ПРОТОКОЛ №23 от заседание на Избирателната комисия

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

 

ПРОТОКОЛ 23
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

 

Днес, 31 януари 2020 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия (ИК на САК), избрана на основание чл.101, ал.2 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 29.10.2019 година, за провеждане на допълнителния избор за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочен за 02.02.2020г.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова.

Елисавета Стоименова Иванова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на органи на САК - допълнителен избор на 02.02.2020 г.

2.Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на делегати в общото събрание на адвокатите в страната - допълнителен избор на 02.02.2020 г.

3.Приемане на решение, относно начина за определяне на избраните кандидати за органи на САК и за делегати в общото събрание на адвокатите в страната при установяване на равен брой действителни гласове.

4.Обявяване на състава на Избирателните бюра за провеждане на допълнителния избор за органи на САК и за делегати в общото събрание на адвокатите от страната, насрочен за 02.02.2020 г.

5.Обявяване на списъка на упълномощителите и на упълномощените лица.

6.Вземане на решение за забрана на агитацията и поставянето на допълнителни маси (извън тези предназначени за ИБ и за гласуване) на етажа, на който се провежда избора.

7.Разглеждане жалбата на адвокат Александър Димитров Машев, кандидат за председател на САС под № 662/29.01.2020 г.

8.Разглеждане на подаденото заявление вх.№697/31.01.2020г. от Адвокат Райна Аврамова за оттегляне на предложения за кандидати за органи на САС и делегати на ОСАС.

9.Разни.

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точка единствена от дневния ред :

 

По т.1 от Дневния ред:

Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на органи на САК - допълнителен избор на 02.02.2020 г.

 

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №71

            Утвърждава образец на бюлетина за избор на органи на САК - допълнителен избор на 02.02.2020 г., представляващ Приложение №1 – неразделна част от това решение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.2 от Дневния ред:

Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на делегати в общото събрание на адвокатите в страната - допълнителен избор на 02.02.2020 г.

 

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №72

Утвърждава образец на бюлетина за избор на делегати в общото събрание на адвокатите в страната - допълнителен избор на 02.02.2020 г., представляващ Приложение №2 – неразделна част от това решение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.3 от Дневния ред:

Приемане на рещение, относно начина за определяне на избраните кандидати за органи на САК и за делегати в общото събрание на адвокатите в страната при установяване на равен брой действителни гласове.

 

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №73

            В случай, че след пребояване на гласовете за органи на САК и за делегати в общото събрание на адвокатите в страната се установи, че за определеното място (при избора за Председател на САС и за Председател на ДС) или за последното вакантно място, при другите видове избор, са налице кандидати, които са получили напълно еднакъв брой гласове, достатъчни да бъдат избрани за членове на съответния орган, респективно за делегати в общото събрание на адвокатите в страната за избран ще се счита кандидата с по-голям адвокатски стаж.

           

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.4 от Дневния ред:

Обявяване на състава на Избирателните бюра за провеждане на допълнителния избор за органи на САК и за делегати в общото събрание на адвокатите от страната, насрочен за 02.02.2020 г.

 

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №74

            Обявява състава на избирателните бюра (ИБ), включително: председателите на избирателните бюра за провеждане на допълнителния избор за органи на САК и за делегати в общото събрание на адвокатите от страната, насрочен за 02.02.2020 г., утвърден от САС, както следва:

 

I. Бюро

Емил Валентинов Омайски - Председател

Димитър Мирославов Милев

Светослав Пенчев Казаков

II. Бюро

Метин Мустафов Ибриямов - Председател

Десислава Монева Петкова - Пенева

Христо Атанасов Барбов

III. Бюро

Венцислав Весков Бенов - Председател

Боян Огнянов Манчев

Тодор Димитров Илиев

IV. Бюро

Петко Аврамов Петков - Председател

Екатерина Райкова Джурова

Мариан Георгиев Иванов

V. Бюро

Емануела Ивелинова Стоманякова - Председател

Ванина Стефанова Никлочева

Николета Георгиева Георгиева

VI. Бюро

Красимир Петров Владимиров - Председател

Борислав Александров Канчелов

Красимир Александров Сахаров

VII. Бюро

Силвия Огнянова Янчева - Председател

Павлин Стефанов Стоев

Александра Петрова Николова

VIII. Бюро

Борислав Димитров Караколева – Председател

Диана Савова Ангелова – Георгиева

Румен Бориславов Николов

IX. Бюро

Теодора Захариева Паликрушева – Председател

Георги Цветанов Георгиев

Ани Владимирова Владимирова

 

X. Бюро

Михаела Атанасова Ананасова – Председател

Петър Петков Петров

Ирена Радкова Янкова

XI. Бюро

Петко Луков Кръстев - Председател

Нанси Монтер Дахабре

Лили Стефанова Стефанова

XII. Бюро

Дарина Дончева Дончева – Председател

Кирил Кирилов Марков

Цветелина Руменова Бонинска

XIII. Бюро

Георги Михайлов Гайдов – Председател

Янко Христов Стоянов

Апостол Ташков Апостолов                          

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.5 от Дневния ред:

            Обявяване на списъка на упълномощителите и на упълномощените лица.

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №75

           

            Списъкът на упълномощителите и на упълномощените лица да се обявяви на мястото на провеждане на допълнителния избор пред аудитория 272 в Юридическия факултет в сградата на СУ “Св.Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” 15 на 02.02.2020 г.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.6 от Дневния ред:

Вземане на решение за забрана на агитацията и поставянето на допълнителни маси (извън тези , предназначени за ИБ и за гласуване) на етажа, на който се провежда избора.

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №76

           

            С оглед обезпечаване на спокойното протичане на изборния процес на 02.02.2020 г. се забранява агитацията и поставянето на допълнителни маси (извън тези предназначени за ИБ и за гласуване) на етажа, на който се провежда избора, а именно: пред аудитория 272 в Юридическия факултет в сградата на СУ “Св.Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” 15.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.7 от Дневния ред:

Разглеждане жалбата на адвокат Александър Димитров Машев, кандидат за председател на САС под № 662/29.01.2020г.

 

По направените оплаквания, Избирателната комисия към САК счита следното:

 

1.Наличието на брой празни пликове в урните, различни от броя на бюлетините, не представлява нарушение, а отразява волята на избирателя, който е решил да гласува с празен плик;

2.Всички предоставени на избирателните бюра урни, в.т.ч. и допълнителните такива, бяха запечатвани публично, в присъствието на поне двама независими наблюдатели, избрани от ОС на САК и член на ИК към САК;

3.При отваряване на урните, присъстваха и тримата независими наблюдатели, избрани от ОС на САК и членовете на ИК към САК. Избирателната комисия към САК не е установила нарушение на дадените от нея указания, нито е била надлежно сезирана за такива.

4.В случай, че адвокат Машев е имал данни или съмнения, относно възможността за ползване на предварително подпечатани и попълнени бюлетини, е следвало да уведоми ИК към САК в деня на избора, с цел извършване на незабавна проверка на място;

5.Проверка и преброяване на действителни и недействителни бюлетини между основния и допълнителния избор е недопустима;

6.В случай, че жалбоподателят или част от екипа му е бил свидетел на злоупотреба от какъвто и да е вид, е следвало своевременно да уведоми ИК към САК, с цел извършване на незабавна проверка на място;

7.Във връзка с устен сигнал от адв. Мария Вълканова, за това че не й се дава възможност да наблюдава преброяването на бюлетините на ИБ №13, адв. Калпушкова – член на ИК към САК, е направила забележка на Председателя на ИБ №13. От същия е била осигурена възможност да се наблюдава преброяването, без да се пречи на преброителите. Не са постъпвали други оплаквания след този случай;

8.По повод искането за замяна на Председатели на ИБ, а именно ИБ №1 , ИБ №7 и № 13 с резервни членове, ИК към САК има следното становище: Основните членове, в.т.ч. Председателите на ИБ се определят и одобряват от САС. Не е в правомощията на ИК към САК да освобождава членове на ИБ и Председатели на ИБ, дори и в случай на жалба.

 

Искането за освобождаване на Председателите на ИБ №1, ИБ №7 и ИБ №13, жалбоподателят следва да отправи към САС, който е компетентния за това орган;

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №77

 

Оставя без уважение жалбата на адвокат Александър Димитров Машев, кандидат за председател на САС под № 662/29.01.2020г., като неоснователна.

    

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.8 от Дневния ред:

 

Разглеждане на подаденото заявление вх.№697/31.01.2020г. от Адвокат Райна Аврамова за оттегляне на предложения за кандидати за органи на САС и делегати на ОСАС. ИК на САК счита , че подаденото заявление вх.№697/31.01.2020г. от Адвокат Райна Аврамова за оттегляне на предложения за кандидати за органи на САС и делегати на ОСАС е недопустимо , предвид обстоятелството, че е депозирано след обявяване и влизане в сила на окончателните списъци на кандиданите за органи на САС и делегати на ОСАС за основния избор , поради което

 

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №78

 

       Оставя без разглеждане заявление с вх. вх.№697/31.01.2020г. от Адвокат Райна Аврамова за оттегляне на предложения за кандидати за органи на САС и делегати на ОСАС

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.9 от Дневния ред:

 

 

С оглед запазване целостта на урните след приключване на изборния процес, ИК на САК информира всички членове на САК, за следното:

 

            След приключването на преброяването на бюлетините от допълнителния избор, който ще се проведе на 02.02.2020г., в урните на ИБ се поставят подадените при избора бюлетини, избирателните списъци, протоколите за отчитането на резултатите от гласуването, пълномощните и другите документи, свързани с избора, съставяни от ИБ и урните се запечатват. Запечатването на урните се извършва от членовете на съответното ИБ в присъствието на членовете на ИК на САК и членовете на ИБ. Преброяването на бюлетините и запечатването на урните е публично.

            Запечатаните урни, се прибират в помещение, осигурено от САС в сградата на САК, в гр. София, бул. „Тодор Александров“ 137, което след прибирането на урните се заключва и запечатва с хартиени ленти, които се подписват от членовете на ИК на САК.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

  

 

Споделяне