ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Избирателната комисия

   ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

 

ПРОТОКОЛ 6
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Днес, 17.12.2019 г. в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия (ИК на САК), избрана на основание чл.101, ал.2 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 29.10.2019 година, за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 25-26.01.2020г.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова.

Елисавета Стоименова Иванова

 

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

            1. Вземане на решение за поправка на допусната очевидна фактическа грашка в Протокол № 4 от 09.12.2019 г. на Избирателната комисия на САК.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точката от дневния ред

 

            Председателят на избирателната комисия констатира, че е налице допусната очевидна фактическа грашка при изчисляването на срока по чл.103, ал.1 от ЗА за подаване на предложения за избор на органи на САС, посочен в решение № 11 от Протокол № 4 от 09.12.2019 год. на Избирателната комисия на САК, като при приемането на същото е допусната техническа грешка при изчисляването на крайния срок за подаване на предложения за избор на органи на САС, вследствие на което като краен срок за подаване на предложения за избор на органи на САС е посочена датата 27.12.2019г., вместо датата 25.12.2019г.

 

Във връзка с направената констатация и на основание чл. 102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ № 13

 

Избирателната комисия на САК взема решение за поправка на допусната очевидна фактическа грешка при изчисляването на крайния срок за подаване на предложения за избор на органи на САС, посочен в решение № 11 от Протокол № 4 от 09.12.2019 год. на Избирателната комисия на САК, в следния смисъл: срокът за подаване на предложения за избор на органи на САС, посочен в решение № 11 от Протокол № 4 от 09.12.2019 г. на Избирателната комисия на САК вместо “27.12.2019г.“ да се чете и разбира „25.12.2019г.”.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: няма

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

В случай на постъпили жалби във връзка с провеждане на избора, Избирателната комисия се произнася незабавно по тях с Решение.

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

  

Споделяне