Протокол №13 от 02.04.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 13

На 02.04.2019 г. от 14.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Кадрови;

3.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Разглеждане на оферти за извършване на СМР в ОД на САК и избор на оферта;

6.  Дисциплинарни преписки;

7.  Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.   Ивайло Данов – Председател на САК

2.   Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.   Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.   Богдан Петров

5.   Десислава Миразчийска

6.   Динела Велкова

7.   Златка Стефанова

8.   Жанет Желязкова

9.   Лидия Дикова

10.  Лили Лозанова

11.  Стефан Марчев

     12.  Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1.   Александър Андреев

2.   Мария Вълканова

3.   Детелина Попова

Присъства представител на КС:

     Н.Николов  

     Присъстват резервни членове:

1.  Васил Киров    

2. Владимир Дончев

3. Георги Вълчанов

4. Елка Пороминска

5. Наталия Илиева

Присъства: Консултант „Международна дейност“ адв. Симона Велева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.       Димитър Владимиров Златанов - адвокат

2.       Пламен Михайлов Караджов - адвокат

3.       Николай Петков Азманов - адвокат

4.       Йордан Елинов Андонов - адвокат

5.       Александра Александрова Кинанева - адвокат

6.       Венцеслав Марков Енчев - адвокат

7.       Веселин Ивайлов Зашев - адвокат

8.       Вероника Атанасова Кънчева - адвокат

9.       Христо Петров Христов - адвокат

10.   Симеон Христов Василев - адвокат

11.   Мария Иванова Илиева - адвокат

12.   Боян Георгиев Кайров - адвокат

13.         Стефани Марио Ичеренска - младши адвокати

14.         Борис Христов Стрижлев - младши адвокати

15.         Елица Каменова Калинова - младши адвокати

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Борислав Александров Канчелов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Димитър Галинов Грозданов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Елисавета Пламенова Василева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши Васил Райчев Райчев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши Василена Атанасова Младенова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     6.  На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши Йоан Цезарио Аспарухов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     7.  На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши Петя Георгиева Армянова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     8. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши Нели Иванова Данчева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без движение заявление по чл.23ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адв. Катерина Живкова Моллова-Мустакова от САК поради болест за срок от една година, считано от 01.04.2019г. до 01.04.2020г.

     Указва на адв. Мустакова да представи ТЕЛКОВО или НЕЛКОВО решение, тъй като медицинското направление не е надлежен медицински документ, удостоверяващ трайната й нетрудоспособност.

     След изпълнение на настоящото указание, заявлението да се внесе за повторно разглеждане.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без движение заявление по чл.23 (1) ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адв. Росен Иванов Иванов от САК, тъй като в преписката се съдържат достатъчно данни, че същият е бил в трудово правоотношение, както и в момента се намира в такова, поради което в случая е налице пречка по смисъла на чл. 5 ЗА и хипотезата по чл.23 ЗА е неприложима.

На осн. чл. 22 (2) ЗА вр. чл.22 (1)т.2, САС указва на адв. Росен Иванов Иванов от САК да се яви на изслушване на 09.04.2019г. от 14.30 ч. през заседателната зала на САС, находяща се на бул.“Тодор Александров“ 137, ет.3.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл.23 (1) от ЗА, уважава заявление на адв. Наталия Василева Илиева от САК за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия, считано от 09.04.2019г.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити и адвоката.

Гласували: 12 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Митхат Сабри Метин от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Мария Ганчева Дойчинова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Димо Иванов Иванов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Веселин Димитров Петров от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Лидия Любомирова Шумкова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

6. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Огнян Костов Езекиев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

7. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Албена Григорова Седефчева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

8. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Латинка Николаева Никовска от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

9. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Тодор Иванов Кондов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Христо Илиев Кайменджиев, считано от 15.03.2019г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12“ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 19 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество „Гоцева, Стоименова и Армянова” за вписване следните промени:

     Заличава адв. Васил Стоянов Гоцев като съдружник, поради настъпила смърт;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Гоцева и Стоименова“ на Адвокатско дружество „Гоцева, Стоименова и Армянова“;

     Дружеството ще се управлява и представлява от адв.Анна Василева Гоцева и адв.Иванка Ангелова Стоименова заедно и поотделно.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане заявление на Адвокатско дружество „Николова & партньори” за вписване на промени.

При извършена справка, се установи следното; единият от съдружниците в дружеството, а именно Валентин Весков Тодоров към момента е отписан от регистъра на адвокатите, воден от Софийския адвокатски съвет, поради влязло в сила дисциплинарно наказание на Дисциплинарния съд при САК – лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от три месеца, което е обнародвано в Държавен вестник бр.№ 20/08.03.19г., от която дата започва да тече наказанието.

Съгл. чл.68 (1), т.3 ЗА, участието на съдружника в дружеството се прекратява при лишаване от право да упражнява адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5. Така че в конкретния случай с влизане в сила на наказанието Валентин Весков Тодоров не може да бъде съдружник в дружеството, съответно участието му следва да бъде прекратено. Съгл. чл. 57 (2) ЗА в дружеството не могат да членуват лица, които не са адвокати.

От друга страна прекратяването на участието на един съдружник в дружеството само по себе си представлява изменение в обстоятелствата по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба № 3 на ВАС - “Управление и представителство”; обстоятелство, което следва да се заяви за вписване.

Съгл.чл.10 ал.2 от Наредба № З на ВАС, заявлението по чл. 10, ал. 1 се придружава с препис от съдебното решение за вписване в съдебния регистър на променените обстоятелства, като в случая не е представено такова съдебно решение.

Отделно от това, съдружниците в адвокатското дружество следва да спазват и разпоредбата на чл.58 ЗА, съгл. която адвокатското дружество се учредява с договор между двама или повече адвокати.

Водим от горното, САС оставя без разглеждане заявление на Адвокатско дружество „Николова & партньори”, като указва на същото да представи съдебно решение по чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАС за вписване в съдебния регистър на променените обстоятелства по чл. 9, ал. 1, т. 4  от Наредба № 3 на ВАС и за привеждане дейността на Адвокатско дружество „Николова & партньори” в съответствие с изискванията на Закона за адвокатурата - чл.58; чл.68 (1), т.3 ЗА.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Гогов, Димитров и Димитрова”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров” за вписване промяна в адреса на управление както следва: гр.София, п.к.1000, ул. „Петър Парчевич” № 41, ет.1, ап.2.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.    

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „ Александър Попов”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „ Дочев”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Мишев и Дончева”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество „Сирлещов и Бангачев” за вписване на следната промяна:

     Заличава адв.Елица Богомилова Иванова като съдружник.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитрова и Иванова” за вписване промяна в адреса на управление както следва: гр.София, п.к.1000, ул. „Георги С.Раковски” № 145, вх.В, ет.2 (надпартерен), ап.11.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували 9 „ЗА“

       Няма „ПРОТИВ“

          3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Заличава адвокатско съдружие „Лекс Глобус Сървисис” с мотива:

Постъпило е искане от Адвокатско съдружие „Лекс Глобус Сървисис” за вписване на промени както следва:

Вписва като съдружник адв.Йордан Добромиров Йорданов.

Вписва като представляващ и управляващ адв.Ралица Красимирова Рачева.

Адвокатското съдружие ще се представлява и управлява от адв.Ралица Красимирова Рачева и адв.Валентин Весков Тодоров.

В заявлението е написано и името на адв.Валентин Весков Тодоров, като управляващ и представляващ дружеството.

При справка в регистъра от длъжностното лице по вписванията, се установи обаче, че Валентин Весков Тодоров е лишен от право да упражнява адвокатската професия за срок от 3 месеца, считано от 08.03.2019г., така че същият към момента няма адвокатска правоспособност.

Съгласно чл.52, (1) ЗА - Адвокати, адвокатски дружества, адвокати от Европейския съюз и група адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г, могат да обединяват дейността си чрез договор за съдружие, в който се посочват пределите на обединението. Доколкото по отношение на адвокатското съдружие има само пет текста в Закона за адвокатурата, субсидиарно се прилагат правилата за дружеството по Закона за задълженията и договорите - чл. 357 – 364.

Съгласно чл.363, б.А ЗЗД - Дружеството се прекратява с постигане целта на дружеството или ако постигането й е станало невъзможно. В случая единият от съдружниците е изгубил адвокатската си правоспособност, към момента няма качеството адвокат, следователно не може да съществува съдружие от две лица, от които едното дори не е адвокат. Специалното изискване за участие в адвокатско съдружие е именно адвокатското качество. В момента, в който това качество е изгубено и в съдружието остава само един съдружник-адвокат, е налице основание за прекратяване на същото.

Водим от горното, САС постанови настоящото решение за прекратяване на адвокатско съдружие „Лекс Глобус Сървисис” и заличаването му от регистъра.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 10 „ЗА“

      Няма „ПРОТИВ“

          2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Заличава адвокатско съдружие „Лекс Глобус” с мотива:

Постъпило е искане от Адвокатско съдружие „Лекс Глобус” за вписване на промени както следва:

Вписва като съдружник, представляващ и управляващ адв.Ралица Красимирова Рачева. Адвокатското съдружие ще се представлява и управлява от адв.Ралица Красимирова Рачева и адв.Валентин Весков Тодоров.

При справка в регистъра от длъжностното лице по вписванията, се установи обаче, че Валентин Весков Тодоров е лишен от право да упражнява адвокатската професия за срок от 3 месеца, считано от 08.03.2019г., така че същият към момента няма адвокатска правоспособност.

Съгласно чл.52, (1) ЗА - Адвокати, адвокатски дружества, адвокати от Европейския съюз и група адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г, могат да обединяват дейността си чрез договор за съдружие, в който се посочват пределите на обединението. Доколкото по отношение на адвокатското съдружие има само пет текста в Закона за адвокатурата, субсидиарно се прилагат правилата за дружеството по Закона за задълженията и договорите - чл. 357 – 364.

Съгласно чл.363, б.А ЗЗД - Дружеството се прекратява с постигане целта на дружеството или ако постигането й е станало невъзможно. В случая е налице невъзможност съдружието да продължи да съществува, тъй като единият от съдружниците е изгубил адвокатската си правоспособност, към момента няма качеството адвокат. Специалното изискване за участие в адвокатско съдружие е именно адвокатското качество. В момента, в който това качество е изгубено и в съдружието остава само Адвокатско дружество „Николова и партньори“, налице е основание за неговото прекратяване.

Водим от горното, САС постанови настоящото решение за прекратяване на адвокатско съдружие „Лекс Глобус” и заличаването му от регистъра.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление за прекратяване дейността на Адвокатско съдружие „Три-А-Адвокати” и за заличаването му от регистъра.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията за изпълнение.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “ Топчиева и Петков” и вписва Максим Владимиров Петков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Милена Димитрова Милева и вписва Джана-Мария Стойкова Стойкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Валери Иванов Иванов и вписва Лили Любомирова Божилова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “ Георгиев и Колев” и вписва Ангелина Антонова Мишева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на адв.Милена Димитрова Милева и отписва Велислава Владимирова Цветкова-Кръстева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на адв.Мария Тодорова Тодорова и отписва Златка Николова Чомакова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Божилов” и отписва Николай Тодоров Каракашев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.


По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“

              Няма „ПРОТИВ“

               1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ /в гласуването не участва адв.Лозанова, която е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 300 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се изпрати докладната записка на Управителя на ОД на САК с.Лозенец на четирите фирми, подали в срок оферти за извършване на текущ ремонт на базата в с.Лозенец, с молба да актуализират офертите си в съответствие с докладната записка.

Актуализираните оферти да бъдат подадени в срок до 05.04.2019г./петък/.

Същите да се изпратят на членовете на съвета на имейл.

Да се свика извънредно заседание във вторник, 09.04.2019г., на което да се обсъди този въпрос и избере съответно фирма.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“

              Няма „ПРОТИВ“

                2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основани горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с тържественото честване на 140 години от приемането на Търновската конституция, САС определя организационен комитет в състав: адв. Лили Лозанова и адв. Стефан Марчев.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Одобрява текст на декларация в подкрепа на адвокат Насрин Сотуде както следва:

„Софийският адвокатски съвет, следейки с безпокойство международното положение, като има предвид Резолюцията на Европейския Парламент към Иран по случая на Насрин Сотуде;

Изразява твърдата си позиция в подкрепа на адвокат Насрин Сотуде, една от най-изявените адвокати по човешки права в Иран, носителка на наградата „Сахаров“ и ярка поддръжница на защитата правата на жените;

Солидаризира се с призива на международната общност в лицето на Международния съюз на адвокатите (International Association of Lawyers-UIA), с този на Института по права на човека към международната асоциация на адвокатурите (International Bar Association’s Human Rights Institute – IBAHRI), с Федерацията на Европейските адвокатури (European Bar Federation), с призива на Съвета на Европейските адвокатури и правни сдружения (CCBE), с този на Европейския съюз, изразен от Върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, с този на Нюйоркската адвокатска колегия, и изрично с позицията на Миланската адвокатска колегия, както с Парижката адвокатска колегия и с Националния съвет на Френските адвокатски колегии и др.;

Софийският адвокатски съвет счита, че репресията върху адвокати, където и да било по света, е абсолютно недопустима и следва да бъде посрещната с остро противопоставяне.

Макар да са насочени най-вече към засягане на националната сигурност и ред, по съществото си обвиненията срещу адвокат Сотуде са свързани изцяло с работата й на адвокат и с позицията й на правозащитник. Постановената присъда от 38 години затвор и 148 удара с камшик е крайно непропорционална и засяга по срамен и жесток начин правото на неприкосновеност на личността, на достойнство, на свобода и на изразяване на адвокат Сотуде.

Подобна репресия засяга цялата адвокатска общност, подкопава върховенството на правото и нарушава по недопустим начин международните договори и по-специално Международния пакт за граждански и политически права, към който Иран се е присъединил, както и Основните принципи на ООН за ролята на адвокатите, който също е в сила за Иран.

Ето защо, Софийският адвокатски съвет призовава за солидарност от страна на българските адвокатури и адвокати, както и от българските власти към случая на адвокат Сотуде.

Софийският адвокатски съвет отправя призив към Посолството на Ислямска република Иран в София, като настоява иранските власти да освободят незабавно адвокат Насрин Сотуде и да преустановят посегателствата срещу нейната личност и срещу адвокатската професия.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се обърне към НБПП с молба за осигуряване на лектор за съвместния семинар на САК и Адвокатска колегия-гр.Ниш, който ще се проведе на 20 април в гр.Пирот, тъй като същият касае въпроси на правната помощ по Закона за правната помощ.

САС да поеме за сметка на бюджета на САК за 2019г. хотелското настаняване и транспортните разходи на лектора от НБПП, без да заплаща лекторски хонорар.


 

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да проведе извънредно заседание на САС на 09.04.2019г. от 14 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, закривам заседанието в 19 часа.

                               Адв.Ивайло Данов: ..........

                                     /Председател на САК/

                               Адв. Пейчо Пейчев: .........

                                     /Секретар на САС/

Споделяне