Правила за определяне на адвокати служебни и резервни защитници и особени представители

ПРАВИЛА

За определянето на адвокати, вписани в регистъра на Националното бюро за правна помощ за служебни и резервни защитници и особени представители при наличие на основателно искане ПО ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

1. Определянето на служебни и резервни защитници и особени представители от служители на САК, Комисията за прилагане на Закона за правната помощ или Софийски адвокатски съвет става по реда на тези правила.

2. Постъпващите искания се обработват хронологично, като адвокатите се определят по следния начин:

разпределянето се извършва по азбучен ред на адвокатите, вписани в списъка на НБПП, като се следи за равномерно разпределение на делата;

-за бързи и неотложни действия, както и за насрочени дела до 7 дни от датата на постъпване на искането служебни защитници се определят от списъка на адвокатите заявили желание да бъдат дежурни за съответния период по описания по-горе ред, като се изготвя отделен списък на адвокатите оказващи права помощ по Закона за здравето и резпределението при него върви в обратен ред от последния вписан към първия;

-по дела, при които размерът на възнаграждението за особения представител е до 1000 лв., особения представител се определя от служителите на САК в звено „Правна помощ“ по общия ред за разпределяне дела на служебните защитници – по азбучен ред и по реда на постъпване на искането, в присъствието на член на Комисията по прилагане на Закона за правна помощ или друг член на съвета, като за разпределението се съставя протокол;

-по дела, при които размерът на възнаграждението за особения представител е от 1000 до 3000 лв., особеният представител се определя от Комисията по прилагане на ЗПрП или други членове на съвета, на случаен принцип, чрез генериране на случайни числа за избор на адвокат със съответен номер от списъка на адвокатите, включени в регистъра на НБПП, като не могат да бъдат определяни за особени представители адвокати, които са били особени представители по дела с възнаграждение над 1000 лв. през последните 3 години преди текущата;

-по дела, при които размерът на възнаграждението за особения представител е над 3000 лв., особеният представител се определя с решение на Софийски адвокатски съвет на случаен принцип, чрез генериране на случайни числа за избор на адвокат със съответен номер от списъка на адвокатите, включени в регистъра на НБПП, като не могат да бъдат определяни за особени представители адвокати, които са били особени представители по дела с възнаграждение над 1000 лв. през последните 3 години преди текущата;

-в случай на преупълномощаване на друг адвокат, преупълномощилият адвокат не получава ново дело автоматично, а участва в общото разпределение, когато дойде неговия ред;

-в случай на отказ от оказване на правна защита и съдействие по делото след определянето му, адвокатът не получава ново дело автоматично, а участва в общото разпределение по общия ред;

-в случай на отказ от предоставяне на правна помощ независимо дали той е след определянето на адвоката или в случай на дежурство преди, като последното се удостоверява от дежурния служител с отбелязване на отказа в списъка на дежурните адвокати, на адвокатът не се разпределя ново дело, докато не дойде отново неговия ред по общите правила;

-при наличие на лични причини довели до невъзможност за предоставяне на правна помощ се взима становището на комисията, ако е налице нарочно искане от адвоката, като преценката зависи от убедителността на доказателствата и основателността на причината;

-разпределянето на дела се извършва само по тези правила, като те не могат да се пренебрегват и нарушават с претенции за определяне по дела с конкретна правна квалификация;

-определените за служебни защитници по досъдебни производства в 03 РПУ, както и при определянето в извънработно време независимо от районното управление, в почивни и празничини дни, адвокатите са длъжни да поискат издаване на уведомително писмо в 7-дневен срок, като представят в звено “Правна помощ“ на САК или изпратят на имейл - ppoffice@sak-sas.bg , искането и предоставянето на правна помощ;

3. Членовете на САС са изключени от общото разпрадаление на дела по тези правила и не се опраделят за особени представители по искания по чл.29, ал.4 и чл.47, ал.6 ГПК.

4. Служителите в звено „Правна помощ“ не дават правни консултаци.

5. Адвокатите, определени за служебни защитници или особени представители, се информират за делата от портала за служебни защитници, като не се извършват справки по телефона.

6. Подаването на заявления за вписване, дежурни и резервни защитници се извършва в определените от НБПП и Софийски адвокатски съвет срокове.

7. Получаването уведомително писмо за друг колега адвокат става срещу представяне на изрично пълномощно.

8. В случай, че служителят разговаря служебно по телефона, когато адвокат се нуждае от справка или документ, справката се прави след приключване на разговора.

9. Заявленията за дежурства се подават от 15 октомври до 15 декември на текущата година за следващата, като при подаване на заявлението, адвокатът следва да посочи месеците, през които не може да осъществява правна помощ. В заявлението адвокатът може да посочи месеците, през които желае, да бъде дежурен, което ще бъде взето предвид при възможност, но не обвързва Комисията при изготвяне на графика-списъка.

Настоящите Правила за определянето на адвокати, вписани в регистъра на Националното бюро за правна помощ за служебни и резервни защитници и особени представители при постъпило основателно искане по Закона за правната помощ, са приети на 27.05.2021 г. от Комисията за прилагане на закона за правната помощ като помощен орган на Софийски адвокатски съвет, на основание чл. 10, б.б. „а“ и „б“ от Вътрешните правила за работата на Софийски адвокатски съвет и помощните органи към него.

Комисията за прилагане на закона за правната помощ към Съвета на САК

Споделяне