ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия

   ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

 

ПРОТОКОЛ № 4
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Днес, 09 Декември 2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия (ИК на САК), избрана на основание чл.101, ал.2 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 29.10.2019 година, за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 25-26.01.2020г.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова.

Елисавета Стоименова Иванова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

            1. Вземане на решение за удължаване на срока за подаване на предложения за избор на органи на САС.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точката от дневния ред и прие следното решение:

 

По т.1 от Дневния ред:

1. Вземане на решение за удължаване на срока за подаване на предложения за избор на органи на САС.

Председателят на избирателната комисия заяви, че поради късното поставяне на информационното табло и на сайта на САК на входирания на 25.11.2019 година протокол № 1 на ИК към САС, счита че следва да бъде удължен срока за подаване на предложения за избор на органи на САС до 27.12.2019 година, който е първият работен ден след 3 неработни дни.

В връзка с така направеното предложение ИК на САК прие следното:

 

 

РЕШЕНИЕ №11

Удължава срока за подаване на предложения за органи на САС до 27.12.2019 година.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: няма

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

В случай на постъпили жалби във връзка с провеждане на избора, Избирателната комисия се произнася незабавно по тях с Решение.

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

  

Споделяне