ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Избирателната комисия

             ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

 

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Днес, 25 Ноември 2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия (ИК на САК), избрана на основание чл.101 ал.2 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 29.10.2019 година, за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 25-26.01.2019 г.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова.

Елисавета Стоименова Иванова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Приемане на правила относно номерацията на решенията на ИК на САК, място и начин на обявяване;

2. Приемане на правила относно входящата и изходяща кореспонденция и документация на ИК на САК;

3. Определяне на срок и ред за подаване на документи за регистрация на кандидати за участие в изборите за членове на органите на САК, насрочени за 25-26.01.2019г., а именно: за членове на адвокатския съвет и неговия председател, членове на Контролния съвет, членове на Дисциплинарния съд и неговия председател;

4. Определяне на срок и ред за подаване на кандидатури-предложения за избор на делегати за общо събрание на адвокатите в страната в изборите, насрочени за 25-26.01.2019 г.;

5. Утвърждаване съдържанието на предложения и декларации-съгласие за кандидати за избор от общото събрание на адвокатите от САК, на членове на адвокатския съвет и неговия председател, на контролния съвет, на дисциплинарния съд и на неговия председател и за делегати на общото събрание на адвокатите в страната в изборите, насрочени за 25-26.01.2019 г.;

6. Утвърждаване съдържанието на регистрите за вписване на предложенията за кандидати за избор от общото събрание на адвокатите от САК за членове в органите на САК и за делегати на общото събрание на адвокатите в страната;

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

По т.1 от Дневния ред:

Приемане на правила относно номерацията на решенията на ИК на САК, място и начин на обявяване.

 

На основание чл. 102, ал. 1 ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №1

1. Взетите от ИК на САК решения относно провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 25-26.01.2019 г. имат единна последователна номерация с арабски цифри. Номерацията на решенията започва от „№1“.

2. ИК на САК обявява решенията си в деня на приемането им на Информационно табло, разположено в сградата на САК, с адрес: София, бул.“Тодор Александров“№137, ет.2 и 3, което се обозначава с надпис с големи букви: „ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО НА ИК на САК” и на интернет сайта на САК.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против:няма

 

По т.2 от Дневния ред:

Приемане на правила относно входящата и изходяща кореспонденция и документация на ИК на САК.

 

На основание чл. 102, ал. 1 ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №2

Взетите от ИК на САК решения относно провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 25-26.01.2019 г. се входират в регистратурата на САК, както и цялата входяща и изходяща кореспонденция и документация на ИК на САК.

 

ГЛАСУВАЛИ :

• За : 3

• Против: няма

 

По т.3 от Дневния ред:

Определяне на срок и ред за подаване на документи за регистрация на кандидати за участие в изборите за членове на органите на САК, насрочени за 25-26.01.2019г., а именно: за членове на адвокатския съвет и неговия председател, членове на Контролния съвет, членове на Дисциплинарния съд и неговия председател.

 

На основание чл. 102, ал.1 и чл.103, ал.1 ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №3

Предложенията за избор на членове на органите на САК, а именно: членове на адвокатския съвет и неговия председател, на контролния съвет, на дисциплинарния съд и на неговия председател, следва да се подават с Предложение, по препоръчителен образец до Избирателната комисия на САК, чрез регистратурата на Софийския адвокатски съвет от 26.11.2019 г. до 20.12.2019 г. включително.

Към предложението задължително се прилага декларация за съгласие от предлагания адвокат.

Съдържанието на предложенията и декларацията, определени от ИК на САК, имат препоръчителен характер.

Предложенията се вписват по реда на постъпването в отделни регистри, утвърдени от Избирателната комисия.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: няма

 

По т.4 от Дневния ред:

Определяне на срок и ред за подаване на кандидатури-предложения за избор на делегати за общо събрание на адвокатите в страната за изборите насрочени за 25-26.01.2019г.

 

На основание чл. 102, ал. 1 и чл. 99 ал. 2 и 3 ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №4

Предложенията за избор на делегати за общо събрание на адвокатите в страната, следва да се подават с Предложение по образец до Избирателната комисия на САК, чрез регистратурата на Софийския адвокатски съвет от 26.11.2019г. до 10.01.2020 г., включително.

Към предложението задължително се прилага декларация за съгласие от предлагания адвокат.

Съдържанието на предложенията и декларацията, определени от ИК на САК, е по препоръчителен образец.

Предложенията се вписват по реда на постъпването в отделен регистър, утвърден от Избирателната комисия.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За:

• Против:

 

По т.5 от Дневния ред:

Утвърждаване съдържанието на препоръчителните образци на предложения и декларации-съгласие за кандидати за избор от общото събрание на адвокатите от САК, на членове на адвокатския съвет и неговия председател, на контролния съвет, на дисциплинарния съд и на неговия председател (приложение № 1) и за делегати на общото събрание на адвокатите в страната (приложение №2), в изборите насрочени за 25-26.01.2019г.

 

На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №5

УТВЪРЖДАВА препоръчителни образци на ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, предмет на настоящото Решение, както следва:

Приложение № 1 – за членове на органи на САК;

Приложение № 2 - за делегати на общото събрание на адвокатите в страната;

Приложение № 3 - Декларация за съгласие от предложения кандидат.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: няма

 

По т.6 от Дневния ред:

Утвърждаване съдържанието на регистрите за вписване на предложенията за кандидати за избор от общото събрание на адвокатите от САК, за членове в органите на САК (приложение №4) и за делегати на общото събрание на адвокатите в страната (приложение №5).

 

На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №6

УТВЪРЖДАВА съдържанието на два отделни входящи регистъра на предложенията за избор на членове за органите на САК (приложение №4) и за делегати за общото събрание на адвокатите в страната (приложение №5), както следва:

1. Пореден № на Предложението в регистъра и дата на постъпване;

2. Имена на адвоката/-тите, направил/-ли предложението/-ята;

3. Имената на предложените кандидати и позицията, за която са предложени.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: няма

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

В случай на постъпили жалби във връзка с провеждане на избора, Избирателната комисия се произнася незабавно по тях с Решение.

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

Членове: Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

  

 

     Елисавета Стоименова Иванова: ………………......


Приложение №1

 

ДО

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ

СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ НА САК

 

от.....................................................................................................................................

(трите имена)

личен №..................................................... в регистрите на САК.

адрес за кореспонденция:...........................................................................................

тел.:………………………...., електронен адрес: ……………………………….

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ,

 

Предлагам кандидатурата на:

 

1.................................................................................................................................

(трите имена)

личен №.....................................................в регистрите на САК.

за.......................................................................................................................................

(посочва се за кой орган на САК се предлага)

 

2.........................................................................................................................................

(трите имена)

личен №.....................................................в регистрите на САК.

за.........................................................................................................................................

(посочва се за кой орган на САК се предлага)

 

3.........................................................................................................................................

(трите имена)

личен №.....................................................в регистрите на САК.

за.........................................................................................................................................

(посочва се за кой орган на САК се предлага)

 

Прилагам Декларация/-ии за съгласие на предложения/-те от мен кандидат/-ти.

 

 

Дата: ......................                                                                Подпис: ……………………….

 

 

 

 

Приложение №2

 

ДО

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ

СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

 

от.....................................................................................................................................

(трите имена)

личен №.....................................................в регистрите на САК.

адрес за кореспонденция:...........................................................................................

тел.:………………………...., електронен адрес: ……………………………….

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ,

 

Предлагам кандидатура за делегат на Софийската адвокатска колегия в Общото събрание на Адвокатурата на страната, както следва:

 

1.................................................................................................................................................

(трите имена)

личен №.....................................................в регистрите на САК.

 

 

Прилагам: Декларация за съгласие на предложения от мен кандидат.

 

 

 

 

Дата: ......................                                                                         Подпис: ……………………….

 

 

 

 

 

 

 


Приложение №3

 

ДО

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ

СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от....................................................................................................................................

личен №.............................................................. в регистрите на САК

адрес за кореспонденция.........................................................................................

тел....................................................

 

                                                                  ДЕКЛАРИРАМ:                                        

 

1. Съгласен съм да бъда избран/-а за председател на САК/член на САС/председател на ДС/член на ДС/член на КС/делегат на Общото събрание на адвокатите в страната.

(подчертава се вярното)

 

2. Не изтърпявам дисциплинарно наказание по чл.133, ал.1, т.3 от Закона за адвокатурата.

 

3. Изпълнил съм задължението си по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

4. Отговарям на изискванията, установени в закона за адвокатурата по отношение на съответния вид избор, за който е издигната кандидатурата ми.

 

 

 

 

Дата: ......................                                                   Декларатор: ……………………….

                                                                                                                 (подпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение №4

 

 

Регистър за вписване на предложенията за кандидати за избор от общото събрание на адвокатите от САК, за членове в органи на САК

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Приложение №5

 

Регистър за вписване на предложенията за кандидати за избор от общото събрание на адвокатите от САК за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната

 

 

 

Споделяне