Протокол №34 от 17.12.2019

ПРОТОКОЛ № 34/17.12.2019г.

На 17.12.2019 г. от 15.10 ч. се проведе редовно заседание на Софийски адвокатски съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кадрови;

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4. Разпределение на депозитни дела;

5. Обсъждане на отчета за бюджета на САК за 2019 година и на

проектобюджета на САК за 2020 г.

6. Дисциплинарни преписки;

7. Обсъждане и определяне състава на избирателните бюра за изборите

за 2020 година.

8. Обсъждане на оферти от школи за чуждоезиково обучение.

9. Обсъждане и вземане на решение по промоционална оферта от БТА

за отразяване събития на САК за период от 1 (една) година.

10. Разни.

На заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – председател на САК

2. Александър Машев – Зам. председател на САК

3. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4. Богдан Петров

5. Стефан Марчев

6. Жанет Желязкова

7. Мария Вълканова

8. Детелина Попова

9. Динела Велкова

10.Лили Лозанова

11.Чавдар Тончев

12.Десислава Миразчийска

13. Лидия Дикова

14. Златка Стефанова

Не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

Присъстват следните резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Владимир Дончев

3. Георги Вълчанов

4. Елка Пороминска

5. Катерина Кондакчиева

6. Васил Киров

7. Георги Леков

Присъства:

1. Председател на контролния съвет – адв. Христо Христов

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Таня Георгиева Митева - Дерменджиева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА отписва младши адвокат Момчил Валентинов Димитров от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Гергана Веселинова Запрянова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Елена Венциславова Кърпачева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Милена Петрова Гонева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Адриана Юлиянова Бакалова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Мария Венциславова Шопска от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Евгения Емилова Михайлова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Вяра Ангелова Александрова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Емил Христов Ценов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от датата на настъпване на събитието.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 12 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 9 “ЗА”

Няма „ПРОТИВ“

1„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Милева, Ставрева и партньори” и вписва следните промени:

Вписва промяна на адреса на управление както следва: гр.София, район Средец, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 56, ет.3, ап.6.

Вписва промяна в наименованието на дружеството, както следва от Адвокатско дружество „Милева и Ставрева” на Адвокатско дружество „Милева, Ставрева и партньори”.

Дружеството ще се управлява и представлява от адв. Маргарита Милева Милева и адв. Ясна Маринова Ставрева заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Савов” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник и управител адв.Станислава Николова Петкова.

Вписва като съдружник адв.Валентина Валентинова Андова и адв. Милена Петрова Гонева.

Дружеството ще се управлява и представлява от адв.Валентин Кирилов Савов.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Албена Миленова Иванова – сътрудник на АДД „Евтимов и Стойчев“;

2. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Мариян Валентинов Янкулов - сътрудник на АДД „ВолфТайс“;

3. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Дарио Алберто Крус - сътрудник на АДД „Волф Тайс“;

4. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Иван Благовестов Иванов - сътрудник на АДД „ВолфТайс“;

5. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Деница Иванова Христова - сътрудник на АДД „Трифонова, Вуковска и Митева“;

6. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Магдалена Маринова Иванова -сътрудник на АДД „Вълев и Лимберов“;

7. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Нели Петрова Попрелкова - сътрудник на АДД „Цветкова и партньори“;

8. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Петя Анатолиева Владимирова - сътрудник на АДД „Славов и Славова“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.Уважава заявление за отписване от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия и отписва Мая Александрова Александрова – сътрудник на адвокат Айля Авни Хасан;

2. Уважава заявление за отписване от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия и отписва Ана Рафаилова Ченешкова - сътрудник на адвокат Силвия Александрова;,

3. Уважава заявление за отписване от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия и отписва Биляна Динкова Маркова - сътрудник на адвокат Силвия Александрова;,

4. Уважава заявление за отписване от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия и отписва Ивелина Мирославова Антонова – сътрудник на АДД „Попов, Арнаудов и партньори“;

5. Уважава заявление за отписване от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия и отписва Виктория Валериева Велева - сътрудник на АДД „Рашев и партньори“;

6. Уважава заявление за отписване от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия и отписва Симона Георгиева Белчева - сътрудник на АДД „Цветкова и партньори“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Лили Лозанова влиза. Заседанието продължава при кворум от 11 души.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 200 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Да се доведе до знанието на длъжностното лице.

Заседанието продължава при кворум от 12 души.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Допуска промяна в дневния ред, като първо се разгледа точка седма.


По точка седма от дневния ред:

Гласували 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Одобрява списък с броя и състава на избирателните бюра за избора на Председател на САК и членове на САС, Председател на ОС, членове на ДС и членове на КС, както и избора на делегати за 2020г.

Одобреният списък се прилага към настоящия протокол и се счита неразделна част от него.


адв. Миразчийска влиза в зала. Заседанието продължава при кворум от 13 души.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага обсъждането на отчета за бюджета на САК за 2019г. и на проектобюджета на САК за 2020 г. за началото на 2020г.

Влиза председателят адв. Ивайло Данов. Заседанието вече се води от него. Кворумът е 14 души.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага обсъждането на офертата на БТА за отразяване събития на САК за период от 1 (една) година за следващото заседание през 2020 година.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на въпроса за поръчване на нови значки на САК за следващо заседание на САС.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на декларация, изпратена от Варшавската адвокатска колегия за следващото заседание на 7 януари 2020г.

Възлага на Елка Пороминска и Александър Машев да преведат декларацията и да я изпратят на всички колеги от съвета.

Адв. Машев напуска за малко заседанието. Кворумът е 13 души.

Александър Машев се връща в залата. Заседанието продължава при кворум от 14 души.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя извънредно заседание на 18.12.2019г. от 11:00ч. в зала 15 на Съдебната палата за провеждане на адвокатска клетва на 53 младши адвокати и адвокати.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Следващото редовно заседание на съвета е на 7 януари 2020г. от 14 часа.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК............ /адв. Ивайло Данов/

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ..............

/адв.Александър Машев/

ТЕХ. СЪТРУДНИК................ СЕКРЕТАР на САК..................

/Д. Чобанова/ /адв. Пейчо Пейчев/

Споделяне