Дневен ред за 01.12.2021

ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на Съвета на САК

на 01.12.2021 г., сряда, от 14.00 ч.

1. Прием на адвокати и младши адвокати.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на адвокатите от САК и обна-родване на покана в ДВ, включваща дневния ред за Общото събрание на адвокатите от САК, което ще се проведе на 29.01. и 30.01.2022 г.

6. Финансови въпроси.

6.1. Вземане на решение за поръчване на рекламни материали за 2022 г.

6.2. Вземане на решение за определяне на възнаграждения на членовете на избирателната комисия на САК.

6.3 Определяне на възнаграждения за членовете на избирателни бюра и техния брой.

6.4. Разглеждане и обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на САК за 2021 г.

6.5. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2022 г.

6.6. Обсъждане на оферти за сключване на Договор за профилактични меди-цински прегледи на адвокати от САК (здравна профилактика).

6.7. Обсъждане на постъпили оферти/ценови предложения от за сключване на Договори за подновяване на колективния абонамент за правно-информационни системи за нуждите на членовете на САК през 2022 г.

6.8. Обсъждане на въпроса за заплащане на встъпителни вноски при повторно вписване на в колегията и заплащаните такси от адвокати от САК.

7. Избор на членове на Съвета на САК за участие съвместно с членове на Софийска ад-вокатска колегия в организационен комитет по повод домакинството на САК за Конгреса на FBE, който ще се проведе през 2022 г.

8. Разглеждане на дисциплинарни преписки.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокату-рата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно.

Споделяне