Протокол №32 от 20.10.2021

П Р О Т О К О Л

№ 32

На 20.10.2021г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Прием на адвокати и младши адвокати.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри –

вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански

производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

5. Произнасяне по заявление с вх. № 4231/06.07.2021 г. и приемане на решение за поредността на погасяване на просрочени вноски за членски внос при упражнен от адвоката избор по реда на чл. 76, ал. 1 ЗЗД.

6. Обсъждане на доклад на новоназначения управител на Хижа „Адвокат“ за състоянието на обекта и необходимите действия за подготовката и за есенно-зимния сезон, както и предложение за промяна на условията за ползване на обекта.

7. Вземане на решение за преместване на библиотеката на САК в кантора 203 в Търговския дом.

8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

9. Разглеждане на дисциплинарни преписки.

10. Обсъждане на предложения на Комисията за защита на професионалните права на адвоката, сигнали и предложения за обръщение към ръководителите на съдилищата по получени сигнали от адвокати от САК.

11. Информация за събираните суми от САК за проучване и проверка по сигнали и жалби, постъпващи в САК, размер и условия за плащане на встъпителни вноски и други плащания.

12. Отмяна на решение на САС за предоставяне на дела по ЗПП на адвокат.

13. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Ива Иванова Згурова-Шопова /включва се по-късно/

4. Златка Стефанова Динева

5. Ивайло Кръстев Костов

6. Десислава Методиева Миразчийска

7. Мирослав Тодоров Мичев

8. Петьо Димитров Славов

9. Жана Иванова Кисьова /включва се по-късно/

10. Лили Николова Лозанова /включва се по-късно/

11. Лидия Въчева Дикова

12. Христо Владов Хинов

13. Катерина Владимирова Граматикова

14. Вера Руменова Даскалова

Не присъства основен член:

1. Валентина Драйчева Бакалова

Присъстват резервни членове:

1. Евгения Петрова Гечева

2. Ваня Траянова Стоянова

3. Антон Йорданов Стефанов

4. Силвия Йорданова Спасова

5. Маргарита Руменова Димитрова

6. Александър Ивайлов Тонев

Не присъстват резервни членове:

1. Александър Андонов Бояджиев

2. Александър Димитров Машев

3. Пламен Кирилов Киров

Не присъства представител на КС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Откривам днешното редовно заседание на Софийски адвокатски съвет при предварително обувения ви дневен ред.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 606

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва следните кандидати в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението:

1. Г. О. М. – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. С. Н. Б. - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. Д. Т. Г.-М. - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. Р. П. Ч. - адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. Г. К. К. - адвокат, който се вписва след изтекло дисциплинарно наказание.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 10 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 607

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва следните кандидати в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението:

1. С. С. Н. – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. А. Г. Г. - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. Е. И. М. – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. И. К. В. - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. Р. Г. К. – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адвокат Ива Згурова се включва. Заседанието продължава при кворум от 11 души.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 608

На осн.чл.6 (3) във вр.с §1, т.1 от ДР на ЗА, САС отказва да впише М. К. С. като адвокат от САК.

Съгласно чл.6 (3) от Закона за адвокатурата без полагане на изпит се вписват кандидатите с образователна и научна степен "доктор по право", както и лицата, които имат юридически стаж повече от 5 години.

Съгласно определението на §1, т.1 от ДР на ЗА, "Юридически стаж" е времето, през което лицето е работило на длъжност или упражнявало професия, за която се изискват юридическо образование и правоспособност.

В конкретния случай кандидатът за прием като адвокат от САК М. К. С. не е представила доказателства, които установяват наличието на юридически стаж повече от пет години, за да бъде вписана като адвокат на общо основание без полагане на изпит пред ВАдвС, тъй като за времето, през което е работила в „ГАП Мениджмънт“ ООД за заеманата длъжност не се е изисквала юридическа правоспособност (наред с изискването за юридическо образование) и трудовите функции не са включвали осъществяване на процесуално представителство.

Водим от горното, на осн. чл.6 (3) във вр.с параграф едно от допълнителните разпоредби на ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да впише М. К. С. като адвокат от САК без полагане на изпит пред ВАдвС.

На основание чл.88,ал.5 във вр. с чл. 7 от ЗА, решението подлежи на обжалване пред Висшия адвокатски съвет в 14-дневен срок от съобщаването му.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 609

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва Н. Д. Д. в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Същият следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 610

а. На основание чл.20, ал.9 от ЗА, отписва младши адвокат Т. А. Т. от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от ЗА, отписва младши адвокат Д. С. Р. от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от ЗА, отписва младши адвокат М. И. И. от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 611

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Р. Н. Д. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат В. И. Х. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат М. Х. Б. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат С. Г. Г. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат С. С. Г. от регистъра на младши адвокати към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 612

Отлага разглеждането на заявление за отписване от САК, на адвокат Л. К., на основание чл.22 (1), т.1, вр.чл.5, ал.1, т. 2, изр. 1, предл.2 от Закона за адвокатурата.

Възлага на адвокат Евгения Гечева да осъществи контакт с адвокат Л. К. като я покани за изслушване пред членовете на съвета по реда на чл.22, ал. от Закона за адвокатурата.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 613

На чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС, уважава 14 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 614

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Еднолично адвокатско дружество „И. С.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 615

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Еднолично адвокатско дружество „С. и съдружници”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 616

Уважава заявление на Адвокатско дружество „В., Ж. и партньори ” и вписва следните промени:

Вписва като съдружник адвокат А. Е. Т.;

Заличава като съдружник адвокат Д. Я. Д.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 617

Уважава заявление на Адвокатско дружество „З. и партньори” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник и управител адв. П. Й. П.;

Вписва като съдружник адв.Г. И. Х.;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „З., П. и партньори“ на Адвокатско дружество „З. и партньори“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 618

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Ц., Б. и съдружници” и вписва следните промени:

Заличава като съдружници адв. И. И. К. и адв. В. В. Д.;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Ц., Б., К.“ на Адвокатско дружество „Ц., Б. и съдружници“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 619

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Еднолично адвокатско дружество „М. В.”

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 620

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Ф.” и на основание чл.56 прекратява договора за съдружие.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 621

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Г. П. и Ко” и вписва П. И. П. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „.............-клон България, Й. Р.“ и вписва М. Ц. И. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Н. С. Т. и вписва С. К. К. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 622

а. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Ч., П. и И.“ и отписва Д. Р. Р. от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Х. и партньори” и отписва Р. Г. К. от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 623

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 175 броя отчети, постъпили в периода от 06.10.2021 до 20.10.2021 година и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията им от НБПП.

По точка четвърта от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, преминаваме към точка четвърта - определяне на особени представители на страни в граждански

производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

МИРАЗЧИЙСКА: - Само за комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Нямаме постъпили такива, така че по тази точка няма да ни отнема време.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Граматикова, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 624

С писмо от Висшия адвокатски съвет изх. № 1051/11.10.2021 г., до Председателя на Софийски адвокатски съвет е пратено решение на Висшия адвокатски съвет от 16.09.2021 г., с което Висшият адвокатски съвет връща на Софийски адвокатски съвет преписка с вх. на ВдвС № 2311/2021 г., образувана по жалба с вх. № 2311/18.08.2021 г., с която адв. Д. Д. Х. атакува мълчалив отказ на Софийски адвокатски съвет по подадено от нея заявление с вх. № 4231/06.07.2021 г.

В мотивите на решението на ВАдвС е прието, че заявлението на адв. Х. от 06.07.2021 г. не е било докладвано на Съвета на САК за постановяване на решение, поради което липсва произнасяне или отказ на Съвета, а ВАдвС има компетентност да се произнася само по жалби срещи актове на Съвета. По тези съображения преписката се връща от ВАдвС за произнасяне по компетентност от Софийски адвокатски съвет.

2. В заявлението на адв. Х. от 06.07.2021 г. е посочено, че е получила уведомление за образувано срещу нея дисциплинарно производство за неплащане на членски внос за месеците от юли до декември 2020 г., а по-късно получила и уведомление за неплатен членски внос за месеците януари и февруари 2021 г. Сочи се, че адв. Х. е заплатила вноските си за всеки от тези месеци, като са представени платежни нареждания за платени по сметка на Софийска адвокатска колегия суми, както следва:

- платежно нареждане от 11.08.2020 г. за платена сума в размер на 66 лв., с посочено основание за плащане „ЧЛ ВНОС ЗА САК И ВАС ЗА МЕСЕЦИ ЮЛИ И АВГУСТ 2020“;

- платежно нареждане от 14.10.2020 г. за платена сума в размер на 33 лв., с посочено основание за плащане „ЧЛ ВНОС ЗА САК И ВАС ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020“;

- платежно нареждане от 18.12.2020 г. за платена сума в размер на 66 лв., с посочено основание за плащане „ЧЛ ВНОС ЗА САК И ВАС ЗА МЕСЕЦИ ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ 2020“;

- платежно нареждане от 11.03.2021 г. за платена сума в размер на 66 лв., с посочено основание за плащане „ЧЛ ВНОС ЗА САК И ВАС ЗА МЕСЕЦИ ДЕКЕМВРИ 2020 И ЯНУАРИ 2021“;

- платежно нареждане от 01.04.2021 г. за платена сума в размер на 33 лв., с посочено основание за плащане „ЧЛ ВНОС ЗА САК И ВАС ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021“;

- платежно нареждане от 17.06.2021 г. за платена сума в размер на 60 лв., с посочено основание за плащане „ЧЛ ВНОС ЗА ВАС ЗА МЕСЕЦИ МАРТ АПРИЛ И МАЙ 2021“

В заявлението си от 06.07.2021 г. адв. Х. прави искане платените от нея суми да бъдат отнасяни за задълженията за месеците, които са посочени в платежните нареждания. Адвокат Х- обосновава това свое искане с правилото на чл.76 от ЗЗД, което счита за приложимо по отношение на задълженията за плащане на вноски по чл.49, ал.1 от ЗА.

3. При справка в счетоводството се установява, че заплатени от адв. Х. суми са отнесени за погасяване на нейни по-стари задължения. Според изготвена докладна записка от главния счетоводител на САК, сумите платени с посочените по-горе платежни нареждания, са отнесени за погасяване на дължими от адв. Х. вноски, както следва:

- сумата от 66 лв., платена на 11.08.2020 г., с посочено основание „ЧЛ ВНОС ЗА САК И ВАС ЗА МЕСЕЦИ ЮЛИ И АВГУСТ 2020“, е отнесена за погасяване на дължимите от адв. Х. вноски за месеците Юни и Юли 2019 г.;

- сумата от 33, платена на 14.10.2020 г., с посочено основание „ЧЛ ВНОС ЗА САК И ВАС ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020“, е отнесена за погасяване на дължимите от адв. Х. вноски за месец Август 2019 г.;

- сумата от 66 лв., платена на 18.12.2020 г., с посочено основание „ЧЛ ВНОС ЗА САК И ВАС ЗА МЕСЕЦИ ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ 2020“, е отнесена за погасяване на дължимите от адв. Х. вноски за месеците Септември и Октомври 2019 г.;

- сумата от 66 лв., платена на 11.03.2021 г., с посочено основание „ЧЛ ВНОС ЗА САК И ВАС ЗА МЕСЕЦИ ДЕКЕМВРИ 2020 И ЯНУАРИ 2021“, е отнесена за погасяване на дължимите от адв. Х. вноски за месеците Ноември 2019 г. и Юни 2020 г.;

- сумата от 33 лв., платена на 01.04.2021 г., с посочено основание „ЧЛ ВНОС ЗА САК И ВАС ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021“, е отнесена за погасяване на дължимите от адв. Х. вноски за месец Юли 2020 г. ;

- сумата от 60 лв., платена на 17.06.2021 г. за платена сума в размер на 60 лв., с посочено основание за плащане „ЧЛ ВНОС ЗА ВАС ЗА МЕСЕЦИ МАРТ АПРИЛ И МАЙ 2021, е отнесена за погасяване на дължимите от адв. Х. вноски за ВАС и САК за месеците Август и Септември 2020 г.

За периода от Декември 2019 г. до Май 2020 г., вкл., на адв. Х. не е начислен членски внос, тъй като в този период адв. Х. е изтърпявала наказание по чл.133, ал.1, т.4 от ЗА – лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок от три месеца. Наказанието е наложено по ДД № 166/2019 г. по описа на ДС при САК поради неплатени от адв. Х. вноски към ВАдвС и САК за периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г. Решението не е обжалвано и наложеното наказание е обнародвано в ДВ на 22.11.2019 г., от която дата е влязло в сила. След изтичане на срока на наказанието адв. Х. е подала заявление и на 23.06.2020 г. е вписана отново в регистъра, поради което, считано от месец юни 2020 г., вкл., и е начисляван членски внос.

4. От справка в ДС при САК се установиха три дисциплинарни производства спрямо адв. Х., образувани заради неплатен от адв. Х. членски внос. Първото дисциплинарно производство е описаното по-горе производство, по което образувано ДД № 166/2019 г. по описа на ДС при САК.

4.1. След производството по ДД № 166/2019 г., срещу адв. Х. за неплатен членски внос към САК и ВАдвС за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. е образувано ново ДД № 24/2021 г. по описа на ДС при САК. С решение по делото на адв. Х. е наложено наказание по чл.133, ал.1, т.2 от ЗА – глоба в размер на една минимална работна заплата, както и наказание по чл.133, ал.1, т.3 от ЗА – лишаване от право да бъде избирана в органите на адвокатурата.

Решението по ДД № 24/2021 г. е обжалвано и отменено с решение по ДД № 13/2021 г. по описа на ВДС.

Според мотивите на състава на ВДС по делото, не следва да се приеме, че е налице нарушение от страна на адв. Х. на задължението за плащане на членски внос за посочените месеци (Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември и Декември 2020 г.), тъй като са представени платежни нареждания за тях (описаните по-горе платежни нареждания от 11.08.2020 г.;14.10.2020 г.; 18.12.2020 г. и 11.03.2021 г.).

4.2. Следващо производство е образувано за неплатен членски внос към ВАдвС за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. и към САК за периода от 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г. (предвид освобождаването от членски внос към САК за месеците Март, Април и Май 2021 г., членски внос към САК за месец Март 2021 г. не е бил дължим). По внесеното в това производство дисциплинарно обвинение е образувано ДД № 122/2021 г. по описа на ДС при САК. С решение по делото на адв. Х. е наложено наказание по чл.133, ал.1, т.2 от ЗА – глоба в размер на две минимални работни заплати, както и наказание по чл.133, ал.1, т.4 от ЗА – лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок от 5 месеца.

По делото адв. Х. поддържа, че е заплатила вноските към САК и ВАдвС за процесния период, за който се отнася повдигнато обвинение, като твърди, че това е направила чрез платежни нареждания, в които изрично е посочила кои вноски за кой месец погасява. Позовава се на правилото на чл.76 от ЗЗД и заявява, че няма основание и заплатените от нея суми да се отнасят за погасяване на задълженията и за по-стар период.

Тези възражения на адв. Х. не са възприети от състава по делото. В мотивите си съставът приема, че задължението за плащане на членски внос, което следва от правилото на чл.49, ал.1 от ЗА, е задължение, произтичащо от правото на членство в адвокатската общност, включването му в специалната уредба на ЗА изключва приложението по аналогия на ЗЗД. Прието е, че ЗА е устройствен закон и има свой специален предмет на регулиране (уреден в чл. 1 от ЗА - „придобиването и загубването на адвокатски права, упражняването и организацията на адвокатската професия, както и учредяването и прекратяването на адвокатски сдружения“), който предмет на правно регулиране не се застъпва и съотнася със този на ЗЗД. Предметът на регулиране на двата закона предопределя и методът на регулиране – правилата на закона за адвокатурата имат предимно императивен характер и не се допуска отклонение от тях, тъй като те имат за цел да обезпечат правилното функциониране на адвокатурата, докато нормите на ЗЗД, предвид принципите за свобода на договарянето, имат предимно диспозитивен характер. От това се прави извод, че ЗА не допуска възможности за отклонение, приложението на правила от ЗЗД по аналогия е недопустимо. В мотивите се приема, че буквално и граматическо тълкуване на правилата на ЗА, уреждащи задълженията за плащане на вноски, налага извод, че адвокатът носи безусловното задължение ежемесечно да погасява вноските към съответния адвокатски съвет и ВАдвС, което се обосновава от наличието на членствено правоотношение в структурата на адвокатурата и нуждата от редовно изпълнение на това задължение, за да се осигури надеждност във функционирането на тази структура. Поддържа се, сетне, че задължението за плащане на членски внос възниква на основата на закона, а не е свободно договорено от адвоката, който не може да разполага и със свобода да преценява поредността на погасяването на натрупалите се в следствие на неговата неизправност еднородни задължения, а със заплащането на каквито и да са суми от адвоката същите следва да се отнасят в погасяване в консистентност и последователност на дължимите вноски, като се започне от най-старото непогасено задължение. В подкрепа на същия извод се прави позоваване и на правилото на чл. 49, ал. 2 от ЗА, което правило който лишава всеки адвокат от прави да участва в изборите за органи и делегати ако не е изпълнил задължението за заплащане на вноските към предхождащия датата на избора месец. Логиката на законодателя е, че неизправният към организацията си член-адвокат следва на пропорционална база да бъде съответно лишен от определено членствено право. Ако се допусне, че адвокатът може да избира кои свои вноски погасява, тогава би се стигнало до обратен на целения от законодателя резултат и неизправен адвокат за значителни периоди от вноски да заплати само вноските за предходния месец и така да се достигне до резултат в противоречие със закона.

По подадена от адв. Х. жалба срещу така постановеното решение е образувано дисциплинрано дело по описа на ВДС, по което предстои провеждане на заседание.

5. По изложените по-горе факти се проведе обсъждане от Софийски адвокатски съвет на заседание на съвета, проведено на 20.10.2021г., като същият споделя мотивите за наличие на специална уредба относно задълженията за вноски (чл.49, ал.1 и ал.2 от ЗА), която изключва възможността адвокатът сам да определи кои свои вноски погасява, позовавайки се на чл.76, ал.1, изр.1 от ЗЗД. Практиката на колегията винаги е била в този смисъл, а именно при наличие на непогасени задължения за членски внос, които се дължат ежемесечно съгласно нормата на чл.49, ал.1 от ЗА адвокатът не може да упражни право на избор, включително и когато е налице висящо дисциплинарно производство относно неплащане на членски внос за определените периоди, за които се иска плащане. Така е настроена и функционира и счетоводната програма, през която се отчитат плащанията – в нея не може да се отрази плащане за даден месец, ако има неплатени суми за предходен.

Нещо повече, адвокатският съвет е взел решение по изложените в заявлението на адв. Х. обстоятелства, като ги е преценил и въз основа на тази преценка е повдигнал дисциплинарно обвинение, поради което не е налице основание да си преразгледа решението, което към момента е предмет на висящо дисциплинарно производство пред ВДС.

Водим от горното, Софийски адвокатски съвет оставя без уважение заявление с вх. № 4231/06.07.2021 г. на адв. Д. Х. от САК.

По точка седма от дневния ред:

Адвокат Катерина Граматикова се включва. Заседанието продължава при кворум от 12 души.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Граматикова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 625

Софийски адвокатски съвет на основание чл. 89, т. 10 от ЗА взема решение кантора 203 в Търговския дом да се използва като читалня към Библиотеката на САК, в която да се разположи оборотния книжен фонд, като в Кантора 203 да се създадат поне три работни места тип „споделен офис“, които да се предоставят за ползване на адвокати от САК, посещаващи библиотеката.

По точка осма от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, преминаваме към разглеждането на точка осма от дневния ред - Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Имаме ли готови доклади?

Няма.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Граматикова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 626

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат С. М. Г., като дисциплинарна преписка № 437/2021г. се прекрати.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Граматикова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 627

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да образува дисциплинарно производство срещу адвокат М. В. П.

Гласували: 2 против - Костов, Даскалова, 6 въздържали се - Мичев, Славов, Дикова, Граматикова Пенова, Стефанова, 4 за - Марчев, Миразчийска, Хинов, Згурова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 628

С оглед на проведеното гласуване, Софийският адвокатски съвет отхвърля предложението на докладчика да бъде образувано дисциплинарно производство срещу адвокат К. П. Л. по повод на дисциплинарна преписка № 440/2021г.

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат К. П. Л., като дисциплинарна преписка № 440/2021г. се прекрати.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Граматикова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 629

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В. Й. Н., като дисциплинарна преписка № 433/2021г. се прекрати.

Включва се адвокат Лили Лозанова. Заседанието продължава при кворум от 13 души.

Р Е Ш Е Н И Е № 630

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат С. М. Б., като дисциплинарна преписка № 314/2021г. се прекрати.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Граматикова, Лозанова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 631

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Р. Н. Н., като дисциплинарна преписка № 443/2021г. се прекрати.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Граматикова, Лозанова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 632

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат К. И. Х., като дисциплинарна преписка № 430/2021г. се прекрати.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Граматикова, Лозанова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 633

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да образува дисциплинарно производство срещу адвокат С. С. Ч.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Граматикова, Лозанова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 634

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Б. И. Г., като дисциплинарна преписка № 434/2021г. се прекрати.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Граматикова, Лозанова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 635

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат И. Ц. И., като дисциплинарна преписка № 318/2021г. се прекрати.

Адвокат Жана Кисьова се включва. Заседанието продължава при кворум от 14 души.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Граматикова, Лозанова, Кисьова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 636

По повод зачестили сигнали от адвокати, членове на Софийска адвокатска колегия относно проблеми, които срещат в работата си в съдилищата от софийски съдебен район, Софийският адвокатски съвет възлага на Комисията за защита на професионалните права на адвоката, сигнали и предложения да изготвят писма към ръководителите на съответните съдилища с искане за среща.

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Граматикова, Лозанова, Кисьова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 637

Възлага на Секретаря на съвета, адвокат Албена Пенова, да изготви писмен доклад с подробна информация за събираните суми от САК.

По точка дванадесета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - Марчев, Пенова, Миразчийска, Стефанова, Мичев, Хинов, Славов, Костов, Дикова, Даскалова, Згурова, Граматикова, Лозанова, Кисьова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 638

Отменя решение на Софийския адвокатски съвет от 27.02.2018г., обективирано в Протокол № 8 от същата дата, по силата на което се разпределят с 25 % повече дела по Закона за правна помощ на адвокат С. В. Д.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК............

/адв. Стефан Марчев/

СЕКРЕТАР на САС..........

/адв. Албена Пенова/

Споделяне