ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Избирателната комисия

   ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

 

ПРОТОКОЛ 3
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Днес, 04 Декември 2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия (ИК на САК), избрана на основание чл.101, ал.2 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 29.10.2019 година, за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 25-26.01.2020г.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова.

Елисавета Стоименова Иванова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на Методически указания за провеждане на избори за органи на Софийската адвокатска колегия, насрочени за 25-26.01.2020 г.

2. Приемане на Методически указания за провеждане на избори за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатите в страната, насрочени за 25-26.01.2020 г.

3. Вземане на решение за поправка на допусната очевидна фактическа грашка в Протокол №1 от 25.11.2019 г. на Избирателната комисия на САК.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

По т.1 от Дневния ред:

Приемане на Методически указания за провеждане на избори за органи на Софийската адвокатска колегия, насрочени за 25-26.01.2020г.

 

На основание чл. 102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №8

Приема Методически указания за провеждане на избори за органи на Софийската адвокатска колегия, насрочени за 25-26.01.2020 г, представляващи Приложение №1 към настоящия протокол – неразделна негова част.

 

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против:няма

 

По т.2 от Дневния ред:

Приемане на Методически указания за провеждане на избори за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатите в страната, насрочени за 25-26.01.2020 г.

 

На основание чл. 102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №9

Приема Методически указания за провеждане на избори за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатите в страната, насрочени за 25-26.01.2020 г, представляващи Приложение №2 към настоящия протокол към настоящия протокол – неразделна негова част.

 

ГЛАСУВАЛИ :

• За : 3

• Против: няма

 

По т.3 от Дневния ред:

Вземане на решение за поправка на допусната очевидна фактическа грашка в Протокол №1 от 25.11.2019 г. на Избирателната комисия на САК.

 

На основание чл. 102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №10

Избирателната комисия на САК взема решение за поправка на допусната очевидна фактическа грашка в Протокол №1 от 25.11.2019г. на Избирателната комисия на САК в следния смисъл: Навсякъде в Протокол №1 от 25.11.2019г. на Избирателната комисия на САК вместо текста: „Избори, насрочени за 25-26.01.2019 г.” да се чете и разбира „Избори, насрочени за 25-26.01.2020 г.” и вместо текста: „Насрочени за 25-26.01.2019 г.” да се чете и разбира „Насрочени за 25-26.01.2020 г.”.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: няма

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

В случай на постъпили жалби във връзка с провеждане на избора, Избирателната комисия се произнася незабавно по тях с Решение.

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

  

 

Споделяне