

На осн.чл.137, ал.7 от ЗА, Софийският адвокатски съвет определя адвокат Христо Хинов, член на САС, за втори обвинител по повод образувано дисциплинарно производство срещу адвокат П.И.Н. по дисциплинарна преписка № 441/2021 г., обективирано в протокол № 33/03.11.2021 г.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Кисьова Миразчийска, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 704

На осн.чл.137, ал.5 от Закона за адвокатурата, Софийският адвокатски съвет прекратява следните дисциплинарни преписки, образувани срещу адвокати от САК предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски за периода от от м.04.2021 г. до м.09.2021 г. включително.

След образуване на посочените преписки на всеки от колегите е изпратено уведомление по чл.137, ал.1 от ЗА. По данни от счетоводството на колегията, всички посочени адвокати по-долу са заплатили дължимите вноски, за които са образувани горните дисциплинарни преписки, в срока за обяснение по чл.137, ал.1 от ЗА. Към датата на настоящия доклад задълженията им за периода от м.04.2021 г. до м.09.2021 г. са погасени.

Предвид така установеното от фактическа страна Софийският адвокатски съвет счита, че към момента нарушенията по чл.49, ал.1 от ЗА, допуснати от колегите, са отстранени, поради което не е налице основание за образуване на дисциплинарно производство спрямо всеки от тях.

Водим от горното, Софийският адвокатски съвет постанови настоящото решение да не образува дисциплинарни производства, като прекрати следните дисциплинарни преписки:

- ДП № 458/2021 г., ДП № 459/2021 г., ДП № 469/2021 г., ДП № 472/2021 г., ДП № 492/2021 г., ДП № 503/2021 г., ДП № 514/2021 г., ДП № 526/2021 г., ДП № 528/2021 г., ДП № 530/2021 г., ДП № 558/2021 г., ДП № 564/2021 г., ДП № 589/2021 г., ДП № 593/2021 г., ДП № 605/2021 г., ДП № 609/2021 г., ДП № 620/2021 г., ДП № 623/2021 г., ДП № 627/2021 г., ДП № 630/2021 г., ДП № 631/2021 г., ДП № 632/2021 г., ДП № 633/2021 г., ДП № 634/2021 г., ДП № 643/2021 г., ДП № 646/2021 г., ДП № 647/2021 г., ДП № 648/2021 г., ДП № 650/2021 г., ДП № 656/2021 г., ДП № 658/2021 г., ДП № 660/2021 г., ДП № 663/2021 г., ДП № 665/2021 г., ДП № 667/2021 г., ДП № 671/2021 г., ДП № 672/2021 г., ДП № 675/2021 г., ДП № 676/2021 г., ДП № 677/2021 г., ДП № 678/2021 г., ДП № 680/2021 г., ДП № 681/2021 г., ДП № 683/2021 г., ДП № 684/2021 г., ДП № 688/2021 г., ДП № 689/2021 г., ДП № 690/2021 г., ДП № 691/2021 г., ДП № 693/2021 г., ДП № 695/2021 г., ДП № 696/2021 г., ДП № 697/2021 г., ДП № 698/2021 г., ДП № 699/2021 г., ДП № 700/2021 г., ДП № 703/2021 г., ДП № 704/2021 г., ДП № 705/2021 г., ДП № 706/2021 г., ДП № 708/2021 г., ДП № 710/2021 г., ДП № 711/2021 г., ДП № 712/2021 г., ДП № 713/2021 г., ДП № 715/2021 г., ДП № 718/2021 г., ДП № 719/2021 г., ДП № 720/2021 г., ДП № 721/2021 г., ДП № 722/2021 г., ДП № 728/2021 г., ДП № 729/2021 г., ДП № 730/2021 г., ДП № 732/2021 г., ДП № 734/2021 г., ДП № 735/2021 г., ДП № 736/2021 г., ДП № 737/2021 г., ДП № 739/2021 г., ДП № 742/2021 г., ДП № 743/2021 г., ДП № 744/2021 г., ДП № 748/2021 г., ДП № 752/2021 г., ДП № 753/2021 г., ДП № 754/2021 г., ДП № 755/2021 г., ДП № 756/2021 г., ДП № 758/2021 г., ДП № 759/2021 г.,

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Кисьова Миразчийска, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 705

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата (ЗА) се приемат предложенията по внесените доклади в резултат от извършена проверка по дисциплинарни преписки № 464/2021 г.; № 465/2021 г.; № 470/2021 г.; № 473/2021 г.; № 475/2021 г.; № 486/2021 г.; № 488/2021 г.; № 489/2021 г.; № 498/2021 г.; № 523/2021 г.; № 460/2021 г.; № 527/2021 г.; № 506/2021 г.; № 543/2021 г.; № 544/2021 г.; № 545/2021 г.; № 552/2021 г.; № 557/2021 г.; № 559/2021 г.; № 577/2021 г.; № 578/2021 г.; № 581/2021 г.; № 582/2021 г.; № 584/2021 г.; № 587/2021 г.; № 542/2021 г.; № 608/2021 г.; № 610/2021 г.; № 612/2021 г. ; № 617/2021 г.; № 624/2021 г.; № 629/2021 г.; № 645/2021 г.; № 649/2021 г.; № 651/2021 г.; № 654/2021 г.; № 659/2021 г.; № 661/2021 г. и № 662/2021 г., образувани срещу адвокати от САК предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски към САК и ВАдвС за периода от м.04.2021 г. до м.09.2021 г. включително. След образуване на всяка от преписките на колегите е изпратено уведомление и е предоставена възможност за подаване на обяснения съобразно чл.137, ал.1 от ЗА. Въпреки предоставената възможност, към датата на настоящия доклад остават непогасени вноски към САК и ВАдвС за периоди, посочени конкретно за всеки от случаите в съответния доклад.

Предвид така установеното от фактическа страна адвокатския съвет намира, че от страна на колегите са извършени нарушения по чл.49, ал.1 от ЗА, които към датата на настоящия доклад не са отстранени, поради което е налице основание за образуване на дисциплинарно производство.

По тези съображения и на основание чл. 137, ал. 5 от ЗА, Софийският адвокатски съвет постанови настоящото решение, с което се образуват дисциплинарни производства срещу следните адвокати от САК, за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски към САК и ВАдвС, за периоди, както са отразени в предложението по изготвения по всяка една дисциплинарна преписка доклад, а именно:

№ 464/2021 г.; № 465/2021 г.; № 470/2021 г.; № 473/2021 г.; № 475/2021 г.; № 486/2021 г.; № 488/2021 г.; № 489/2021 г.; № 498/2021 г.; № 523/2021 г.; № 460/2021 г.; № 527/2021 г.; № 506/2021 г.; № 543/2021 г.; № 544/2021 г.; № 545/2021 г.; № 552/2021 г.; № 557/2021 г.; № 559/2021 г.; № 577/2021 г.; № 578/2021 г.; № 581/2021 г.; № 582/2021 г.; № 584/2021 г.; № 587/2021 г.; № 542/2021 г.; № 608/2021 г.; № 610/2021 г.; № 612/2021 г. ; № 617/2021 г.; № 624/2021 г.; № 629/2021 г.; № 645/2021 г.; № 649/2021 г.; № 651/2021 г.; № 654/2021 г.; № 659/2021 г.; № 661/2021 г. и № 662/2021 г.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Кисьова Миразчийска, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 706

На осн.чл.137, ал.7 от ЗА, Софийският адвокатски съвет определя членовете на комисията за дисциплинарна политика към съвета на САК за обвинители по дисциплинарни дела, образувани срещу адвокати от САК за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски за периода от от м.04.2021 г. до м.09.2021 г. включително.

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Кисьова Миразчийска, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 707

Софийският адвокатски съвет взе решение за допълване на Вътрешните правила за дейността на САС и помощните органи към него, приети с решение на съвета на САК от 31.03.2021 г., с нов раздел VI - правила за дисциплинарната дейност на САС.

Във връзка с горното, Софийският адвокатски съвет приема предложения от адвокат Христо Хинов, член на САС, проект на правила за дисциплинарната дейност със следната редакция: чл.1. (1) - При постъпване на сигнал срещу адвокати или младши адвокати, членове на САК, с изключение на случаите по чл.129, ал.1 от Закона за адвокатурата, съдържащ данни за евентуално дисциплинарно нарушение, същият се разпределя и предава на деловодителя на САК по дисциплинарната дейност.

Номерацията на раздел VI във Вътрешните правила за дейността на САС и помощните органи към него е от чл.18 до чл. 28 вкл., като съответно се съобразят и вътрешните препратки в текста.

Правилата за дисциплинарна дейност на САС да се обявят на сайта на Софийска адвокатска колегия.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Кисьова Миразчийска, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 708

Софийският адвокатски съвет взе решение да бъде отбелязан професионалният празник на българските адвокати с няколко събития, които да организира за 22-ри ноември, а именно:

- Да поднесе цветя на гроба на Димитър Греков – първия председател на Софийската адвокатска колегия;

- Официално да открие новия адвокатски център „Библиотека и споделен офис на САК“, който се помещава в сградата на Търговския дом, етаж втори, кантора 203;

- Да подеме инициатива за създаване на регистър на адвокатите от САК, практикуващи в чужбина

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Кисьова Миразчийска, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 709

Софийският адвокатски съвет насрочва на 24.11.2021 г., от 16.00 ч., съвместно заседание на адвокатския съвет на САК, контролния съвет и дисциплинарния съд за избор на избирателна комисия, която да проведе изборите за делегати от САК в Общото събрание на адвокатите от страната.

Във връзка с горното решение, в срок до 23.11.2021 г., до 17.00 часа, членовете на органите на САК могат да правят предложения за членове на избирателна комисия, като приложат към предложението и декларация - съгласие на предлаганите членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Предлагам точка десета за щатното разписание да я оставим за най-накрая. Тя ще ни отнеме буквално десет минути.

По точка десета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Така че пристъпваме към точка единадесета, която става точка десета - информация за изпълнението на договора за изработване на нов сайт на Софийска адвокатска колегия и вземане на решения по повод изработването на нов сайт.

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Кисьова Миразчийска, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 710

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 150 броя отчети, постъпили в периода от 03.11.2021 година до 17.11.2021 година и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка дванадесета от дневния ред:

Гласували: 12 за - Марчев, Пенова, Кисьова Миразчийска, Стефанова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Дикова, Мичев, Бакалова – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 711

Софийският адвокатски съвет взема решение да бъде качен на сайта на колегията докладът на адвокат К.Д., член на САК, относно 65-тия Конгрес на Международния съюз на адвокатите със седалище в Париж, проведен в Мадрид в периода 28-30.10.2021 г.

По точка тренадасета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Обсъждане на въпроси, свързани с изпълнение решението на съвета на САК за промяна на щатното разписание.

Ще помоля Т.С. и Н.П., за да обсъдим два въпроса, свързани с щатното разписание.

Благодаря.

адв. Стефан Марчев:..........

/Председатл на САК/

адв.Албена Пенова: .........

/Секретар на САС/

Споделяне