Приложение №2 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за делегати от СAK

Приложение №2

Методически указания

за произвеждане на изборите за делегати от СAK

 

 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

за произвеждане на изборите за делегати от Софийската адвокатскаколегия на годишното събрание на адвокатите в страната, насрочени за 25-26.01.2020 г.

 

 

I. БЮЛЕТИНА И ПЛИК ЗА ГЛАСУВАНЕ

1. Гласуването се извършва с обща (интегрална) бюлетина и непрозрачен плик по образец, утвърдени от Избирателната комисия.

 

2. Общата (интегрална) бюлетина за избор на делегати от Софийската адвокатска колегия се отпечатва на бяла хартия - формат А4.

 

3. Бюлетината съдържа най-отгоре наименованието: „БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ОТ СОФИСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ”, както и следните реквизити:

А) квадратче за отразяване на вота;

Б) поредният номер на кандидата в съответствие с поредността на вписването му в бюлетината;

В) собствено бащино и фамилно име на кандидата;

Г) юридическият и адвокатски стаж на кандидата. 

 

4. Редовете на отделните кандидати се отделят един от друг.

 

5. Материали, намерени в избирателните пликове и в избирателните кутии без плик, които не отговарят на горните изисквания, не се считат за глас и не се отчитат при определяне на изборния резултат.

 

II. ДЕЙСТВИТЕЛНИ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ

 

1.  При установяване на резултатите от гласуването ЕДНА БЮЛЕТИНА СЪОТВЕТСТВА НА ЕДИН ГЛАС, който може да е действителен или недействителен.

 

2.    Действителен глас /бюлетина/:

Бюлетината /гласът/ е действителна, когато:

а) бюлетината е по установения образец и върху нея е поставен печат на Избирателното бюро;

б) от съдържанието на бюлетината може да се изведе еднозначно волята на вота;

в) означен е максималния брой или по малко кандидати за делегати от Софийската адвокатска колегия за годишното събрание на адвокатите в страната;

г) когато в плика има една или повече бюлетини, с еднакво отбелязване – бюлетината се счита за действителна и се брои за един глас;

д) когато върху бюлетината няма знаци и/или отбелязвания, позволяващи да се разкрие тайната на вота (самоличността на гласувалия);

е) когато в плика няма поставени други предмети, освен бюлетината, позволяващи да се разкрие тайната на вота (самоличността на гласувалия).

 

3. Гласът е действителен и когато в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при отпечатването или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания.

 

4. Бюлетина по установения образец, съдържаща знак, поставен с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчетата за гласуване: "Х" или "V", представлява действителен глас. Действителен е и гласът, когато върху бюлетината има подчертаване на името на кандидат или квадратчето за гласуване е оградено.

 

5. Когато знакът за отразяване на вота излиза извън квадратчето на съответния кандидат, но не засяга друго квадратче, гласът е действителен, включително и в случаите, когато навлиза в полето на друг кандидат.

 

6. Всички действителни гласове за съответния вид избор се вписват от Избирателните бюра в протокола при отчитането на резултата от произведения избор.

 

7. Недействителен глас /бюлетина/:

Гласът е недействителен, когато бюлетината не е по утвърдения образец.

Гласът е недействителен, когато макар и бюлетината да е по установения образец:

а)  в бюлетината няма отразен вот в квадратчето за гласуване;

б)  в бюлетината има отбелязване за повече от максималния брой кандидати за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатите в страната;

в) когато в плика има една или повече бюлетини, с различни отбелязвания;

г) когато пликът е празен;

д) когато в бюлетината е поставен знак, различен от "Х" или "V";

е) когато знакът в бюлетината е поставен с химикал, пишещ с цвят, различен от син;

     ж) когато върху бюлетината не е поставен печат на избирателно бюро.

 

Важно: Празен плик се брои за недействителен глас.

 

8. Бюлетина намерена в избирателната кутия без плик не се отчита /брои/ при установяване на изборните резултати. Тези бюлетини се надписват с думите: "Без плик" на лицевата страна по диагонал и се опаковат отделно.

 

9. Всяка недействителна бюлетина се унищожава с надпис: "недействителна" по диагонал през лицевата страна. Недействителните бюлетини се опаковат отделно.

 

10. Всички недействителни гласове се вписват от Избирателните бюра в протокола при отчитането на резултата от произведения избор.

 

III. ДЕЙСТВИЯ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ БЮРА ПРИ ГЛАСУВАНЕ И ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

 

ГЛАСУВАНЕ

1. Действия на Избирателното бюро /ИБ/ при откриване на избора:

а/ Изборът започва в обявения от Избирателната комисия ден и час, в присъствието на двама неангажирани в изборния процес адвокати, които са избрани с решение на Общото събрание;

б/ Председателят на ИБ показва празната кутия на присъстващите, след което я затваря и запечатва с ленти, върху които се подписват членовете на ИБ и се поставя печата на ИБ.

 

2. Действия на Избирателното бюро /ИБ/ по време на гласуването

а/ Когато пред ИБ дойде избирател, той се легитимира с документ за самоличност или с адвокатска карта пред член на ИБ. Членът на ИБ проверява дали адвокатът не е включен в списъка на адвокатите, които не са заплатили дължимите вноски (членски внос) към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет в срок до 31.12.2019 година, включително. Ако адвокатът не е включен в този списък, членът на ИБ му подава бюлетина, като върху нея поставя печата на ИБ, както и плик за поставяне на бюлетината. Адвокатът се оттегля в мястото за гласуване, гласува, сгъва бюлетината и я поставя в плика, след което се връща в ИБ, пуска плика в избирателната кутия, подписва се в избирателния списък и членът на ИБ му връща документа за самоличност.

б/ Ако адвокатът е включен в списъка на адвокатите, които не са заплатили дължимите вноски (членски внос) в срок до 31.12.2019 година, включително, то ИБ не го допуска да гласува.

в/ Ако адвокатът гласува чрез пълномощник, това обстоятелство се отразява в избирателния списък срещу името на упълномощителя. Пълномощното следва да бъде предварително заверено с печата на адвокатския съвет най-късно в деня на избора. Пълномощното се задържа от избирателното бюро при подписването на пълномощника в избирателния списък и се съхранява заедно с останалите избирателни книжа.

г/ В случай на произвеждане на допълнителен избор, адвокатът, който желае да гласува чрез пълномощник, не е длъжен да предоставя ново пълномощно за гласуване на допълнителния избор.

 

Важно: Един адвокат – пълномощник не може да представлява повече от един член на колегията, на основание чл.81, ал.7 от ЗА.

 

д/ Изборът завършва в обявения час като председателят на ИБ обявява избора за приключил.

 

е/ Ако пред ИБ в края на избора има негласували адвокати, изборът приключва след като гласува последният адвокат, който се е намирал пред съответното ИБ в крайния час за гласуване, обявен от Избирателната комисия.

 

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

 

3.  След приключване на гласуването, Избирателното бюро разпечатва избирателните кутии, в присъствието на членовете на Избирателната комисия и на двамата неангажирани в изборния процес адвокати, избрани предварително от Общото събрание.

4.  Преди отваряне на избирателната кутия, ИБ попълва в протокола следните данни:

  • № на ИБ;
  • имената на членовете на ИБ;
  • имената на неангажираните в изборния процес адвокати, които са присъствали при отваряне на кутията;
  • в колко часа е започнал и приключил изборът;
  • колко са адвокатите според избирателния списък;
  • колко са гласувалите адвокати според подписите в списъка;
  • колко са адвокатите гласували с пълномощно.

 

5.  След отваряне на избирателната кутия, ИБ пристъпва към преброяване на гласовете и отчитане /определяне/ на резултатите от гласуването в това бюро.

 

6. Преброяването на бюлетините се извършва от членовете на съответните ИБ.

 

7. След разпечатване на избирателната кутия се изсипват всички пликове върху масата.

 

8. Най-напред се отделят бюлетините, намерени без плик и техният брои се отразява в протокола.

         

9. Преброяват се намерените пликове и броят им се нанася на отделен ред в протокола.

         

10. След това се пристъпва към отваряне на пликовете и изваждане на бюлетините.

 

11. Пликовете, в които не е намерена бюлетина се отделят, върху тях се изпива „празен плик" и се броят за недействителни гласове, като се отразяват на съответния ред на протокола.

12. Пристъпва се към преброяване на действителните бюлетини и установяване на броя на гласовете подадени за всеки един кандидат. При равен брой гласове на двама или повече кандидати и съответно свободни места от квотата на САК, за избрани се считат всички кандидати с равен брой гласове. При равен брой гласове на двама или повече кандидати и липса на свободни места от квотата на САК, за избрани се считат кандидати с по-голям адвокатски стаж.

 

13. След нанасяне на данните от гласуването в протокола, той се подписва от всички членове на ИБ.

 

IV. ПРОТОКОЛИ НА ИЗБИРАТЕЛНОТО БЮРО

 

1. ИБ съставя протокол в два екземпляра, в който вписва резултатите от броенето.

 

2. Двата екземпляра на протокола се подписват от членовете на ИБ и единият се предава на Избирателната комисия, а другият се запечатва в избирателната кутия, заедно с бюлетините, с избирателния списък, със списъка на адвокатите, които не са платили членския си внос в сроковете по чл.49 от ЗА и представените пълномощни.

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР

1. Допълнителният избор се провежда по реда, предвиден за основния избор.

Споделяне