Протокол №33 от 03.11.2021

П Р О Т О К О Л

№ 33

На 03.11.2021г. от 14.16ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Клетва.

2. Прием на адвокати и младши адвокати.

3. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

6. Финансови въпроси.

6.1. Вземане на решение за извършване на необходими ремонти на Хижа „Адвокат“ за сметка на перото от бюджета „текущи ремонти“ на Хижа „Адвокат“.

6.2. Доклад от главния счетоводител за приходите в бюджета на САК към 31.10.2021 г. и разходите.

7. Обсъждане на констатации в доклада на извършения IT одит на САК и вземане на решение за отправяне на покана за получаване на оферти за услуга „Системна администрация“ на САК.

8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

9. Разглеждане на дисциплинарни преписки.

10. Информация за събираните суми от САК за проучване и проверка по сигнали и жалби, постъпващи в САК, размер и условия за плащане на встъпителни вноски и други плащания, извършвани въз основа на решения на Съвета на САК.

11. Информация за решения на Съвета на САК от предходни мандати за предоставяне дела по Закона за правната помощ на адвокати в неравностойно положение и майки с деца до 2 години.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Валентина Драйчева Бакалова /включва се по-късно/

4. Вера Руменова Даскалова

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Златка Стефанова Динева

7. Ива Иванова Згурова-Шопова

8. Катерина Владимирова Граматикова

9. Лидия Въчева Дикова

10. Лили Николова Лозанова /включва се по-късно/

11. Мирослав Тодоров Мичев

12. Петьо Димитров Славов

13. Христо Владов Хинов

Не присъства основен член:

1. Ивайло Кръстев Костов

2. Жана Иванова Кисьова

Присъстват резервни членове:

1. Евгения Петрова Гечева

2. Ваня Траянова Стоянова

3. Антон Йорданов Стефанов

4. Силвия Йорданова Спасова

5. Александър Андонов Бояджиев

Не присъстват резервни членове:

1. Александър Ивайлов Тонев

2. Александър Димитров Машев

3. Пламен Кирилов Киров

4. Маргарита Руменова Димитрова

Присъства представител на КС – адв.Румяна Сидерова.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1. Г. О. М.

2. Д. Т. Г. – М.

3. Р. П. Ч.

4. Н. Д. Д.

5. С. С. Н.

6. А. Г. Г.

7. Р. Г. К.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова, Згурова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 639

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва следните кандидати в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението:

1. М.О.Г. – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. Е.И.И. - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова, Згурова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 640

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва следните кандидати в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението:

1. Д.С.М. – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. А.П.К. - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова, Згурова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 641

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Д.В.Б. от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат М.Е.А. от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Д.О.Д. от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова, Згурова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 642

На основание чл.23, изреч.първо, предложение второ от Закона за адвокатурата (поради болест), удължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адвокат Ц.П.Ц. за срок от една година, считано от 02.12.2021 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 643

На основание чл.22, ал.1, т.2, във вр.чл. 5, ал.1 т.2 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Л.П.К. от Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 644

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат В.М.В. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат З.М.Г. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Ю.Т.И. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 645

а. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Д.Б.Ц., считано от 01.10.2021 г.;

б. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Г.Ц.Л., считано от 19.10.2021 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 646

На чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС, уважава 20 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 647

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Б.и Ч.” и вписва промяна в адреса на управление, както следва: .....

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 648

Уважава заявление на Адвокатско дружество „М. и И.” и вписва промяна в адреса на управление, както следва:

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 649

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Еднолично адвокатско дружество „К. Ш.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 650

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Еднолично адвокатско дружество „Р.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 651

Уважава заявление на Адвокатско дружество „К. и К.” и вписва промяна в адреса на дружеството, както следва: .....

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 652

Уважава заявление на „ГД А. – В. и В.“ Адвокатско сдружение и на основание чл.56 прекратява договора за съдружие.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 653

а. Уважава заявление на адвокат Л.П.К. и отписва Н.С.Н от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на адвокат Х.Ц.Р. и отписва Т.Т.П. от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

в. Уважава заявление на Адвокатско дружество „К., К. и С“ и отписва Ц.Н.Н. от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 654

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Т.Н.М. и вписва Х.Е.К. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Т.Н.М. и вписва Р.В.В. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Р.“ и вписва М.Н.И. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат П.Л.Д. и вписва Ц.Н.Н. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 655

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 181 броя отчети, постъпили в периода от 20.10.2021 година до 03.11.2021 година и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията им от НБПП.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 656

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– По изпълнително дело № ..............., по описа на ЧСИ М.Б., с рег.№ ..., район на действие СГС, на длъжниците З. Г.Р. и Т.Ш. да бъде определен за особен представител адвокат К.Х.П., а за резерва – адвокат В.Г.В.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 657

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– По изпълнително дело № ................, по описа на ЧСИ М.Б., с рег.№ ..., район на действие СГС, на наследниците на М.В.С., а именно С.В. и К.В. да бъде определена за особен представител адвокат Р.К.Р-С., а за резерва – адвокат В.Л.Н.

По точка шеста от дневния ред:

Заседанието продължава при кворум от 13 души.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 12 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова, Бакалова, Лозанова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 658

а. Софийският адвокатски съвет реши да бъдат извършени ремонти в стаите на хижа „Адвокат“, находяща се в природен парк Витоша, изразяващи се в частична подмяна на ламинат и стойки на радиатори, както и някои други дейности на обща стойност до 3 000 лева съгласно оферта от 28.10.21 г. на „Ю Сървисиз“ ООД.

б. Софийският адвокатски съвет реши да бъде закупен за нуждите на хижа „Адвокат“, находяща се в природен парк Витоша, бойлер марка „Bosch“ – 500 литра със следните характеристики: бойлер WST 500-5 С – подовостоящ с 2 серпентини на обща стойност 2 999, 99 лева без ДДС съгласно оферта № 320/21.10.21 г. от „Бултерм – България“ ООД, като за монтажа, демонтажа и материалите по монтажа ще бъде платено допълнително след изготвяне на справка за вложените материали и труд.

в. Софийският адвокатски съвет възлага на Секретаря на САС да събере оферти за ремонт на неизправни електроуреди или подмяната им чрез покупка на нови електроуреди, посочени в Докладна записка на управителя на хижа „Адвокат“ от 28.10.2021г, а именно: хидрофорна уредба и хладилник. В случай, че разходите за закупуването им надхвърлят 2 000 лева, въпросът да бъде внесен за вземане на решение от съвета.

Всички изброени по-горе ремонтни дейности, както и ремонтите или покупката на нови електроуреди да бъдат за сметка на бюджета на Софийска адвокатска колегия за 2021 г., от перо „текущи ремонти“ на Хижа „Адвокат“.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 12 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова, Бакалова, Лозанова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 659

Софийският адвокатски съвет възлага на Комисията за социална политика и подпомагане и Комисията по бюджет и финансова политика да обсъдят предложенията за изменения в Правилника за ползване и вътрешния ред в почивен дом - хижа „Адвокат“, приет със Заповед № 48/02.04.2013 г. на председателя на САС, в сила от 15.04.2013 г., и в срок до следващото редовно заседание на САС да изготвят предложения, които да внесат за обсъждане от съвета и вземане на решения по тях.

В зала влиза Емил Иванов - Главен счетоводител на Софийската адвокатска колегия.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 12 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова, Бакалова, Лозанова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 660

Софийският адвокатски съвет задължава Главния счетоводител Емил Иванов в срок до 10.11.2021г. (сряда) да предостави на комисията по бюджет и финанси към съвета, както и на адвокатите Катерина Граматикова и Стефан Марчев писмена справка с разбивки по всяко едно перо в приходната и в разходната част на бюджета към 31.10.2021 г., която да обхваща подробна информация за очакваните постъпления от несъбран членски внос за минали години, както и за постъпленията от платен членски внос за текущата година и очакваните такива за оставащите до края на годината месеци ноември и декември. Отделно от това да представи подробна справка за несъбрани постъпления от наеми на кантори за минали години и от несъбран членски внос към ВАдвС за минали години.

Горното е необходимо с цел извършване на анализ от комисията и изготвяне на предварителен доклад с конкретни предложения, който доклад да се внесе за обсъждане на следващото заседание на адвокатския съвет.

Емил Иванов излиза от зала.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Згурова, 10 за - Марчев, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Дикова, Даскалова, Лозанова – единодушно

/В гласуването не участват адв.Пенова и адв.Бакалова, които временно са извън зала/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 661

Софийският адвокатски съвет да отправи на сайта на САК покана за получаване на оферти за услуга „Системна администрация“ на САК.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Дикова, 12 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Хинов, Даскалова, Бакалова, Згурова, Лозанова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 662

В Софийска адвокатска колегия е препратена по компетентност, постъпила във ВАдвС чрез Софийски районен съд по АНД №.........г., молба вх. №..../15.07.2021г. от [ФИРМА], чрез адвокат К.В.К.от САК. Към молбата са приложени протокол от съдебно заседание, пълномощно и копие от електронен фиш.

1. Твърдения, съдържащи се в молба по чл.36, ал.3 от ЗА, депозирана по АНД №..../2021г. на СРС, НО, 104-ти състав.

Молбата е подадена до СРС от [ФИРМА], ЕИК........, чрез адвокат К.В.К.от САК.

Между [ФИРМА] и АД „Т. и С.“ липсва сключен договор за правна помощ.

В молбата до СРС се посочва следното: „Уважаеми районен съдия,

Моля след като адвокатският съвет определи размер на дължимото възнаграждение за адвокатски труд съгласно Наредба №1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, да присъдите определеното дължимо адвокатско възнаграждение“.

Към молбата до СРС не са приложени писмени доказателства.

СРС е изпратил по компетентност тази молба до ВАдвС, който на свой ред я препраща на САК.

В придружаващото писмо до ВАдвС, наред с молбата по чл.36, ал.3 от ЗА, СРС е приложил и следните доказателства:

1/ Протокол от съдебно заседание по дело №4175/2021г. на СРС, НО, 104 състав от 26 май 2021г. В заседанието [ФИРМА] е представлявано от адвокат Ш., който представя молба за разноските, която обаче е подписана от адвокат К.К. Делото е обявено за решаване.

2/ Пълномощно от [ФИРМА] за Адвокатско дружество „Т.и с.“, ....., чрез адвокат С.Н.Ш. с ЕГН ......... и адвокат К.В.К., ЕГН ............ Пълномощното е общо – като в него е изрично посочване, че адвокатите могат да извършват всякакви фактически и правни действия от името на дружеството и без допълнително изрично оправомощаване.

3/ Копие от електронен фиш Серия Г №..... за налагане на имуществена санкция по чл.483,ал.1 от КЗ на [ФИРМА], като собственик на МПС, за което е установено съответното нарушение.

2. Фактически и правни изводи:

Така представената молба по чл.36,ал.3 от ЗАД, депозирана по АНД №...../2021г. на СРС, НО, 104-ти състав, страда от няколко порока.

Тя е адресирана до СРС, а не до САК, при това е направена под условие.

Молбата до СРС е подадена от името на клиента, чрез адвокат от

Адвокатско дружество „Т. и С.“. От нея не става ясно кое е лицето, което всъщност търси определяне на възнаграждение от САС, още повече че е подадена от името на клиента. Не става ясно дали искането касае Адвокатско дружество „Т. и С.“ или някой от упълномощените адвокати К. и Ш.; не става ясно и дали се иска определяне на възнаграждение за определено процесуално действие или за цялата инстанция пред СРС, доколкото делото е обявено за решаване и не предстои да се извършват допълнителни действия.

В тази връзка до посочения за контакт електронен адрес на адвокат К.В.К. беше изпратено уточняващо писмо с изх. рег.№ ..../29.07.2021г., с цел изясняване на горепосочените обстоятелства. Посочено е, че с оглед претенциите за заплащане следва да се представят и съответните доказателства за осъществената дейност - копие от жалба, протоколи от съдебни заседание и др. документи, които установяват извършената адвокатска дейност.

В САК е получено писмо с вх.рег. №..../29.07.2021г. от адвокат К.В.К. от САК с личен № ........, в което посочва, че според него той е адвокатът, на който следва да се заплати възнаграждение за извършеното правно съдействие в полза на [ФИРМА], изразяващо се в следното:

- Получаване на място при Пътна полиция – София издаден електронен фиш серия Г ...../2021г.;

- Изготвяне в срок на жалба против електронен фиш серия Г ......../2021г. за налагане на санкция от 2000 лева на [ФИРМА];

- Периодични проверки в деловодството на СРС за движението по преписката (заб. вероятно се има предвид делото).

Към отговора не са приложени доказателства, вкл. не е представена и жалбата до СРС, за която адв. К. твърди, че е изготвена от него. Следва да се отбележи, че в съдебното заседание, за което има представен протокол, [ФИРМА] е представлявана от другия упълномощен адвокат С.Ш., а пълномощното по делото е на името на АД „Т.и.С.“. В молбата по чл.36,ал.3 от ЗА до СРС се посочва, че „между [ФИРМА] и АД „Т.и.С.“ липсва сключен договор за правна помощ, което насочва към извода, че правоимащото лице в случая е адвокатското дружество, същевременно обаче от последното няма постъпило искане по чл.36,ал.3 от ЗАдв.

В тази връзка на 07.10.2021г. беше изпратено второ уточняващо писмо, предвид неизяснената фактическа обстановка и неконкретизираните претенции по чл.36,ал.3 от ЗА в молбата, депозирана по дело №.../2021г. на СРС.

До настоящия момент отговор на това писмо не е получен.

При така установеното от фактическа страна САС счита, че в случая не е налице хипотезата на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, поради което не следва да се определя адвокатско възнаграждение съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004г. на ВАдвС за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

В тежест на адвоката, който подава искане по чл.36, ал.3 от ЗА е да установи извършената от него правна дейност, за която иска определяна на възнаграждение от САС.

Но преди всичко подателят на искането следва ясно и конкретно да посочи обема на извършената от него работа, както и да установи нейното извършване по надлежен начин.

В настоящия случай това не е направено, поради което молбата следва да се отхвърли като неоснователна и недоказана.

Водим от горното, Софийският адвокатски съвет, на основание чл. 36, ал. 3, във вр. с чл.89, т.18 от ЗА, оставя без уважение молба с вх. рег. № ..../20.07.2021г. на САК от [ФИРМА], чрез адвокат К.В.К.от САК по АНД №..../2021г. на СРС.

На основание чл.88,ал.5 във вр. с чл. 7 от ЗА, решението подлежи на обжалване пред Висшия адвокат.

По точка девета от дневния ред:

Мая Герасимова – служител дисциплинарна дейност към САС влиза в зала.

Гласували: няма против, няма въздържал се, 12 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Мичев, Хинов, Даскалова, Бакалова, Лозанова, Згурова, Дикова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 663

На осн.чл.137, ал.5 от Закона за адвокатурата, Софийският адвокатски съвет прекратява следните дисциплинарни преписки, образувани срещу адвокати от САК предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски за периода от м.04.2021 г. до м.09.2021 г. включително.

След образуване на посочените преписки на всеки от колегите е изпратено уведомление по чл.137, ал.1 от ЗА.

По данни от счетоводството на колегията, всички посочени адвокати

по-долу са заплатили дължимите вноски, за които са образувани горните дисциплинарни преписки, в срока за обяснение по чл.137, ал.1 от ЗА. Към датата на настоящия доклад задълженията им за периода от м.04.2021 г. до м.09.2021 г. са погасени.

Предвид така установеното от фактическа страна Софийският адвокатски съвет счита, че към момента нарушенията по чл.49, ал.1 от ЗА, допуснати от колегите, са отстранени, поради което не е налице основание за образуване на дисциплинарно производство спрямо всеки от тях.

Водим от горното, САС постанови настоящото решение да не образува дисциплинарни производства, като прекрати следните дисциплинарни преписки:

- ДП № 458/2021 г., образувана срещу адв. А.Е.Д;

- ДП № 467/2021 г., образувана срещу адв. В.С.Л;

- ДП № 468/2021 г., образувана срещу адв. В.Х.Г;

- ДП № 471/2021 г., образувана срещу адв. В.Ж.Г;

- ДП № 474/2021 г., образувана срещу адв. В.И.П;

- ДП № 476/2021 г., образувана срещу адв. Г.Д.К;

- ДП № 477/2021 г., образувана срещу адв. Г.Е.Ц;

- ДП № 478/2021 г., образувана срещу адв. Г.И.Н.;

- ДП № 479/2021 г., образувана срещу адв. Г.И.К;

- ДП № 480/2021 г., образувана срещу адв. Г.Л.В;

- ДП № 481/2021 г., образувана срещу адв. Г.С.В;

- ДП № 482/2021 г., образувана срещу адв. Г.С.Г;

- ДП № 483/2021 г., образувана срещу адв. Г.Т.Д;

- ДП № 484/2021 г., образувана срещу адв. Д.С.Б;

- ДП № 485/2021 г., образувана срещу адв. Д.Х.Т;

- ДП № 487/2021 г., образувана срещу адв. Д.С.К;

- ДП № 490/2021 г., образувана срещу адв. Д.С.Р;

- ДП № 491/2021 г., образувана срещу адв. Д.В.Б;

- ДП № 494/2021 г., образувана срещу адв. Д.В.К;

- ДП № 495/2021 г., образувана срещу адв. Д.П.С;

- ДП № 496/2021 г., образувана срещу адв. Д.А.В;

- ДП № 497/2021 г., образувана срещу адв. Д.В.Д;

- ДП № 499/2021 г., образувана срещу адв. Д.Й.Ц;

- ДП № 500/2021 г., образувана срещу адв. Д.Н.Н;

- ДП № 501/2021 г., образувана срещу адв. Д.С.Г;

- ДП № 502/2021 г., образувана срещу адв. Д.Г.Г;

- ДП № 504/2021 г., образувана срещу адв. Д.И.А;

- ДП № 507/2021 г., образувана срещу адв. Д.И.Д;

- ДП № 511/2021 г., образувана срещу адв. Д.К.Е;

- ДП № 513/2021 г., образувана срещу адв. Д.П.Ш;

- ДП № 515/2021 г., образувана срещу адв. Д.П.Ш;

- ДП № 517/2021 г., образувана срещу адв. Д.Д.Д;

- ДП № 520/2021 г., образувана срещу адв. Е.Р.Я;

- ДП № 522/2021 г., образувана срещу адв. Е.К.Е;

- ДП № 524/2021 г., образувана срещу адв. Е.Р.Д;

- ДП № 529/2021 г., образувана срещу адв. Е.Д.И;

- ДП № 531/2021 г., образувана срещу адв. Е.Н.Е;

- ДП № 532/2021 г., образувана срещу адв. Е.А.С;

- ДП № 534/2021 г., образувана срещу адв. Е.Г.Ч;

- ДП № 536/2021 г., образувана срещу адв. З.Б.К;

- ДП № 540/2021 г., образувана срещу адв. З.М.Д.;

- ДП № 541/2021 г., образувана срещу адв. З.Н.К.;

- ДП № 546/2021 г., образувана срещу адв. И.И.К;

- ДП № 548/2021 г., образувана срещу адв. И.Л.Е;

- ДП № 549/2021 г., образувана срещу адв. И.С.Н;

- ДП № 551/2021 г., образувана срещу адв. И.Х.М;

- ДП № 553/2021 г., образувана срещу адв. И.Г.Г;

- ДП № 554/2021 г., образувана срещу адв. И.Т.В;

- ДП № 555/2021 г., образувана срещу адв. И.А.И;

- ДП № 556/2021 г., образувана срещу адв. И.Т.А;

- ДП № 560/2021 г., образувана срещу адв. И.Ц.П;

- ДП № 561/2021 г., образувана срещу адв. И.Т.П;

- ДП № 562/2021 г., образувана срещу адв. И.Г.Д;

- ДП № 563/2021 г., образувана срещу адв. И.Д.К;

- ДП № 566/2021 г., образувана срещу адв. Й.С.Л;

- ДП № 568/2021 г., образувана срещу адв. Й.М.Х;

- ДП № 571/2021 г., образувана срещу адв. Й.Д.Й;

- ДП № 573/2021 г., образувана срещу адв. К.И.Д;

- ДП № 574/2021 г., образувана срещу адв. К.К.И;

- ДП № 575/2021 г., образувана срещу адв. К.К.Д;

- ДП № 580/2021 г., образувана срещу адв. К.А.С;

- ДП № 585/2021 г., образувана срещу адв. К.В.К;

- ДП № 588/2021 г., образувана срещу адв. К.И.К;

- ДП № 590/2021 г., образувана срещу адв. Л.Г.Г;

- ДП № 591/2021 г., образувана срещу адв. Л.Г.Ц;

- ДП № 594/2021 г., образувана срещу адв. Л.С.Г;

- ДП № 596/2021 г., образувана срещу адв. Л.И.Н;

- ДП № 597/2021 г., образувана срещу адв. Л.О.Г;

- ДП № 598/2021 г., образувана срещу адв. Л.Р.А;

- ДП № 602/2021 г., образувана срещу адв. Л.Ю.Д;

- ДП № 604/2021 г., образувана срещу адв. Л.П.П;

- ДП № 606/2021 г., образувана срещу адв. М.Й.Г;

- ДП № 614/2021 г., образувана срещу адв. М.Х.П;

- ДП № 615/2021 г., образувана срещу адв. М.Р.Е;

- ДП № 619/2021 г., образувана срещу адв. М.П.Х;

- ДП № 621/2021 г., образувана срещу адв. М.С.Н;

- ДП № 622/2021 г., образувана срещу адв. М.С.М;

- ДП № 625/2021 г., образувана срещу адв. М.Н.К;

- ДП № 626/2021 г., образувана срещу адв. М.В.И;

- ДП № 628/2021 г., образувана срещу адв. М.Й.Т;

- ДП № 635/2021 г., образувана срещу адв. М.О.К;

- ДП № 636/2021 г., образувана срещу адв. М.П.Г;

- ДП № 639/2021 г., образувана срещу адв. М.М.М;

- ДП № 642/2021 г., образувана срещу адв. М.М.С;

- ДП № 652/2021 г., образувана срещу адв. Н.О.Д;

- ДП № 653/2021 г., образувана срещу адв. Н.Й.П;

- ДП № 655/2021 г., образувана срещу адв. Н.Г.М;

- ДП № 657/2021 г., образувана срещу адв. Н.Р.Н;

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Мичев, Хинов, Даскалова, Бакалова, Лозанова, Згурова, Дикова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 664

На основание чл.137, ал.5 от Закона за адвокатурата, се внесе настоящият доклад за резултата от извършена проверка по дисциплинарни преписки, както следва:

- ДП № 518/2021 г., образувана срещу адв. Д.Л.Б., и

- ДП № 550/2021 г., образувана срещу адв. И.Т.С.

Така изброените дисциплинарни преписки са образувани срещу посочените адвокати от САК предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски за периода от м.04.2021 г. до м.09.2021 г. включително.

След образуване на посочените преписки на всеки от колегите е изпратено уведомление по чл.137, ал.1 от ЗА.

След образуване на дисциплинарните преписки е постъпила информация от Висшия адвокатски съвет по искане на Софийски адвокатски съвет за проверка на данните за длъжниците за второ тримесечие на 2021 г. и по отношение на посочените двама колеги е установено, че са починали.

Предвид така установеното от фактическа страна софийският адвокатки съвет счита, че към момента не са налице основания за образуване на дисциплинарно производство спрямо всеки от тях и по тези съображения, както и на основание чл.137, ал.5 от ЗА, САС постанови настоящото решение, с което да откаже да образува дисциплинарно производство по ДП № 518/2021 г., образувана срещу адв. Д.Л.Б. и ДП № 550/2021 г., образувана срещу адв. И.Т.С., като образуваните дисциплинарни преписки бъдат прекратени.

Гласували: няма против, 3 въздържали се – Дикова, Даскалова, Мичев, 9 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Миразчийска, Славов, Стефанова, Лозанова, Хинов, Згурова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 665

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да образува дисциплинарно производство срещу адвокат П.И.Н.

На осн.чл.137, ал.7 от ЗА, Софийският адвокатски съвет определя адвокат Бакалова – член на САС да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Лозанова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 666

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Н.Х.Р., като дисциплинарна преписка № 450/2021г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Лозанова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 667

На осн.чл.137, ал.7, предл.2 от ЗА, Софийският адвокатски съвет определя адвокат Ваня Траянова – резервен член на САС за дисциплинарен обвинител по дисциплинарна преписка № 431/2021г. образувана срещу адвокат С.С.Ч., за което е взето решение на САС на 20.10.2021 г.

По точка десета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка десета - информация за събираните суми от САК за проучване и проверка по сигнали и жалби, постъпващи в САК, размер и условия за плащане на встъпителни вноски и други плащания, извършвани въз основа на решения на Съвета на САК.

По точка единадасета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Лозанова, Граматикова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 668

а. На база на изнесената информация и анализ на взетите от предходни съвети решения, Софийският адвокатския съвет взема решение адвокат Ю.И.Д от САК, вписан в НРПП под № ...., да получава с 25 % повече дела по ЗПП, т.е. да има право на едно дежурство повече и съответно дела.

б. Софийският адвокатския съвет отменя решение взето на 09.10.2012 г., обективирано в протокол № 29 от 2012 г., а именно: За адвокати в неравностойно положение, както и за майки с деца, за срок от две години след завръщането им от майчинство, сумата и броят на делата по двата критерия по-горе се завишават с 25 %.

При постъпили искания за разпределяне на завишен брой дела спрямо стандартните критерии, въведени в правилата на комисията за прилагане на ЗПП, исканията ще бъдат разглеждани от адвокатския съвет конкретно на база на представени доказателства, както и след анализ на фактите по случая.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Лозанова, Граматикова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 669

Софийският адвокатски съвет включва точка дванадесета от дневния ред - обсъждане на молби за предоставяне на финансова помощ на адвокати в затруднено положение.

По точка дванадесета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Лозанова, Граматикова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 670

Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат П.И.И. от САК в размер на .... (.....) лева поради влошено общо здравословно състояние.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Лозанова, Граматикова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 671

Не уважава молба вх.рег.№ ..../14.10.2021 г. за отпускане на финансова помощ на адвокат Л.П.К.от САК с мотива;

И.В.Н. (К.), в качеството си на пълномощник на майка си Л.П.К.– адвокат от САК, подава молба, с която моли адвокатския съвет да я подпомогне със сумата до 600 лева, която иска за нейната майка.

Прилага медицински документи, не прилага декларация за имотно и гражданско състояние.

Съгласно чл. 7 (1) от Правилата за дейността на САС във връзка с финансовото подпомагане на адвокатите от САК, финансово подпомагане се прилага по отношение на действащи адвокати от САК, които поради заболяване или тежки житейски инциденти не могат да упражняват професията продължителен период от време и се намират в затруднено или в тежко материално положение, поради което не могат да си заплатят лечението.

За да се направи преценка за наличието на тези обстоятелства от адвокатския съвет, молбата за финансово подпомагане следва да бъде придружена, освен от съответни медицински документи и от декларация за имотно и гражданско състояние, което да даде възможност на съвета да прецени дали да предостави финансова помощ, и ако да, в какъв размер. В случая постъпилата до адвокатския съвет на САК молба от И.В.Н. за социална помощ на нейната майка Л.П.К. не е придружена от декларация за имотно и гражданско състояние, въпреки че е била информирана в телефонен разговор от член на комисията за социална политика и подпомагане към САС, че такава следва да бъде предоставена и това е едно от условията, на които следва да отговоря всяка една молба за социално подпомагане.

Отделно от това по искане на И.В.Н. адвокат Л.П.К.към настоящия момент е отписана от регистъра на адвокатките към Софийска адвокатска колегия на основание чл.22, ал.1, т.2, във вр.чл. 5, ал.1 т.2 от Закона за адвокатурата и същата не е действащ адвокат и член на САК.

Водим от горното, Софийският адвокатски съвет оставя без уважение молба вх.рег.№ .../14.10.2021 г. за отпускане на финансова помощ на адвокат Л.П.К.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Лозанова, Граматикова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 672

Не уважава молба вх.рег.№ 6350/22.10.2021 г. за отпускане на финансова помощ на адвокат А.В.А. от САК с мотива;

Адвокат А.В.А. подава за втори път молба за отпускане на финансова помощ до Софийски адвокатски съвет, като първата ú молба е разгледана на заседание на съвета, проведено на 16.06.2021 г. и уважена с решение на адвокатския съвет. Решението е обективирано в Протокол № 21 от същата дата.

Поради непълнота в попълнената от адвокат А. декларация за имотно и гражданско състояние член на комисията за социална политика и подпомагане се свързала с нея по телефона, за да я информира, че следва да отстрани нередностите в подадената декларация. В този устен разговор се установява, че е станало недоразумение, като адвокат А.В.А. твърдяла, че желае да сезира Висшия адвокатски съвет с молба за отпускане на финансова помощ, а не Софийския адвокатски съвет, като обещала да оттегли молбата си до САС.

Водим от горното, Софийският адвокатски съвет оставя без уважение молба вх.рег.№ ...22.10.2021 г. за отпускане на финансова помощ на адвокат А.В.А. от САК, тъй като счита, че се е произнесъл по така подадената молба.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Благодаря, колеги. Да пожелая на всички приятна вечер. На 17.11.2021 г. е следващото редовно заседание от 14 часа. Хубава вечер на всички и бъдете здрави.

Колеги, закривам заседанието в 17.46 часа.

адв.Стефан Марчев: ............

/Председател на САК/

адв. Албена Пенова:............

/ Секретар на САС/

Споделяне